Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine

Kavandamine

Viimati uuendatud: 02.08.2018


Töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks ning terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides kavandatakse meetmeid. Praktikas tähendab see tööprotsesside analüüsimist, et tuvastada lühemas ja pikemas perspektiivis tekkivad riskid, ning seejärel meetmete võtmist, et neid võimalikult palju vältida või nende mõju vähendada.

Töökeskkonna riskianalüüsi tulemused on aluseks töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisega seotud tegevuste kavandamisel. Kui riskanalüüsi tulemused ei kajasta osasid olulisi ohutegureid või mõne töötaja tervisele ja ohutusele antud hinnangutes ei ole arvestatud mõne töökoha, töövahendi kasutamisega või töökorraldusega seotud riske või ei ole need jälgitavad, jäävad osad tegevused tervisekahjustuste ennetamiseks ilmselt kavandamata ja rakendamata. Seepärast on oluline töökeskkonnas olemasolev olukord riskianalüüsi korraldamise käigus kindlaks määrata ja tulemused üksikasjalikult kirjeldada. Riskianalüüsi korraldamisse tuleb kaasata töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku tööde ja töökeskkonnaga, omavad kogemusi ja teavad üksteise tööharjumusi ja töövõtteid.

Kui riskid on analüüsitud ja hinnatud, siis järgneb analüüs töökohtade riskide ennetusmeetmete sobivuse kohta. Kõiki riskide ennetusmeetmeid puudutavad otsused peavad arvesse võtma asjakohaste õigusaktide nõudeid, mis seavad miinimumi riski kõrvaldamiseks või ohjamiseks. Vastuvõetava meetme sobivuse üle otsustamiseks on vaja teavet kaasnevatest kuludest, erinevate meetmete tõhususest ja usaldusväärsusest. Töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostatud tegevuskava on ettevõtte kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavate tegevuste dokument. Töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks ettenähtavad tegevused, nende ajakava ja teostajad on tegevuskavasse vajalik kirjeldada.

Meetmete kavandamisel on abiks üldised ennetuspõhimõtted:

  1. riskide tekkimise vältimine;
  2. vältimatute riskide hindamine;
  3. riskide kõrvaldamine nende tekkekohas või kui see ei ole võimalik, nende vähendamine vastuvõetava tasemeni;
  4. ohtliku teguri asendamine ohutu või vähem ohtlikuga;
  5. töö, töökoha ja töökorralduse kohandamine töötajale võimalikult sobivaks;
  6. töövahendite ja -meetodite kohandamine tehnika arengule;
  7. ühiskaitsemeetmete ja -vahendite eelistamine isikukaitsevahendite kasutamisele;

Töökohal töötervishoiu ja tööohutusega seotud riskide ennetamise ja juhtimisega tegelevate isikute rollid ja vastutusvaldkonnad tuleb selgelt määratleda ja kavandada ning neid jälgida ennetavalt. Kui mõned tegevused jäävad tegemata või ei toimi need nii nagu soovitakse, tuleb muudatusi teha.  

Külastusi 1696, sellel kuul 1696

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks