Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Noor või alaealine töötaja / Mida ma pean teadma töösuhetest? / Alla 7-aastaste laste töötamine

Alla 7-aastaste laste töötamine

Viimati uuendatud: 09.10.2019


Alla 7-aastastel lastel on töötamine töölepingu seaduse alusel keelatud. Kui aga soovitakse kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevusse kaasata alla 7-aastast last, soovitavad Tööinspektsioon ja Sotsiaalministeerium ettevõtjal või muul tellijal sõlmida kirjaliku kokkuleppe lapsevanemaga või lapse eestkostjaga, milles vanem kinnitab, et laps soovib projektis osaleda.

Oluline on tagada lapse heaolu

Lapsevanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus tagada lapse heaolu ja õiguste kaitse. Enne sellise kokkuleppe sõlmimist peavad vanem ja last projekti sooviv ettevõtja mõtlema eelkõige lapse huvidele ja tagama, et osalemine oleks lapsele kerge ja ohutu. See tähendab, et tuleb analüüsida, kas projekt, millesse soovitakse last kaasata, sobib konkreetsele lapsele, arvestades lapse vanust, küpsust, võimeid, huvisid ja muid asjaolusid. Siin saab kaasa aidata ettevõtja, kes selgitab projekti sisu ning aitab lapsevanemal mõelda lapse heaolule projektis osalemise ajal. Oluline on, et lapsele selgitatakse projektis osalemisega seonduvat vastavalt tema arengutasemele. Sealhulgas tuleb selgitada mida temalt oodatakse ja mida projektis osalemine tähendab (nt, et laps teeb teatud aegadel teatud tegevusi vms), et laps ise saaks vastavalt oma arengutasemele aru temale seatud ootustest ja sooviks projektis osaleda.

Laps võib projektist igal ajal loobuda

Kokkuleppes peaks olema kirjas lapse õigus saada projektis osalemise eest tasu. Saadav tasu on mõeldud lapsele[1]. Samuti võib kokkuleppes olla lapsevanaema kohustus laps õigel ajal näiteks proovidesse või esinemisele kohale tuua. Soovitame ka kokku leppida, millised on lapsevanema või ettevõtja projektis osalemisest loobumise tagajärjed.

Tuleb arvestada, et alla 7-aastasel lapsel on igal ajal õigus keelduda projektis osalemisest. Lapse loobumisega ei tohiks lapsevanemale kaasneda leppetrahvi maksmise kohustust ega muid sanktsioone. Lapse loobumise korral on sõltuvalt asjaoludest võimalik vähendada kokkulepitud tasu vastavalt enne loobumist tehtud töö mahule või ka tasu maksmisest loobuda. Samas on võimalik kokku leppida sanktsioonides, kui lapse projektis osalemisest loobumine või kohale ilmumata jätmine on tingitud sellest, et vanem ei too last ilma põhjuseta kohale.

Kokkuvõtteks

Juhul, kui soovite alla 7-aastast last kaasata mõnda projekti, soovitame järgida alljärgnevaid suuniseid:

  • pidada silmas, et last tohib kaasata ainult kergesse kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevusse;
  • selgitada esmalt välja lapse huvid ja soovid ning seada need esikohale;
  • pidada silmas, et plaanitud tegevus on lapse kehalisi ja vaimseid võimeid arvesse võttes sobiv ega ohusta tema kõlblust[2] ning on tema vanust arvestades sobivalt mänguline;
  • sõlmida alla 7-aastase lapse vanemaga kokkulepe, kuidas last kaasatakse;
  • registreerida projektis osalemise kokkulepe töötamise registris (töötamise registri mõistes muu võlaõiguslik kokkulepe) ning märkida lisaväljale, et kaasatud on alla 7-aastane laps;
  • mõelda läbi tegevusega kaasnevad võimalikud ohud ning anda lapsele ja lapsevanemale ohutuks tegutsemiseks vajalikud juhised ning ennetavalt leida potentsiaalsed asendajad juhuks, kui laps ei saa või ei taha enam projektis osaleda;
  • pidada silmas, et kokkulepe lapsevanemaga saab olla lapse õigeaegseks kohaletoomiseks proovidesse või projekti toimumise ajaks ning sellega ei saa kaasneda kohustus sundida last projektis kaasa tegema;
  • lapsele peab jääma võimalus soovi korral igal ajal projektis osalemisest loobuda ning lapsevanemale ei tohiks loobumise korral kaasneda sanktsioone (näiteks leppetrahv, mis rakendub lapse loobumise korral);
  • tagada, et projektis lapsega vahetult kokku puutuvatel inimestel ei ole keelatud lastega töötada[3];
  • tagada, et kõik töötajad jt inimesed, kes lapsega projekti käigus kokku puutuvad, kohtlevad last lapsesõbralikult, arvestades lapse vanust jm eripärasid, hoidudes last survestamast ning ennetades lapse väärkohtlemist. 

Täiendav informatsioon laste õigustest ja kohustustest on leitav Lastekaitse Liidu kodulehelt.

Lapse õiguste ning vanema õiguste ja kohususte kohta saab lugeda:  
https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-õigused-ja-kohustused;
https://www.oiguskantsler.ee/et/lapsevanema-õigused-ja-kohustused-1

Sotsiaalkindlustusamet on loonud „Lasteabitelefoni“ tasuta teenuse. Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne tasuta teenus, et küsida nõuannet lastega seotud teemadel. Täiendavat informatsiooni leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Lastega töötamise piirangu tagamise ja isikute tausta kontrollimise kohta leiab nii ettevõtja kui lapsevanem lisateavet: https://www.rik.ee/et/karistusregister/lastega-tootamise-piirangu-kontrollimine

Töösuhetest tulenevate probleemidega on Teil alati võimalik pöörduda Tööinspektsiooni juristi poole telefonil 640 6000 või e-posti teel jurist@ti.ee


[1] Vastava summa peab lapsevanem kulutama kas lapse ülalpidamise katteks või paigutama heaperemehelikke põhimõtteid järgides lapsele tulevikuks. Lapse varahoolduse sätted, millega peab vanem lapse vara haldamisel arvestama, on toodud perekonnaseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017029).

[2] Plaanitud tegevus ei tohi ohustada lapse kõlblust – tegevus ei tohi sisaldada näiteks kokkupuudet tubaka, alkoholi, muude meelemürkidega ega olla vastuolus ühiskonnas valitsevate eetika ja moraali normidega.

[3] Lastekaitseseaduse kohaselt ei tohi lapsega töötada s.o oma töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi lastekaitseseaduse §-s 20 nimetatud süütegude eest.

Külastusi 3159, sellel kuul 3159

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks