Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu sõlmimine

Töölepingu sõlmimine

Viimati uuendatud: 04.03.2021


Töötaja ja tööandja sõlmivad töölepingu, kui nad on saavutanud kokkuleppe kõikides olulistes tingimustes. Töölepingul ei ole kohustuslikke tingimusi, vaid olulised tingimused määratakse tööandja ja töötaja poolt arvestades konkreetset töösuhet. Tööleping on kehtiv ka siis, kui see on tööandja poolt ühepoolselt koostatud ja töötaja poolt allkirjastatud.

Seaduse järgselt peab tööandja teavitama töötingimustest enne tööle asumist töölepingus või sinna juurde kuuluvas dokumendis. Oluline on selgelt eristada poolte vahel kokku lepitud tingimusi ja töötajale teatavaks tehtud infot. Näiteks kokku lepitakse töötasus ja töötajale tehakse teatavaks info olemasoleva kollektiivlepingu kohta. Töötaja ja tööandja vahelisi kokkulepitud tingimusi saab muuta vaid vastastikusel kokkuleppel.

Tööandja peab töölepingus kirjalikult esitama selgelt ja üheselt arusaadavalt vähemalt järgmised andmed:

 • tööandja ja töötaja nimi;
 • registri- või isikukood;
 • elu- või asukoht;
 • töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;
 • tööülesannete kirjeldus;
 • töötasu maksmise aeg ehk palgapäev;
 • tööaeg;
 • töö tegemise koht;
 • puhkuse kestus;
 • töölepingu lõppemise etteteatamise tähtajad;
 • töökorralduse reeglid;
 • kehtiv kollektiivleping.

Täiendavalt on tööandjal kohustus teavitada töötajat eritingimustest, nt katseaja kohaldamata jätmine, summeeritud tööaeg ja töösuhte tähtajalisus ning selle põhjus.

Vajadusel võib töölepingus välja tuua ka mõisted või täpsemad selgitused, et töötingimusi mõistetaks ühtemoodi. Töötajal on õigus küsida täiendavaid selgitusi, kui midagi jääb arusaamatuks.

Töölepingus ei pea olema otseseid viiteid seadustele, v.a viide ülesütlemise tähtajale (kui see pole lahti kirjutatud). Ülejäänud punktid on töölepingus reguleeritud vastavalt ülaltoodule või kokkuleppelised. Kui töölepingus ei ole märgitud teisiti, siis töölepingu seadus määrab vaikimisi näiteks puhkuse pikkuse, katseaja pikkuse, täistööaja jne. See aga ei võta tööandja kohustust tingimused kirjalikult vormistada.

Kui pooled sõlmivad töölepingu, siis on oluline teada, et töötajale kahjulikud kokkulepped on tühised, välja arvatud need, mis on seadusega lubatud.

Kahjulikud kokkulepped on näiteks töötasu, mis jääb alla kehtestatud alammäära, liiga lai töökoha määratlus (nt Eesti või Euroopa, kui töö eeldab tegelikult paikselt konkreetses kontoris viibimist), lühem põhipuhkus kui 28 päeva, pikemad etteteatamistähtajad jt. Töölepingus ei saa kokku leppida ka ületunnitöö tegemise kohustust, mis eeldab alati eraldi kokkulepet ega ka seda, et töötasu sisaldab endas tasu ületunnitöö või riigipühal töötamise eest.

Töölepingusse või sinna juurde kuuluvasse dokumenti saab tööandja poolte kokkuleppel märkida ka kõik hüved (ametiauto, töötelefon jms) ning lisasoodustused, näiteks tervisepäevad, lisapuhkus vmt.

Tööleping allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.

Kui töötaja asub tööle kirjalikku lepingut sõlmimata, tekib neil tööandjaga siiski lepinguline suhe ja mõlemale osapoolele kehtib töölepingu seadus.

Enne töölepingu allkirjastamist tasub läbi rääkida kõik olulised punktid, nt tööülesanded, töötasu, töö tegemise koht, ja veenduda, et need on ka lepingus kirjas.

Külastusi 43290, sellel kuul 43290

Küsimused ja vastused

 • Peale emapalga lõppemist katkestasin lapsehoolduspuhkuse ja soovisin tööle asuda poole koormusega. Sain tööandjaga kokkuleppele ja vormistasime töölepingu muudatuse. Peagi saab laps 3 aastaseks ja sooviksin nüüd jätkata täistööajaga. Tööandja väidab, et selleks pole mul enam õigust, sest ise kirjutasin avalduse poole kohaga töötamiseks.
 • Kas töökoha vabanemisel on tööandjal kohustus võtta tööle tagasi paari kuu eest koondatud töötaja?
 • Töötajaga on sõlmitud kirjalik tööleping novembris, tööle pidi töötaja asuma detsembris, kuid kokkulepitud päeval töötaja tööle ei ilmunud ja telefonile ei vastanud. Töötaja pole siiani välja ilmunud, mis saab sellest töölepingust?
 • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks