Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Tõõõnnetus, kutsehaigus ja haigestumine / Tööõnnetus

Kui tööl juhtus õnnetus

Viimati uuendatud: 08.01.2019


Kui sinuga juhtus õnnetus tööl, siis on tõenäoliselt tegemist tööõnnetusega

Mis on tööõnnetus?

Tööõnnetus on juhtum või õnnetus, mis toimus tööandja antud ülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal ja mille tulemusel saadi tervisekahjustus või saabus surm. Tööõnnetuste hulka kuuluvad ka liiklusavariid, ründed avalikku korda kaitsvatele isikutele ja muud sarnased olukorrad, kui need on juhtunud töö tegemise käigus.

Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Tööõnnetus ei ole tööteel toimunud õnnetus, näiteks töölt tulles või tööle minnes libedal teel kukkumine.

Tööõnnetus liigitatakse vigastuse raskusastme järgi: kergeks, raskeks või surmaga lõppenud tööõnnetuseks. Raskeks vigastuseks on näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete, sõrmede, varvaste amputatsioon. Kerged on need vigastused, mida ei loeta raskeks ega põhjusta surma.

Mida teha, kui tööl juhtus õnnetus?

Kannatanu peab teatama tööl juhtunud õnnetusest esimesel võimalusel tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule. Kui kannatanu pöördub abi saamiseks tervishoiuasutusse, tuleb tervishoiutöötajale öelda, et õnnetus juhtus tööl.

Kuidas uuritakse tööl juhtunud õnnetust?

Tööandja uurib kõiki  töökohal toimunud õnnetusjuhtumeid, et välja selgitada nende asjaolud ja põhjused. Kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm, lõpeb tööõnnetuse uurimine vormikohase raporti koostamisega. Uurimistulemuste alusel peab tööandja kavandama ja rakendama abinõusid samalaadse tööõnnetuse kordumise ärahoidmiseks. Raporti esitab  tööandja  Tööinspektsioonile ja kannatanule kolme päeva jooksul pärast uurimise lõppemist.

Tööandja registreerib kõik tööõnnetused.

Millised on sinu õigused, kui sinuga juhtus tööõnnetus?

Töötajal, kes on saanud tööülesannete täitmisel tervisekahjustuse, on õigus nõuda tööandjalt tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamist.

Tööandja peab hüvitama eelkõige tervisekahjustuse mõistlikud ravikulud ning kahjustatud isiku vahepealsest töövõimetusest tekkinud kahju ja sissetulekute vähenemisest tuleneva kahju ning töötaja surma korral ka tema mõistlikud matusekulud. Kui töötajal, kes tööõnnetuse tagajärjel suri, oli surma ajal seadusest tulenev kohustus teist isikut ülal pidada, peab tööandja maksma sellele isikule rahalise hüvitise, mis vastab ülalpidamise suurusele, mida surmasaanu oleks oma eeldatava eluea kestel sellele isikule andnud.

Kannatanul on õigus tööandjalt nõuda ka töövigastusest tingitud lisakulutuste, näiteks proteeside, abivahendite ja retseptiravimite kulu hüvitamist.

Kui tööandja töötaja või temaga seotud isikute nõuet ei aktsepteeri, võivad pooled vaidluse lahendamiseks pöörduda kohtusse.

Mis võib juhtuda, kui jätad tööõnnetusest teatamata?

On juhtumeid, kus töötajal on ilmnenud pärast õnnetust tervisekahjustus, kuid ta ei ole tööõnnetusest teatanud. Sellisel juhul on kannatanul väga raske tagantjärele tõestada, et tervisekahjustus on tekkinud  varem juhtunud tööõnnetuse tagajärjel.

Pea meeles!

Kui sa jätad tööõnnetusest õigeaegselt teatamata, siis jääd ilma sulle seadusega ettenähtud hüvitistest.

Tööõnnetuse  tagajärjel tekkinud haigestumise  või vigastuse korral maksab haigushüvitist haigekassa, tehes seda töövabastuse teisest päevast 100%-lise määraga.

Juhul, kui tööl juhtunud õnnetust ei käsitata tööõnnetusena, on oht, et see loetakse olmetraumaks. Selle tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse korral kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4. - 8. päeva eest maksab hüvitist tööandja, alates 9. päev ast haigekassa. Hüvitise määraks on 70% arvutatuna päevatulust – tööandja lähtub seejuures töötajale viimase kuue kuu jooksul makstud keskmisest töötasust, haigekassa töötaja eest eelneval kalendriaastal makstud sotsiaalmaksust.

Olulised õigusaktid
Olulised asutused

Külastusi 7642, sellel kuul 7642

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks