Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Töötajale psühhosotsiaalsetest ohuteguritest

Viimati uuendatud: 31.10.2019


Kuigi töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine on tööandja kohustus, on ka töötajal tervisliku töökeskkonna loomisel oluline roll. Kuna psühhosotsiaalsed ohutegurid mõjutavad erinevaid töötajaid erinevalt, siis on tööandjal ilma töötajapoolse koostööta väga keeruline hinnata, missugustele riskidele esmajärjekorras tähelepanu tuleks pöörata.

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on töötaja kohustuseks teavitada tööandjat või töötajate esindajat tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest ning rakendatud kaitsemeetmete puudustest – see on eriti oluline just psühhosotsiaalsete ohutegurite valdkonnas, kus ohtu on raske silmaga näha ja võimatu piirnormi alusel mõõta.

Töötajana on teil omalt poolt võimalik teha järgnevat:

 • andke tööandjale teada, kui tunnete et vajate tööülesande täitmiseks täiendavat informatsiooni või väljaõpet;
 • kui te ei ole kindel, missugused ülesanded teie tööülesannete hulka kuuluvad või mille eest te vastutust kannate, siis täpsustage seda oma otsese juhiga;
 • juhtige igapäevaselt tööandja või töötajate esindaja tähelepanu riskidele töökeskkonnas või töökorralduses ja osalege aktiivselt riskianalüüsi protsessis (näiteks täites küsitlusi või osaledes aruteludel);
 • kui tunnete, et teid töökohal kiusatakse või ahistatakse, siis rääkige sellest kindlasti kellegagi, keda usaldate – oma otsese juhi, kolleegi või personalitöötajaga, ning säilitage tõendeid (e-kirjad, tunnistajate ütlused) võimaliku hilisema uurimise tarbeks;
 • hoolige endast, jälgige oma enesetunnet ning kontrollige regulaarselt oma tervist;
 • kui tunnete, et te ei tule mingil põhjusel oma tööga ajutiselt toime (muuhulgas ka eraelus toimunud läbielamiste tõttu) ja vajate ajutiselt väiksemat töökoormust või tööülesannete muutmist, siis rääkige sellest oma tööandjaga;
 • pakkuge kolleegidele tuge nende tööalastes probleemides ning võtke abi vastu, kui ise seda vajate.

Töövaidluste käigus on aga antud töövaidlusorganite poolt ka soovitusi, mida töökiusamise juhtumite puhul saab tulevikus järgida

 • Kui töötajale ei meeldi, et tööandja esindaja teatud viisil käitub, ei tähenda see alati, et tegemist on automaatselt töökiusamisega. Selguse saamiseks on siiski vajalik suhelda ja täpsustada olukorda, vajadusel kaasata kõrgemalseisev juht, töökeskkonnaspetsialist ja volinik.
 • Töölepingulistes suhetes on nii töötajal, kolleegidel kui tööandjal kohustus suhelda ja üksteisesse suhtuda lugupidavalt, aktsepteerivalt ja positiivset tööõhustikku toetavalt.
 • Kui töötaja tunneb, et teda on kiusatud, siis on tal kohustus sellest tööandjat teavitada, et tööandja saaks läbi viia uurimise ja vastavalt reageerida.
 • Tööandja peab suhtuma kõigisse töökiusamise kaebustesse tõsiselt ning uurima sisuliselt asjaolusid erapooletu isiku kaasabil ning võtma vajadusel tarvitusele abinõud olukorra lahendamiseks. Vaidluse korral peab ta tõendama, et on seda teinud.
 • Tööandjal ei ole kohustust arvestada ainult ühe töötajaga, vaid kõikide töötajate huvidega ning töörahu huvides tuleb seega järeleandmisi teha nii tööandjal kui ka töötajatel ning otsida ühist lahendust ja tulevikku suunatud lepitust.
 • Olukorras, kus töötaja on teavitanud töökiusamisest nii juhte, personalispetsialisti kui kolleege ning kiusamine jätkub, pole mõistlik oodata töötajalt täiendavat teavitamist või tõendite loomist tuleviku jaoks ehk töötajal võib tekkida õiguslik alus töösuhte ülesütlemiseks erakorraliselt tööandja poolse rikkumise tõttu.
 • Töökiusamise ja ebavõrdse kohtlemise olukorra tõendamiseks saab vaidluse korral kasutada ka audio- ja videosalvestisi ning tunnistajate ütlusi.

Külastusi 7266, sellel kuul 7266

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks