Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Järelevalve

Järelevalve

Viimati uuendatud: 03.07.2020


Peamiseks töökeskkonda ja töösuhteid reguleerivate seaduste täitmise üle järelevalvet teostavaks organiks Eestis on Tööinspektsioon. Tööinspektsiooni eesmärgiks on aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus õiglaste, ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele. Seda tehakse läbi töökeskkonna ja töösuhete järelevalve ning avaliku teavitustöö.

Töökeskkonna ja töösuhete järelevalve toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud üldpõhimõtete ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja muudes seadustes ettenähtud eriregulatsiooni alusel.

 Järelevalvet viiakse läbi erinevate meetoditega, kuid üldjuhul on selleks ettevõtte külastus. Külastuse eesmärgiks on tavaliselt:

 • töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kontrollimine;
 • töösuhetega seotud nõuete täitmise kontrollimine;
 • sõidukijuhtide töösuhete nõuete täitmise kontrollimine.

Põhilisteks kontrolli liikideks on üld-, siht- ja järelkontroll

Üldkontrolli eesmärgiks on ohutute ja tervist säästvate tööolude tagamine, aga ka teabe saamine, kuidas ettevõtted täidavad neile kohustuslikke õigusakte. Kontrollidele tuginedes analüüsitakse töökeskkonna ja töösuhete olukorda riigis tervikuna.

Sihtkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes valikuliselt teatud õigusaktide nõuete täitmist. Sihtkontrolli ajendiks võib olla ka Tööinspektsiooni laekunud teave õigusaktides sätestatud nõuete rikkumisest, tööga seotud haiguse diagnoosimisest, tööõnnetuse toimumisest või ohtlikust tööst või töövaidluste käigus esitatud samasisuliste nõuete korduvus.

Järelkontroll käigus kontrollitakse ettevõttes varem avastatud rikkumiste kõrvaldamist.

Ülevaade järelevalve teostamisest

Kontrollimine võib toimuda kas ette teatades või ette teatamata. Üldjuhul toimub kontrollimine eelnevalt kokkulepitud ajal. Järelevalvet võib teostada ainult selleks pädev järelevalve ametnik.

Osade kontrollimiste eel saadab tööinspektor tööandjale meili, milles on kirjas kontrollimisel käsitletavad teemad ja milliste dokumentidega soovitakse tutvuda. Ettevõttes võib kontrollimine toimuda järgmiselt:

 • Esmalt tööinspektor selgitab menetluse läbiviimist.
 • Järgnevalt tutvub ettevõtte töökeskkonnaga, milles nähtu alusel teostab dokumentide kontrollimist.
 • Ettevõtte külastus lõpeb tuvastatud rikkumiste tutvustamisega.
 • Seejärel vormistab tööinspektor kontrolli protokolli, mille esitab tööandjale. Tööandja tagasiside järgselt otsustab tööinspektor ettekirjutuse koostamise vajaduse.

Kuidas valmistuda inspektori külaskäiguks?

Ladusa koostöö huvides peaks tööandja esindaja tagama töötervishoiu ja tööohutuse dokumentide kättesaadavuse ja töökeskkonna teemadega tegelevate töötajate kontrollimisel osalemise.

Alati ei pea aga ootama ametniku külastust. Kui ettevõttes tajutakse, et enda teadmistest jääb väheks hindamaks töökeskkonna olukorda või soovitakse lisateavet töökeskkonnas muudatuste tegemiseks, tasub ise Tööinspektsiooniga ühendust võtta. Tööinspektsioonis on ametis ka töökeskkonna konsultandid, kes sel juhul aitavad. Konsultandid ei vii läbi järelevalvet vaid nõustavad tööandjat.

Kui tööandja kutsub ettevõttesse Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi, siis on kindel, et konsulteerimise käigus trahvimisega ei tegeleta. Konsultandi roll on aidata tööandjat töökeskkonnaalase töö korraldamisel andes nõu ja soovitusi. Konsultantidel puudub õigus koostada ettekirjutust või teha trahvi.

Kasu järelevalvest

Tööinspektsioon teostab järelevalvet kõikide tööandjate üle sõltumata nende omandivormist või tegevusalast lähtudes ühesugustest nõuetest. See aitab kaasa võrdse konkurentsi tagamisele, et mõni tööandja ei saaks töötervishoiule ja tööohutusele tähelepanu pööramata ja kulutusi tegemata põhjendamatut lühiajalist eelist töötajate elust ja tervisest hooolivate organisatsioonide ees.

Kontrollitud ettevõtetes või ise töökeskkonna konsultandi poole pöördunud organisatsioonides on koostöö tulemusel Tööinspektsiooniga reeglina:

 • turvalisem töökeskkond;
 • vähem tervisekahjustusi;
 • rahulolevamad töötajad;
 • kõrgem produktiivsus;
 • parem maine partnerite ja klientide seas.

Külastusi 20134, sellel kuul 20134

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks