Avaleht / Uudised

Kes ei oska lugeda?

04.11.2013


2012. aastal Euroopa Komisjoni poolt avaldatd raporti hinnangul on lugemise ja kirjutamisega raskusi igal viiendal kuni 15-aastasel Eesti poisil. Igal aastal lahkub Suurbritannia haridussüsteemist 100 000 noort, kellel on probleeme kirjaliku teksti mõistmisega ning Inglismaal vastab mõnes piirkonnas iga viienda täiskasvanu kirjaoskuse tase 11-aastaselt lapselt oodatavale. Üle 75 miljonil täiskasvanu kirjaoskuse tase Euroopa Liidus ei vasta tasemele, mida tänapäevane ühiskond eeldab.

Kuigi formaalne kirjaoskus (lihtsa teksti lugemine ja kirjutamine) ulatub kogu Euroopa Liidus 100% lähedale, puudub suurel osal rahvastikust funktsionaalne kirjaoskus – oskus kirjalike tekstide eesmärgipäraseks mõistmiseks ja kasutamiseks, teabe ja oskuste arendamiseks ning ühiskondlikus elus osalemiseks. Vähene kirjaoskus on seotud ühiskondlike probleemidega nagu töötus, sotsiaalne tõrjutus ning kuritegevus - näiteks 85% USA noortevanglates kinnipeetutest on funktsionaalselt kirjaoskamatud.

Kirjaoskuse tase mõjutab tööelu iga etappi – alates sobivate ametikohtade leidmisest (tööturul on kasvamas nende ametikohtade hulk, kus kirjaoskus on edukaks tööks kriitilise tähtsusega) ja tööle kandideerimisest (CV kirjutamine) kuni sealt lahkumiseni (korrektsele seadusepunktile viitava lahkumisavalduse kirjutamine). 

Töökohal võib kehv kirjaoskus seada ohtu töötajate tervise. Näiteks kirjutatakse seadmete kasutusjuhendid ja tööohutusjuhendid sageli ekspertide poolt, kasutades keerukat erialaterminoloogiat. Teksti kehv mõistmine raskendab info leidmist ja kasutamist oma õiguste osas – missugune peab olema tööleping, kui palju ületunde on tööandjal õigus minult nõuda ning mida tähendab töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel? Kirjaoskuse eeldus on enesestmõistetav ka ametites, mille puhul seda sageli ei teadvustata ega töötaja lugemisoskust ei testita – näiteks kvaliteedinõuete tagamine või vahetuse ohutu ülevõtmine kolleegilt sõltub sageli võimest kirjapandut järgida. Uuringud näitavad, et puuduliku kirjaoskusega töötajate osakaal on suurim just keskmisest kõrgema ohutusalase riskitasemega valdkondades nagu ehitus, transport, tööstus ja põllumajandus.

Tänapäevases läänemaailmas, kus kirjaoskus on üldiseks normiks, ei osata kirjaoskusega seotud probleeme sageli näha ega olda valmis neid tunnistama. Rahvusvahelise uuringu Adult Literacy Survey (IALS) tulemused näitavad, et üle poole madalaima lugemisoskusega tööealisest elanikkonnast hindab oma oskusi ise heaks või suurepäraseks.

Eelpooltoodu tähendab, et tööandjate jaoks on oluline töökorralduses töötajate oskuste taset arvestada ning vajadusel panna suuremat rõhku suulisele juhendamisele ning kasutada kirjalike tekstide lihtsustatud versioone, pilte ja sümboleid. USA Fortune 500 ettevõtetest on 75% planeerinud tegevusi oma töötajatele kirjaoskuse tasemega seotud riskide maandamiseks.

Autor: Pille Strauss-Raats

Allikad: Euroopa Komisjon
            National Literacy Trust
       & nbsp;    The Conference Board of Canada
            Health and Safety Executive

Foto: SXC/Svilen Milev

Tagasi
Kes ei oska lugeda?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks