Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Kaugtöö

Kuidas hinnata kaugtöö korral riske?

Viimati uuendatud: 05.07.2019


Nii nagu iga muu töö puhul, peab tööandja ka kaugtöö korral koostama töökeskkonna riskianalüüsi, et kaitsta töötaja tervist. Riskide hindamisel tuleb lähtuda konkreetse töö iseloomust. Hinnata tuleb töökohtade ja töövahendite kasutamise ning töökorraldusega seotud riske.

Riskide hindamisel tuleb:

  1. selgitada välja töötajat kahjustada võivad töökeskkonna ohutegurid;
  2. hinnata nende mõju töötaja tervisele;
  3. tuvastada ohutegurist tulenev riski suurus.

Riskide hindamise tulemusena tuleb rakendada abinõusid töötaja terviseriskide vältimiseks. 

Kaugtööd saab tööandja võimaldada töökohtadel, kus oht töötaja tervise kahjustumiseks on väike ja töötaja suudab tööandja juhistest lähtuvalt keskkonnas esinevaid ohte ise kohapeal maandada (nt arvutiga tehtav töö, käsitöö). Kuna tööandjal on kaugtöökeskkonnas keeruline töötaja töötingimusi piisavalt kontrollida, ei tohiks kaugtööd teha juhul, kui töökeskkond vajab erinõudeid (nt sundventilatsioon, müraisolatsioon).  

Kui töötaja teeb kaugtööd kodus, võib ta lubada tööandjal töökeskkonna riskid kohapeal välja selgitada (nt riskide hindamine kodukontoris või koduses töökojas). Kuna kodu puutumatus ja eraelu kaitse on põhiseadusega kaitstud väärtused, saab tööandja töötaja kodus riske hinnata üksnes töötaja nõusolekul. 

Kui töötaja teeb tööd info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid (arvuti, tahvelarvuti, telefon) või lihtsamaid käsitöötarbeid (nt kudumisvardad) kasutades ja töötab vastavalt kokkulepitule endale sobivas kohas, ei pea tööandja kaugtöökeskkonda külastama ega detailset ülevaadet keskkonnas esinevate ohtude kohta omama. Olukorras, kus töötaja teeb kaugtööd eri kohtades (nt kodus, raamatukogus), ei ole tööandjal reaalselt võimalik kõiki töökohti kontrollida ega keskkonda mõjutada (nt kohvik). Sellisel juhul tuleb tööandjal töökeskkonna ohud välja selgitada töötajaga vesteldes. Vestluse eesmärk on aru saada, millistes keskkondades töötaja kaugtööd teeb ning millised ohud nendes keskkondades võivad esineda. Näiteks võib tööandja koostada riskide hindamise küsimustiku, mida ta töötajate kaugtööle lubamisel kasutab. Tööandja võib vajadusel töökeskkonna riske hinnata ka fotode, videosalvestuse või muude dokumentide abil. 

Kui töötaja teeb kokkuleppel tööandjaga kodus tööd masinate või tööriistadega, on tööandjal kohustus hinnata nendega kaasnevaid riske ja riske maandada (eelkõige peab tööandja tagama seadmete ohutuse, töötaja piisava juhendamise ja väljaõppe ning andma sobivad isikukaitsevahendid, sh hoidma isikukaitsevahendeid töökorras ja kontrollima nende kasutamist). 

Tööandja peab suutma tõendada riskide hindamist, mistõttu tuleb riskianalüüs vormistada kirjalikult.  

Kaugtöö riskid tuleb hinnata enne kui töötaja läheb esmakordselt kaugtööle. Tööandja peab korraldama uue töökeskkonna riskide hindamise, kui töötingimused kaugtööl on muutunud, töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud, kui on ilmnenud uued andmed ohtude mõju kohta inimese tervisele, kui kaugtööl olles on toimunud tööõnnetus või ohtliku olukorra tõttu on riskitase esialgse tasemega võrreldes muutunud või kui töötervishoiuarst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise.

Külastusi 1606, sellel kuul 1606

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks