Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Märgise taotlemise protsess

Viimati uuendatud: 18.12.2019


Kes saavad märgist taotleda?

Konkursil saavad kandideerida tööandjad:

  • era-, avalikust ning kolmandast sektorist;
  • kellel ei ole maksuvõlga;
  • kes ei ole kriminaal- ega väärteomenetluses karistatud;
  • kes ei ole pankrotis ega likvideerimisel.

Kandidaatide tööõnnetusi ja töövaidlusi puudutava väljavõtte teeb Tööinspektsioon läbi oma andmebaaside. Keerulisemate juhtumite puhul käsitletakse iga juhtumit individuaalselt.

Enne märgise taotlemist ei pea tööandja olema eelnevalt kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid. Piisab kui tööandjal on soov areneda ning peresõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada. Tööandja, kes on juba peresõbraliku organisatsioonikultuuri loomisega tegelenud, võib läbida märgise taotlemisprotsessi kiiremini kui kolm aastat.

Märgise taotlemise osapooled

Peresõbraliku tööandja märgise taotlemise protsessis osaleb lisaks tööandjale ka programmi rakendaja poolt määratud assessor, konsultant ja hindaja.

Assessor viib läbi eel- ja vahehindamisi. Assessorid on läbinud eelneva koolituse ja omavad vastavat kogemust. Assessor on objektiivne hindaja, kelle ülesandeks on määrata tööandja peresõbralikkuse algtase ja hinnata tööandja arengut. Assessor võib olla mõne teise programmis osaleva tööandja jaoks konsultant ja vastupidi.  Konsultant nõustab tööandjat meetmete valimisel, tegevuskava koostamisel ja selle rakendamisel.  Hindaja on töökeskkonna arendamise pädevusega konsultant, kelle ülesandeks on lõpp- ja järelhindamiste läbiviimine. Hindaja teeb ettepaneku märgise andmiseks, märgise staatuse muutmiseks või äravõtmiseks.

Kuidas taotlemine toimub?

Peresõbraliku märgise taotlemise protsess koosneb neljast etapist, millest põhiosa läbimine võib võtta kuni kolm aastat. Sel ajal tuleb taotlejal teha ligi 120 tundi sisulist tööd. Programmis osaleja jaoks langeb programmi intensiivsem periood taotlemise algusesse. Meetmete rakendamisega kaasnevat ajakulu on aga täpselt raske prognoosida. See sõltub valitud meetmetest ning sellest, missuguse taseme (kuld, hõbe, pronks) märgist tööandja soovib saavutada.

Peresõbraliku märgise taotlemisprotsessi etapid

Esimene etapp

Ajaperiood: kuni kaks kuud


Pärast tööandja kandideerimist ja valimist programmi, viiakse assessori eestvedamisel läbi hetkeolukorra analüüs. Selle põhjal tehakse kindlaks programmis osaleva tööandja tase ning arengupotentsiaal. Valituks osutunud tööandja kohustub täitma enesehindamise vormi, osalema eelhindamise tegevustes s.h. vajadusel osalema töörühmades, edastama assessorile juba toimunud uuringute ja küsimustike tulemused ning vajadusel muu mudeli rakendamiseks olulist infot.

Teine etapp 

Ajaperiood: kolmandal kuul peale programmiga liitumist.


Kolmandal kuul pärast peresõbraliku tööandja programmi sisenemist väljastatakse tööandjale algmärgis. Seda saab tööandja oma kommunikatsioonis juba kasutama hakata. Algmärgis näitab, et tööandja on taotlemas peresõbraliku tööandja märgist. Tööandja peab algmärgise saamiseks välja töötama tegevuskava, s.h. valima meetmed, mida plaanitakse rakendama hakata, et soovitud tasemeni (kuld-, hõbe- või pronkstase) jõuda.

Kolmas etapp

Ajaperiood: lõppmärgise saamiseni kokku 14-32 kuud


Tööandja põhiliseks ülesandeks kolmandas etapis on valitud meetmete rakendamine ja võrgustikuüritustel osalemine. Etapi lõpus hinnatakse saavutatud taset ja koostatakse raport. Hindaja teeb kinnitamisorganile ettepaneku, millise tasemega lõppmärgis väljastada. Etapi lõpus saab tööandja vastavalt oma tasemele peresõbraliku tööandja märgise.

Tööandja jaoks lõpeb programmi aktiivne periood peale kolmanda etapi läbimist ja lõppmärgise saamist. Seejärel koostatakse tulemuste püsimiseks järgmise perioodi rakenduskava ning peale seda saab organisatsioon juba ise peresõbralikult hakkama ilma konsultantide ja võrgustikuürituste toetuseta. 

Lisaks toimub pärast lõppmärgise väljastamist programmi viimane koolitus meetmete iseseisvaks rakendamiseks ning antakse soovitused järgmise perioodi rakenduskava koostamiseks.


Neljas etapp ehk lõppmärgis käes, mis edasi?

Tööandja peab iga kahe aasta tagant märgist uuendama. Selleks viiakse läbi järelhindamine, mille tulemusena otsustatakse märgist uuendada, pikendada või märgis ära võtta.

Kas programmi saab vajadusel katkestada?

Tööandjale ei rakendata sanktsioone programmi katkestamise korral. Kui tööandja on sunnitud märgise taotlemise katkestama, kuid soovib hiljem programmi jätkata, siis konsultant aitab otsustada, kas on võimalik programmi jätkata pooleli jäänud kohast. Kui programmi jätkamine pooleli jäänud kohalt ei ole võimalik, tuleb kogu protsessi alustada algusest ning uuesti programmi kandideerida.

Külastusi 8353, sellel kuul 8353

Küsimused ja vastused

  • Kui kaua peresõbraliku tööandja märgise taotlemine aega võtab?
  • Missugused tööandjad saavad peresõbraliku märgise konkursil kandideerida?
  • Kuidas peresõbraliku tööandja märgist taotleda saab?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks