Avaleht / Uudised

Kas töötajal on õigus välislähetusest keelduda?

19.03.2020


Töötan autojuhina. Tööandja saadab mind välislähetusse (Itaaliasse). Arvestades praeguseid uudiseid ei soovi ma välisriiki minna. Kas mul on õigus sellest keelduda? 

Enne töötaja lähetamist välisriiki on tööandja kohustus vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 13 lg 1 p-le 5 korraldada uus töökeskkonna riskianalüüs välislähetuste puhuks (kui see on töötajate jaoks sagedane tegevus) ja vastavalt riskianalüüsile kavandama meetmed riskide vältimiseks ja/või vähendamiseks. 

Antud olukorras tuleb tööandjal lähtuda ka TTOS § 12¹ alusel märgitud ennetustegevusest. Tööandja ennetustegevus on meetmete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks. See tähendab, et tööandja peab rakendama meetmeid järgmiste üldiste ennetuspõhimõtete alusel:

  1. riskide tekkimise vältimine - st on välditud ka riskiohtlikku piirkonda lähetamine;
  2. vältimatute riskide hindamine - st tööandja hindab, kas lähetus on vältimatult vajalik või arvestades situatsiooni tühistab lähetuskorralduse;
  3. riskide kõrvaldamine nende tekkekohas või kui see ei ole võimalik, nende vähendamine vastuvõetava tasemeni - st tööandja võtab esitatud lähetuskorralduse tagasi. 

Kui tööandja ei tee eeltoodud tegevusi, siis peab ta arvestama võimalusega, et kui töötaja lähetusest naastes nakatub koroonaviirusest põhjustatud haigusesse, on tegemist kutsehaigusega vastavalt Sotsiaalministri 09.05.2005 määruse nr 66 "Kutsehaiguste loetelu" § 3 lg-le 7. 

TTOS § 14 lg 5 alusel on töötajal õigus keelduda tööst (antud juhul lähetusse sõitmisest) või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule. 

Kokkuvõttes kaasneb praegusel hetkel reisimisega kõrgendatud oht viirusega kokku puutuda. Kui välislähetus on töötajate jaoks sagedane tegevus, siis peaks tööandja korraldama välislähetuste puhuks uue töökeskkonna riskianalüüsi ja vastavalt riskianalüüsile kavandama meetmed riskide vältimiseks ja/või vähendamiseks, kavandama ja rakendama meetmeid töötajate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ning töötajal on õigus keelduda lähetusse sõitmisest, kui see on ohtlik tema tervisele. Lähetusse saatmisel soovitame läbi rääkida, millised (täiendavad) ohutusmeetmed on tööandja töötaja tervise kaitsmiseks kasutusele võtnud (näiteks vältida kontakte kaupade laadimisel ja dokumentide üleandmisel/vastuvõtmisel, isikukaitsevahendite kasutamine (tanklates)).

Vaata ka:

Foto: Pixabay

Tagasi
Kas töötajal on õigus välislähetusest keelduda?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks