Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Bioloogilised ohutegurid

Ennetusmeetmed

Viimati uuendatud: 15.07.2016


Kui töökohal on oht kokkupuuteks bioloogilise ohuteguriga peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi käigus kindlaks määrama töötaja nakatumisohu laadi, suuruse ja kestuse ning sellest tulenevalt hindama riski töötaja tervisele ja võtma tarvitusele vajalikud ennetusabinõud. Kindlasti tuleb riskianalüüs läbi viia, kui töö toimub:

 1. toidutoorme ja toidu käitlemise ettevõttes;
 2. põllumajandustooteid tootvas ettevõttes ja metsatöö;
 3. kokkupuutes loomadega, loomsete saaduste ja nendest valmistatud toodetega;
 4. tervishoiuasutuses, sealhulgas isolatsiooniruumides ja surnukuuris; hooldekodus;
 5. kliinilises, veterinaar- ja diagnostikalaboris, välja arvatud diagnostilises mikrobioloogialaboris;
 6. jäätmekäitluskohas;
 7. reoveepuhastis.

Tööandja peab bioloogilisest ohutegurist põhjustatud terviseriski vähendamiseks:

 • Märgistama bioloogilisest ohutegurist mõjutatud tööpiirkond, paigaldades vajalikesse kohtadesse hoiatusmärgid „Bioloogiline oht".
 • Viima töötajate arvu ohutegurite mõjupiirkonnas võimalikult väikeseks.
 • Korraldama tööprotsesis ja nakkusohtlike materjalide käitlemist nii, et välditud oleks bioloogiliste ohutegurite leke töökeskkonda ning nende esinemise tase töökeskkonnas oleks võimalikult madal.
 • Koguma nakkusohtlikud jäätmed ja hoidma neid töökeskkonnast kõrvaldamiseni spetsiaalsetes märgistatud konteinerites.
 • Muutma nakkusohtlikud jäätmed tervisele ja keskkonnale ohutuks autoklaavides, desinfitseerides või muul meetodil.
 • Järgima tööhügieeni nõudeid.
 • Vaktisneerima töötajad, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, mille vastu on olemas tõhus vaktsiin. Tööandja peab konsulteerima töötervishoiuarstiga töötajate vaktsineerimise vajalikkuse ja sobivuse üle. Töötajate vaktsineerimine toimub tööandja kulul.
 • Kindlaks määrama tegevuskava bioloogilistest ohuteguritest tuleneva õnnetusohu puhuks.
 • Määrama ja seirama bioloogiliste ohutegurite sisaldust töökeskkonna õhus, kui see on vajalik ja tehniliselt võimalik.

Kui töökeskkonda ei ole võimalik muuta ohutuks ülalloetletud abinõusid rakendades, tuleb töötajatele jagada isikukaitsevahendid ja määrata nende kasutamise kord.

Tööhügieeni nõuete järgimine

Bioloogiliste ohuteguritega töökeskkonnas tuleb järgida tööhügieeni nõudeid:

 • keelata söömine ja joomine bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnas;
 • anda töötajatele asjakohane tööriietus, 3. ja 4. ohurühma kuuluvate bioloogiliste ohutegurite mõjupiirkonnas töötavatele töötajatele ka kaitseriietus;
 • anda töötajate kasutusse duššidega varustatud pesemisruumid, antiseptilised nahapuhastusvahendid ning vajadusel paigaldada silmadušid;
 • tagada, et kõiki kasutatud isikukaitsevahendeid pärast tööpäeva lõppu puhastatakse ja kontrollitakse ning et need pannakse hoiule kindlaksmääratud kohta ning defektsed vahendid parandatakse või asendatakse enne järgmist kasutamist;
 • määrata inim- või loomse päritoluga materjalide või preparaatide käitlemise korra.

Kui tööprotsessi käigus on võimalik töö- või kaitseriietuse saastumine bioloogiliste ohuteguritega, tuleb need enne tööruumist väljumist seljast võtta ja hoida kuni saastest puhastamiseni ja pesemiseni spetsiaalses märgistatud konteineris, eraldi muust riietusest

Külastusi 8658, sellel kuul 8658

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks