Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Ülesütlemise etteteatamistähtajad

Viimati uuendatud: 25.10.2017


Töötaja etteteatamistähtajad

  • Katseajal võib töötaja töösuhte üles öelda 15 klaendripäevase etteteatamisega.
  • Pärast katseaega saab töötaja töösuhte korraliselt üles öelda 30 kalendripäevase etteteatamisega.
  • Töösuhte erakorralisel ülesütlemisel ei pea töötaja etteteatamistähtaegu järgima, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei ole võimalik lepingut jätkata. Erakorraline ülesütlemine peab olema põhjendatud.

Kui töötaja teatab töölepingu lõppemisest ette vähem kui 30 kalendripäeva, on tööandjal õigus nõuda seetõttu tekkinud kahju hüvitamist. Tööandja võib nõuda töötajalt hüvitist, kui tööandja tõendab, et töötaja süüline enne etteteatamistähtaja möödumist töölt lahkumine põhjustas talle kahju. Otsene kahju võib sellistes olukordades olla näiteks teenuse sisseostmise vajadus kuni uue töötaja leidmiseni, otseseks kahjuks saaks lugeda ka lahkunud töötajat asendavate töötajatele ületunnitöö eest makstava tasu jne (RK 3-2-1-126-14).

Tööandja etteteatamistähtajad

Tööandja peab töötajale ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:

  • alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
  • üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
  • viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
  • kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Etteteatamistähtaja järgimata jätmisel on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel (TLS § 100 lõige 5). Hüvitist on õigus saada töötaja keskmise tööpäevatasu alusel nende tööpäevade eest, mis jäävad etteteatamistähtaja perioodi sisse ja mille võrra vähem ette teatati.

Kui tööandja ütleb töösuhte üles töötaja isikust või käitumisest tuleneval põhjusel (nt töötaja rikub kohustusi), siis võib etteteatamistähtaja jätta järgimata, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei ole mõistlik töösuhet jätkata. Sellisel juhul ei pea tööandja vähem etteteatatud aega TLS § 100 lg 5 alusel hüvitama. Riigikohus on leidnud, et kui tööandja ütleb töölepingu üles töövõime vähenemise tõttu, on ta üldjuhul kohustatud järgima etteteatamistähtaegu (RK 3-2-1-172-14).

Külastusi 14366, sellel kuul 14366

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks