Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Kollektiivne töötüli (streik, töösulg)

Streigist või töösulust etteteatamine, selle edasilükkamine või peatamine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Streik on töökatkestus, mis toimub töötajate või töötajate ühingu või liidu algatusel, saavutamaks oma kollektiivläbirääkimiste käigus püstitatud eesmärgid. Otsuse streigi korraldamise kohta teeb töötajate üldkoosolek või töötajate ühing või liit. Streigist osavõtt on vabatahtlik, kusjuures lubatud ei ole takistada streigiga mitteühinenud töötajate töötegevust.

Töösulg on töökatkestus tööandja või tööandjate liidu algatusel, saavutamaks oma kollektiivläbirääkimiste käigus püstitatud eesmärgid. Otsuse töösulu korraldamise kohta teeb tööandja.

Kavandatavast streigist või töösulust on nende korraldaja kohustatud teatama teisele poolele, lepitajale ja kohalikule omavalitsusele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Teates näidatakse ära streigi või töösulu põhjused, täpne algus ja võimalik ulatus.

Streiki juhib selle korraldamise otsuse teinud töötajate üldkoosoleku või nende ühingu või liidu poolt volitatud isik e streigijuht. Streigijuht peab võtma meetmeid teise poole vara säilitamiseks, seaduslikkuse ja avaliku korra tagamiseks, kandes vastutust kaasnenud õigusrikkumiste ja tekitatud kahjude eest. Töösulgu juhitakse tööandja määratud korras.

Streigi või töösulu algust võib edasi lükata vaid ühe korra – Vabariigi Valitsus riikliku lepitaja ettepanekul ühe kuu, linna- või maakonnavalitsus paikkondliku lepitaja ettepanekul kahe nädala võrra. Vabariigi Valitsusel on õigus streik või töösulg peatada loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, samuti erakorralise seisukorra ajal.

1. aprillil 2013 jõustuva Avaliku teenistuse seaduse järgi ei tohi ametnik streikida ega osaleda muudes kollektiivsetes teenistusalastes surveaktsioonides, mis häirivad ametniku teenistusse võtnud asutuse või muu ametiasutuse tööd. Surveaktsioon on kollektiivne, kui selles tahavad osaleda vähemalt pooled ametnikud. Elanike ja majanduse esmavajadusi rahuldavates ettevõtetes ja asutustes, kus kehtib streigipiirang, määratakse omavahelise kokkuleppega kindlaks minimaalselt hädavajalik teenuse- või tootmismaht.

Külastusi 5184, sellel kuul 5184

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks