Avaleht / Uudised

Uued nõuded töötervishoiu ja tööohutuse koolitajatele alates 1. jaanuarist 2019

10.09.2018


Alates 1. jaanuarist 2019. a ei pea töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ning töökohal esmaabiandjate koolitusega tegelevad ettevõtted end enam Sotsiaalministeeriumis registreerima. Muudatuse kohaselt viib esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse ning töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolituse ja täienduskoolituse läbi täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele (2019. a jõustuvad TTOS § 132 lg 4 ja § 181 lg 3). Koolitusasutused, kes jätkavad 2019. a koolitustegevust, peavad ennast täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) nõuetega vastavusse viima.

Järgnevalt ülevaade TäKS-i (https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010) olulisematest nõuetest:

1) täienduskoolituse läbiviija esitab täienduskoolitusasutuse pidajana tegutsemiseks majandustegevusteate (TäKS § 3).

Majandustegevusteade peab lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018030) §-s 15 sätestatud  majandustegevuse üldandmetele sisaldama loetelu täienduskoolituse õppekavarühmadest, milles täienduskoolitust läbi viiakse. Majandustegevusteate esitamist selgitab kasutajajuhend, mis on leitav siit https://www.hm.ee/ehis/help/tkh_juhend.htm

2) täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestab täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused (TäKs § 7).

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alustes kirjeldatakse täienduskoolituse õppekavadega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord;

3) täienduskoolitusasutuse pidaja on kohustatud pidama täienduskoolituse teabe avalikustamiseks veebilehte, millel avalikustab täienduskoolituse õppekorralduse alused, täienduskoolituse õppekavad, koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega ning täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused (TäKS § 5);

4) täienduskoolitusasutuse pidaja avalikustab Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) http://www.ehis.ee/ kaudu täienduskoolitusasutuse õppekavarühmad, milles täienduskoolitust läbi viiakse, asutuse kontaktandmed ja veebilehe aadressi (TäKS § 8 lg 1);

5) täienduskoolitusasutuse pidaja teeb iga aasta 31. märtsiks EHIS-e kaudu kättesaadavaks tegevusnäitajad eelmise kalendriaasta kohta (TäKS § 8 lg 5);

6) täienduskoolitusasutuse pidaja järgib täienduskoolituse õppekava, täienduskoolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatavate dokumentide ning täienduskoolituse õppekavarühmade loetelu koostamisel haridus- ja teadusministri 19.06.2015. a määrust nr 27 „Täienduskoolituse standard“ https://www.riigiteataja.ee/akt/111112016002.

Foto: pixabay

Tagasi
Uued nõuded töötervishoiu ja tööohutuse koolitajatele alates 1. jaanuarist 2019
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks