Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Töölepingu üleminek

Viimati uuendatud: 02.11.2017


Tööleping saab üle minna õigusjärglasele kahel juhul:

  • füüsilisest isikust tööandja surma korral ja
  • ettevõtte üleminekul.
Töölepingu kehtivus füüsilisest isikust tööandja surma korral

Füüsilisest isikust tööandja surma korral jääb tööleping kehtima ja läheb üle pärijatele, välja arvatud juhul, kui tööleping on sõlmitud oluliselt tööandja isikut arvestades. Tööandja isikut oluliselt arvestavaks töölepinguks on näiteks tööandja isiklikuks teenindamiseks sõlmitud leping. Sellisel juhul lõppeb tööandja surmaga tööleping automaatselt.

Kui tööleping läheb üle pärijatele, saavad nii pärijad kui töötaja lepingu lihtsustatud korras üles öelda kahe nädala jooksul pärast töölepingu pärijatele üleminekust teada saamist või teada saama pidamist. Ülesütlemisel tuleb tööandja pärijal järgida üldiseid etteteatamistähtaegu. Töötaja peab teatama ülesütlemisest ette 30 kalendripäeva. Ülesütlemise aluseks on tööandja surm, kuid seadus ei piira teisi ülesütlemist muul alusel.

Töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul

Olukorras, kus ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust, lähevad muutumatul kujul üle ka töölepingud, sealhulgas muud töösuhtest tulenevad õigused ja kohustused. Näiteks läheb uuele tööandjale automaatselt üle töötaja varalise vastutuse kokkulepe. Seetõttu on keelatud töölepingute ülesülesütlemine ettevõtte ülemineku tõttu. Töölepingu ülesütlemine muudel seadusest toodud põhjustel on lubatud (nt töötaja koondamine olukorras, kus ümberkorralduste tulemusena ei ole töötajale enam võimalik tööd pakkuda)..

Ettevõtte üleminekul on töötaja nõuded kaitstud mõlema tööandja kaudu. Näiteks juhul, kui töötasu nõue muutub sissenõutavaks pärast ettevõtte üleminekut, vastutavad selle täitmise eest mõlemad tööandjad. See tähendab, et üleandja vastutab töötajate ees solidaarselt omandajaga.

Ettevõtte üleminekul on nii ettevõtte üleandja kui omandaja kohustatud informeerima ja konsulteerima usaldusisiku või tema puudumisel töötajatega, esitades teatise, mis sisaldab infot ülemineku kohta (sh ülemineku kuupäev, ülemineku põhjused, tagajärjed töötajatele ning kavandatavad meetmed). Info tuleb edastada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel, intranetis) ja aegsasti (töötajatel peab jääma piisav aeg infoga tutvumiseks). Omapoolsed ettepanekud tuleb usaldusisikul või tema puudumisel töötajatel esitada 15 päeva jooksul alates teatise saamisest, kui pooled ei ole kokku leppinud pikemas ajas.

Juhul kui ülemineku tõttu tekib vajadus teha töötajate olukorda mõjutavaid muudatusi, tuleb eelnevalt konsulteerida töötajate usaldusisikuga või tema puudumisel töötajatega, kuid töölepingute muutmiseks on vajalik saavutada poolte vahel eelnev kokkulepe.

Külastusi 10647, sellel kuul 10647

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks