Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Ülikoolid ja teadustöö / Kemikaalid

Kemikaalid

Viimati uuendatud: 30.06.2017


Ohtlikud kemikaalid, millega tööl kokku puututakse, võivad tekitada vähki, kahjustada reproduktiivorganeid, tekitada allergiat või kahjustada närvisüsteemi. Paljud haigused ilmnevad alles aastate järel, mispärast on oluline tervisekahjustusi ennetada, vältides või vähendades töötaja kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates töökeskkonda kemikaalide suhtes pöörake erilist tähelepanu järgmistele ohuteguritele.

Palju erinevaid kemikaale
Laborites hoitakse suurt hulka erinevaid kemikaale, mida kasutatakse tavaliselt suhteliselt väikestes kogustes.

Neid aineid kasutatakse sellepärast, et need reageerivad teiste ainetega. Sageli on neil ainetel niisugused omadused, et nendega tuleb vältida igasugust kokkupuudet. Mõjud võivad olla nii akuutsed, nagu näiteks naha ja silmade söövitus, kui ka pikaajalised, näiteks reproduktiivtoksilisus, vähki või allergiat tekitavad omadused. Kemikaalid  võivad  olla ohtlikud ka keskkonnale.

Teatud vähkitekitavaid aineid ei ole lubatud laborites kasutada või siis nõutakse, et töö nendega peab toimuma suletud süsteemides. Teatud kemikaalide kasutamiseks peavad töötajad nendega töötamiseks saama eriväljaõppe.

Alternatiivsed töömeetodid
Töö maht ja iseloom on valdkonnas väga erinev, alates rutiinsetest kontrollanalüüsidest ja õppetööga seotud katsetest kuni teadustööni. Seepärast võivad töömeetodid ja kasutatav tehnika olla juba hästi sisse töötatud või ka täiesti uudsed. Sama käib ka kasutatavate kemikaalide ja uuritavate proovide kohta.

Ohtlike kemikaalidega töötamisel vastutab töötajate väljaõppe ja ohutusalase juhendamise eest tööandja.

Kasutage ohumärgistust ja ohutuskaarti
Teave kemikaalide ja toodete kohta on esitatud pakendi ohumärgistusel ja ohutuskaardil (turustaja kasutusjuhendis).

Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad tooted on märgistatud erinevate ohutüüpide kaupa, vt piktogramme. Riskilaused etiketil räägivad, millise ohuga on tegemist, nt „võib põhjustada vähktõbe”, „võib sissehingamisel põhjustada allergiat”, „kahjulik kokkupuutel nahaga” jne.

ohusymbolid2_filmajakirjandusjaraamatud.JPG

GHS01 – Plahvatusohtlik;
GHS02 – Tuleohtlik;
GHS03 – Oksüdeeriv;
GHS04 – Rõhu all olev gaas;
GHS05 – Söövitav;
GHS06 – Surmav/Mürgine;
GHS07 – Kahjulik/Ärritav;
GHS08 – Terviseoht;
GHS09 – Keskkonnaoht

Probleemide lahendamine

Hankige teavet ainete ja toodete kohta

Kokkupuute vältimiseks ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalidega on hea teada, millised ained on l aboris kasutusel ja millised võivad keemiliste reaktsioonide käigus tekkida.

Pakendi ohumärgistusest ja kemikaali ohutuskaardilt tuleb uurida teavet kasutatavate ainete ohtlikkuse kohta.

Tuleb teha kindlaks, kuidas  kemikaalide või tolmuga kokku puututakse, näiteks kas tegemist on aurude sissehingamisega, nahakontaktiga vms;

Tuleb hinnata, kui kaua tööpäevas/töönädalas  kokkupuude kestab ja kui sageli nende ainetega töötatakse.

Ohtlike tööde läbiviimiseks tuleb koostada ohutusjuhend, mis selgitab kemikaali ohutut kasutamist  vastavalt selle ohutuskaardile.

Asendage ohtlikud ained ja töömeetodid
Asendage ohtlikud ained ja töömeetodid vähem ohtlikega. Kasutage alati kõige vähem ohtlikku töömeetodit. Ohtlike kemikaalide  asendamisel  tuleb uurida nende ohumärgistust, riski- ja ohutuslauseid, samuti toodete (segude) koode.

Isoleerimine ja väljatõmme
Kui on oht, et töö käigus võivad eralduda aurud, kasutage tööks tõmbekappi. Tagage, et ventilatsiooniseadmeid puhastataks ja hooldataks regulaarselt.

Isikukaitsevahendid
Kasutage sobivaid isikukaitsevahendeid, näiteks kaitsekindaid ja -prille, et vältida kokkupuudet kemikaalidega.

Lisateave keemiliste ohutegurite kohta

Õigusaktid: sotsiaalministri määrus „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Valik materjalide ohtlike kemikaalide kasutamise kohta on  koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 3856, sellel kuul 3856

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks