Avaleht / Uudised

Uute töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid

16.07.2018


21. augustil 2018. a jõustub Vabariigi Valitsuse määruse „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ muudatus. Määrusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Komisjoni direktiiviga 2017/164 kehtestatud ohtlike ainete piirnormid. Piirnormidest kinnipidamine aitab ennetada töötajate haigestumist ohtlikest kemikaalidest põhjustatud haigustesse (nahahaigused, allergeenidest põhjustatud kutsehaigused, kutsemürgistused, kopsukahjustused jne).

Direktiivis esitatud 31 ainest viie puhul on Eestis kehtiv piirnorm direktiivis esitatud piirnormist rangem ja nende piirnormi ei muudeta. Ülejäänud 26 aine piirnormid muudetakse vastavalt direktiivile rangemaks (18 ainet) või kehtestatakse Eesti õiguses esimest korda (8 ainet).

Piirnormiga määratakse ohtliku aine lubatav sisaldus töökeskkonna õhus. Ohtliku kemikaali piirnorm on suurim lubatud keskmine sisaldus töökeskkonna õhus, mis on mõõdetud või arvutatud ajaga kaalutud 8-tunnise kokkupuuteaja keskmise väärtusena (pikaajaline piirnorm). Osadele ohtlikele ainetele on töökeskkonna piirnormid kehtestatud ka lühemate perioodide, nt 15 minuti, aga ka 5 või 1 minuti pikkuse kokkupuuteaja kohta (lühiajalise kokkupuute piirnormid). Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõikele 3 ei tohi keemiliste ohutegurite parameetrid kehtestatud piirnorme ületada. Tööandja peab mõõtmise abil kindlaks tegema ohtliku aine sisalduse õhus ja vajadusel rakendama meetmeid, et aine sisaldus jääks allapoole piirnormi. Meetmeteks võib olla näiteks ventilatsiooni tõhustamine.

Töökeskkonna õhu ohtlike kemikaalide sisaldust võib Vabariigi Valitsuse määruse „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ kohaselt mõõta Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud või erialase kompetentsuse kinnitust omav mõõtelabor.

Ohtlike kemikaalide käitlemise üle töökeskkonnas teeb järelevalvet Tööinspektsioon.

Kolme aine puhul (kaevandusgaasidena tuntud süsinikoksiid CO, lämmastikoksiid NO ja lämmastikdioksiid NO2) on Eesti kehtestanud üleminekuperioodi: CO puhul 2 aastat, kuni 21.08.2020 ning NO ja NO2 puhul 5 aastat, kuni 21.08.2023. Üleminekuperioodi saavad mõõtelaborid kasutada sobiva mõõtemetoodika valikuks ja mõõteseadmete uuendamiseks.

Alljärgnevalt on esitatud uued töökeskkonna piirnormid

Aine CAS number             

Aine  nimetus              

Ülevõtmise selgitus, näited

 

 -

Mangaan ja mangaani anorgaanilised ühendid

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: piirnorm praegu 0,1 mg/m3, määruse muudatus – 0,05.

55-63-0

Glütserooltrinitraat

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks:

praegu 0,3 mg/m3, määruse muudatus – 0,095. Muutub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

56-23-5

Süsiniktetrakloriid

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: praegu 13 mg/m3, määruse muudatus – 6,4.

61-82-5

Amitrool

Uus piirnorm  0,2 mg/m3

74-90-8

Vesiniktsüaniid

Eestis kehtiv piirnorm muutub rangemaks (lisandub pikaajalise kokkupuute piirnorm 1 mg/m3 ja lühiajalise kokkupuute piirnorm 4,5 ppm).

75-35-4

Vinülideenkloriid

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: praegu 20 mg/m3, määruse muudatus – 8 mg/m3.

Muutub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

78-10-4

Tetraetüülortosilikaat

Uus piirnorm – pikaajaline 44 mg/m3

79-10-7

Akrüülhape

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: praegu 30 mg/m3, määruse muudatus – 29 mg/m3.

80-05-7

Bisfenool A

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: praegu 10 mg/m3, määruse muudatus – 2 mg/m3.

101-84-8

Difenüüleeter

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm jääb samaks, lisandub lühiajalise kokkupuute piirnorm 14 mg/m3.

104-76-7

2-etüülheksaan-1-ool

Uus piirnorm

106-46-7

1,4-diklorobenseen

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: praegu 122 mg/m3, määruse muudatus – 12. Muutub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

107-02-8

Akroleiin; akrüülaldehüüd

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: praegu 0,2 mg/m3, määruse muudatus – 0,05. Muutub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

107-31-3

Metüülformiaat

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm muutub rangemaks: praegu 250 mg/m3, määruse muudatus – 125. Muutub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

110-65-6

But-2-üün-1,4-diool

Uus piirnorm – pikaajaline 0,5 mg/m3

143-33-9

Naatriumtsüaniid

Uus piirnorm – pikaajaline 1 mg/m3, lühiajaline 5 mg/m3

151-50-8

Kaaliumtsüaniid

Uus piirnorm – pikaajaline 1 mg/m3, lühiajaline 5 mg/m3

431-03-8

Diatsetüül; butaandioon

Uus piirnorm – pikaajaline 0,07 mg/m3, lühiajaline 0,36 mg/m3

630-08-0

Süsinikmonooksiid

Allmaakaevandustes jääb kehtiv piirnorm samaks kuni 21.08.2020, kuna Eesti kasutab üleminekuaega 2 aastat. Kehtiv pikaajaline piirnorm on 40 mg/m3, uus 23 mg/m3

1305-62-0

Kaltsiumdihüdroksiid

Eestis kehtiv piirnorm muutub rangemaks:

praegu 5 mg/m3, määruse muudatus – 1 mg/m3. Lisandub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

1305-78-8

Kaltsiumoksiid

Eestis kehtiv piirnorm muutub rangemaks: praegu 2 mg/m3, määruse muudatus – 1.

Muutub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

7446-09-5

Vääveldioksiid

Eestis kehtiv piirnorm muutub rangemaks: praegu 5 mg/m3, määruse muudatus – 1,3.

Muutub ka lühiajalise kokkupuute piirnorm.

7580-67-8

Liitiumhüdriid

Eestis kehtiv pikaajaline piirnorm jääb samaks,lisandub lühiajalise kokkupuute piirnorm 0,02 mg/m3.

10102-43-9

Lämmastikmonooksiid

Allmaakaevandustes jääb kehtiv piirnorm samaks kuni 21.08.2023, kuna Eesti kasutab üleminekuaega 5 aastat. Kehtiv pikaajaline piirnorm on 30 mg/m3, uus 2,5 mg/m3

10102-44-0

Lämmastikdioksiid

Allmaakaevandustes jääb kehtiv piirnorm samaks kuni 21.08.2023, kuna Eesti kasutab üleminekuaega 5 aastat. Kehtiv pikaajaline piirnorm on 4 mg/m3, uus 0,96 mg/m3

61788-32-7

Hüdrogeenitud terfenüül

Uus piirnorm – pikaajaline 19 mg/m3 , lühiajaline 48 mg/m3

Autor: Ivar Raik, Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik

Foto: Pixabay

Tagasi
Uute töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks