Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine

Viimati uuendatud: 02.11.2017


Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks tuleb pöörduda 30 kalendripäeva jooksul ülesütlemisavalduse saamisest töövaidlusorganisse. Oluline on tähele panna, et tähtaeg hakkab kulgema ülesütlemisavalduse kättesaamisest mitte töölepingu lõppemisest. Kui avaldust või hagi ei esitata tähtaegselt või selle esitamise tähtaega ei ennistata, loetakse ülesütlemine kehtivaks ja töösuhe lõppeb ülesütlemisavalduses märgitud töölepingu lõppemise etteteatamisaja möödumisel, st ülesütlemist hiljem vaidlustada ei saa.

Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine kohtus või töövaidluskomisjonis

Kui töölepingu ülesütlemise vaidlustamiseks on pöördutud kohtu või töövaidluskomisjoni poole, kes tuvastab, et ülesütlemine on ebaseaduslik (seaduse nõuetele mittevastav) või vastuolus hea usu põhimõttega, on tegemist tühise ülesütlemisega ning leping ei ole ülesütlemisega lõppenud. Töövaidlusorgan lõpetab siiski lepingu ühe poole taotlusel alates ajast, kui see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral. Juhul kui tööandja ei ole töösuhete lõppemisest ette teatanud või vähem ette teatatud aja eest hüvitist maksnud, lõpetab töövaidlusorgan töösuhte ajast, mil see oleks lõppenud etteteatamisaja möödumisel.

Seega olukorras, kus vähemalt üks pool ei soovi töösuhet jätkata, loetakse tööleping avalduse alusel lõppenuks ka juhul, kui tööandjal puudus alus töölepingu ülesütlemiseks. Poolte sundimine töösuhte jätkamiseks ei sobi kokku lepinguvabaduse põhimõttega, millest tulenevalt ei saa pooli nende vaba tahte vastaselt sundida töösuhet jätkama. Kui kumbki pool ei taotle antud olukorras töösuhte lõpetamist, siis ei ole töösuhe seaduse alusel lõppenud, töötaja jätkab töötamist ning ta tuleb tööle ennistada. Töötajal on sellisel juhul õigus saada töötasu, mida ta õigusvastase ülesütlemise tõttu vahepealsel ajal ei saanud.

Nimetatud reeglist näeb seadus ette erisuse rasedaga, töötajaga, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele või töötajate esindajaga töösuhte lõpetamisel. Eeltoodud isikutega ei rahulda töövaidlusorgan tööandja taotlust töösuhe lõpetada, kuna nad vajavad oma seisundist või staatusest tulenevalt täiendavat kaitset ning neil on ebaseadusliku ülesütlemise korral õigus jääda tööle sõltumata sellest, kas tööandja seda soovib või mitte. Töösuhte lõpetamise avaldus rahuldatakse vaid juhul, kui tööandja on oma tegevuse lõpetanud.

Hüvitis töölepingu lõpetamisel kohtus või töövaidluskomisjonis

Kui töövaidlusorgan tuvastab, et töölepingu ülesütlemine on ebaseaduslik või vastuolus hea usu põhimõttega ning vähemalt üks pooltest taotleb lepingu lõpetamist, siis loetakse leping ülesütlemisega lõppenuks. Viidatud juhul peab tööandja ebaseadusliku ülesütlemise eest maksma töötajale hüvitist 3 kuu keskmise töötasu ulatuses. Töövaidlusorgan ei ole seotud töötaja küsitud hüvitise summaga ning võib seda suurendada või vähendada.

Eelpool nimetatud alustel lepingu lõpetamisel olukorras, kus on tegemist rasedaga, isikuga, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele või töötajate esindajaga, peab tööandja maksma töötajale hüvitist 6 kuu keskmise töötasu ulatuses. Ka siin võib töövaidlusorgan tulenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest hüvitise summat suurendada või vähendada.

Kui töövaidlusorgan määrab töötajale käesolevas punktis nimetatud hüvitise, siis ei ole töötajal õigus nõuda töötasu, mida ta õigusvastase ülesütlemise tõttu vahepealsel ajal ei saanud. Seadus välistab töötajale sama aja eest hüvitise kahekordse maksmise.

Külastusi 13189, sellel kuul 13189

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks