Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Reeglid töökorraldusele

Töökorralduse reeglite sisu

Viimati uuendatud: 02.03.2017


Töölepingu seadus ei täpsusta töökorralduse reeglite sisu, jättes selle tööandja otsustada ja kujundada vastavalt tema vajadustele. Siiski ütleb töölepingu seaduse § 47 lõige 1, et tööaja korraldus hõlmab eelkõige tööaja algust, lõppu ja tööpäevasiseseid vaheaegu. Lisaks võib kaudseid viiteid töökorralduse reeglite sisule leida kehtivast avaliku teenistuse seadusest, mille 7. peatükk räägib ametiasutuse töökorraldusest, selle sisust ja kehtestamise põhimõtetest.

Üldiselt peetakse töökorralduse all eelkõige silmas just töö algus- ja lõpuaega, tööpäevasiseseid vaheaegu ja pause, kuid ka töö- ja tuleohutuse üldpõhimõtteid, isikukaitsevahendite kasutamise kohustust, tööandja korralduste andmise korda jmt. Olenevalt organisatsiooni eripäradest võivad töökorralduse reeglid sisaldada väga erinevaid regulatsioone.

Töökorralduse reeglite sisu ja maht oleneb eelkõige ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast ning töösuhte poolte vajadustest.

Töökorralduse reeglites ei ole vaja seadust ümber kirjutada, vaid see peab olema dokument, mis vastab eelkõige tööandja ja töötaja vajadustele. Reeglistik on koht, kust töötaja saab vajaliku info, millistest üldpõhimõtetest selles konkreetses ettevõttes lähtutakse, ning tööandja võimaluse täpsustada, kuidas tema ettevõttes peab toimima ning milliste normide järgimist ta ootab töötajatelt. 

Üldiselt kehtib põhimõte, et mida suurem on ettevõte, seda detailsemalt on reguleeritud töökorraldus. Et osapooltele reeglitest sisuliselt kasu oleks, võiks neis sisalduda alljärgnev:

 • töökohale sisenemise ja väljumise kord;
 • töö alguse ja lõpu aeg;
 • summeeritud tööajaarvestuse rakendamisel tööajakava teatavaks tegemise tingimused;
 • tööpäevasisesed puhkepausid ja einetamiseks antavad vaheajad;
 • puhkuse ajakava muutmise kord;
 • töölähetuse vormistamise kord;
 • tööandja korralduste andmise kord;
 • loetelu rikkumistest, mis võivad kaasa tuua töölepingu erakorralise ülesütle­mise;
 • töötaja hoiatamise kord;
 • tööaruande esitamise kord;
 • tööandja ja töötajaga seotud olulise info edastamise kord;
 • arvutivõrgu ja e-posti kasutamisega seotud piirangud;
 • isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ja tähtajad;
 • tuleohutuse ja töötervishoiu nõuded;
 • kaitseriietuse ja vahendite kasutamise kohustus;
 • töökorralduse reeglite muutmise kord jm.

Mitmed eelnimetatud tingimustest olid kirjas ka eelmise töölepingu seaduse kehtivuse ajal kinnitatud töösisekorraeeskirjades. Tavaline oli ja on jätkuvalt töökorralduse reeglitega tööruumidest väljumise ja sisenemise korra kehtestamine ning selle tegevuse eest vastutavate ametikohtade nimetamine, tööaja korraldus ja info liikumise kord ettevõttes. 

Varasemaga võrreldes reguleeritakse oluliselt põhjalikumalt aga töötajate hoiatamise  korda ning nende tegude loetelu, mille esinemisel peab tööandja põhjendatuks töölepingu erakorralist ülesütlemist ilma eelneva hoiatamiseta. Töökorralduse reeglitesse pannakse need tingimused kirja eelkõige seetõttu, et töötajate distsiplinaarvastutuse seadus töölepingu alusel töötavatele isikutele enam ei kehti ning töötaja hoiatamise osas on seadus napisõnaline. 

Ajaga kaasas käivad tööandjad peavad nüüd oluliseks reguleerida põhjalikult ka tööandjale kuuluva arvutivõrgu kastutamise ning isikuandmete töötlemisega seotud tingimusi. Sageli reguleeritakse tö ökorralduse reeglites töötajate isiklike kasutajakontode vaatamist ja kasutamist sotsiaalvõrgustikes tööajal ning tööandjale kuuluvas arvutivõrgus, blogide kirjutamist, osalemist kommenteerimiskeskkondades ja foorumites. Lisaks veel tööandja e-posti kasutamist isiklikul otstarbel, korporatiivblogi pidamist jm internetiliiklust. 

Külastusi 5340, sellel kuul 5340

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks