Menüü

Avaleht / Uudised

Kas käsunduslepingut tohib ümber muuta töölepinguks?

31.03.2020


Tööle minnes sõlmiti minuga käsundusleping. Nüüd sain Maksu- ja Tolliametilt teate, et minu leping on muudetud töölepinguks. Kas nii võib teha? 

Tööinspektiooni vastus: Enne lepingu sõlmimist on kõige olulisem kindlaks teha, millistele kriteeriumitele töö vastab ja vastavalt sellele valida sobiv lepinguliik. Üldjuhul tehakse tööd töölepingu alusel ehk alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile, kuid teenust saab osutada ka nt käsundus- või töövõtulepingu alusel. Teenuse osutamise lepinguid reguleerib võlaõigusseadus, töölepingu tingimusi aga täpsemalt töölepingu seadus (TLS). 

TLS § 1 lõiked 1 ja 2 sätestavad töölepingu põhikriteeriumid:

  • töö kui järjepideva protsessi tegemine (töötaja ja tööandja seovad end töölepinguga ning tekib ootus töötaja/töö olemasoluks pikemaks ajaks);
  • tööd tegeva isiku allutatus tööd andva isiku juhtimisele ja kontrollile, st töötaja kohustus järgida tööülesannete täitmisel tööandjalt saadud korraldusi ning tööandja õigus kontrollida töötaja kohustuste täitmist (tööandja määrab ära töö tegemise koha, aja ja viisi);
  • töö eest perioodilise tasu maksmine (TLS § 33 lõikest 1 tulenev kohustus maksta töötasu vähemalt korra kuus);
  • töötamine tööandja ruumides ja tööandja töövahendite kasutamine. 

Seadus ütleb ka, et töösuhtega ei ole tegemist juhul, kui tööd tegev isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev (TLS § 1 lõige 4).

Tavapäraselt ei saaks käsunduslepingut muuta töölepinguks, välja arvatud juhul kui käsunduslepingul olid algusest peale töölepingu tunnused. See tähendab, et õigussuhte pooled mõistavad, et nendevahelise lepingu olemus ei ole tavapärane teenuse osutamine, vaid just alluvussuhte tunnustega töösuhe. Seega kui algselt sõlmiti käsundusleping, ehkki see oma sisult vastab töölepingule (töö tegija allub teise isiku juhtimisele ja kontrollile), siis tulekski seda käsitleda töölepinguna. Sellisel juhul tuleks pooltel sõlmida kokkulepe, et tegemist on algusest peale töölepinguga ning seejärel peab tööandja töötajat teavitama vähemalt TLS § 5 lõikes 1 nimetatud andmetest (nt töötasu, töö tegemise koht, tööülesanded jne). Lisaks on tööandjal kohustus teha ka vastav kanne Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse. 

Täpsemalt lepingute eristamisest loe siit: https://www.tooelu.ee/et/tootajale/toosuhted/tooleping/tooleping-ja-tunnused.  

Vaata ka:

Foto: Pixabay

 

Tagasi
Kas käsunduslepingut tohib ümber muuta töölepinguks?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks