Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine

Viimati uuendatud: 21.12.2020


Levinud arusaama kohaselt on töötervishoid ja tööohutus üpriski keeruline valdkond, millesse aega ja raha ei taha tööandja üldjuhul kulutada. Ettevõtte ärihuvid on peamiselt seotud kasumi või käibe suurendamise või suurema turuosa saamisega. Aina rohkem ettevõtteid siiski pööravad suuremat tähelepanu töötajate töötingimustele, heaolule ning töökeskkonnale. Nende teemadega süstemaatiliselt tegelemine vähendab tervisekahjustuste toimumise tõenäosust ja tootmisega või teenuse osutamisega seotud katkestusi. Asjatundlik ja eesmärgistatud juhtimine tõstab töötajate tööviljakust, tootlikkust ning ettevõte on jätkusuutlikum oma majandustegevuses.

Üldine raamistik töötajate tööst põhjustatud tervisekahjustuste vältimiseks või vähendamiseks on loodud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja selle alamaktidega. Tööandja tagada on töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine igas tööga seotud olukorras. Kahjuks on paljudes ettevõtetes seadusest tulenevate nõuete täitmise peamine huvi vältida karistamist tööinspektori poolt ning nõudeid justkui täidetakse vaid seaduse täitmise pärast. Tööandja peab olema valmis silmitsi seisma olukorraga, kus mõne seadusest tuleneva nõude täitmisel ja mõne eiramisel ei pruugi töötaja olla kaitstud tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest. Tervisekahjustuse korral tekib töötajal õigus nõuda suhteliselt suurt hüvitist seaduses sätestatud ulatuses. Kui tööandja tõendab, et ei ole tervisekahju tekitamises süüdi ja järgis hoolsalt nõudeid, siis üldjuhul ta ka ei vastuta kahju tekitamise eest. Nõuete järgimise tõendamine vajab süstemaatilist ja asjatundlikku ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse olukorra jälgimist ning ennetustegevuste kavandamist ja rakendamist vastavalt seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele. Kirjeldatud tegevused on seadusesse tööandja kohustusena välja toodud kui süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine. Arusaadavam on kasutada töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise väljendit.

Rahvusvahelise Tööorganisatsioon (ILO) defineerib töötervishoiu ja tööohutuse juhtimist kui omavahel seotud elementide kogumit töötervishoiu ja tööohutuse ennetuspoliitika ning eesmärkide elluviimiseks. See hõlmab muuhulgas põhimõtteid, kavandamist, kohustusi ja vastutust, teabevahetust, juhendamist ja väljaõpet, riskide ohjamist, jälgimist ja kontrollimist ning korrigeerivaid ja ennetavaid tegevusi. Töötervishoiu ja tööohutus olukorra järjepidev parendamine on üks tähtsamaid elemente eduka juhtimise tagamises. Juhtimissüsteem põhineb tuntud planeeri–teosta–kontrolli–parenda mudelil.

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisega seotud tegevused peavad olema järjekindlad, korrapärased ning ettevõttele sobivasse süsteemi seatud. Seaduse täitmiseks sobiv ja tõhus süsteem kujuneb igas ettevõttes aja jooksul ning sõltub muuhulgas ettevõtte struktuurist, juhtimisstiilist kui ka vastutavate pädevusest. Süsteemi väljatöötamisel tasub uurida töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise (EVS 18001) standardis olevaid juhiseid kui ka ettevõtte tegevusalal järeleproovitud ja töötavaid lahendusi laiast maailmast. Kusjuures üle ei pea võtma kogu süsteemi vaid oma ettevõttele sobivaid elemente. Näiteks tööõnnetuse uurimisel juhtumi põhjuste väljaselgitamiseks kasutatakse 5 miks (5-whys) või kalasaba (fishbone) meetodit. Nendest esimene on mõeldud juhtumi põhjus-tagajärg seose uurimiseks eesmärgiga jõuda  juhtumi algpõhjuseni. Teise puhul tuuakse esile juhtumit mõjutanud kategooriates olevad põhjused.   

Külastusi 7917, sellel kuul 7917

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks