Avaleht / Rollid / Tööandja

Tööandja

Teadmiseks tööandjale

Töösuhteid reguleerib töölepingu seadus, mis näeb tööandjale ette nii õigusi kui kohustusi.

Tööle asumisel tuleb töötajal ja tööandjal sõlmida tööleping, millele näeb seadus ette kirjaliku vormi. Alla kahenädalase kestusega tööleping võib olla sõlmitud ka suulises vormis. Seadus eeldab, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Kui tööandja soovib sõlmida töötajaga tähtajalist töölepingut, on see võimalik vaid juhul, kui tehtav töö on ajutise iseloomuga. Tööle asumisel rakendub töötajale seadusest tulenev neljakuuline katseaeg, kuid pooled võivad kokku leppida ka lühemas katseajas.

Tööaja korralduse õigus on tööandjal, kes lähtub tööaja reguleerimisel ettevõtte vajadusest. Tööandja saab ühepoolselt juba kehtestatud korraldust ka muuta, kui muudatus on seotud ettevõtte vajadustega ning arvestab töötaja huvidega.

Töötaja saab töötada täistööajaga, milleks on 40 tundi nädalas ehk 8 tundi päevas 7-päevase vahemiku kohta, kuid tööandja ja töötaja võivad leppida kokku ka osalises tööajas. Tööandja võib tööaega summeerida, mis tähendab, et töötunnid võivad mingis ajaühikus jaotuda erinevalt. Töötaja tööajas suhtes kehtivad igapäevase, iganädalase ja üldise tööaja piirangud, mida tema tööaeg ületada ei või.

Töö tegemise eest tuleb tööandjal maksta töötajale töötasu, mille komponentide ja arvutamise metoodika kujundavad pooled ise. Töötasu ei saa olla väiksem kui kehtestatud töötasu alammäär. Töötasu tuleb töötajale maksta vähemalt kord kuus kokkulepitud tähtpäeval.

Töötajal on õigus saada kalendriaastas 28 kalendripäeva põhipuhkust, kuid pooled võivad kokku leppida ka pikemas põhipuhkuses.. Puhkuse kasutamisel tuleb töötajale maksta puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

Tööleping saab lõppeda vaid töölepingu seaduses toodud alustel, milleks on poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, töötaja surm, füüsilisest isikust tööandja surm, kui tööleping sõlmiti oluliselt tööandja isikut arvestades ning töölepingu ülesütlemine.

Tööandja saab töölepingu üles öelda mõjuva põhjuse esinemisel vaid erakorraliselt. Tööandjapoolne ülesütlemine peab olema alati põhjendatud ning see on piiratud seaduses toodud alustega. Lisaks eeltoodule tuleb lepingu ülesütlemisel kinni pidada seaduses toodud minimaalsetest ülesütlemise etteteatamise tähtaegadest.

Külastusi 4106, sellel kuul 4106

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks