Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Vesi, kanalisatsioon ja jäätmekäitlus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Kaupluse töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagada asutuses hea käitumine ja juhtimine.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge põhjalikult läbi järgmised aspektid.

Raskuste tõstmine
Õnnetusoht võib raskuste tõstmisel tekkida näiteks siis, kui eseme tegelik kaal selgub tõstjale ootamatult, kui puuduvad sobivad abivahendid või kui abivahendeid ei kasutata. Seda võib ette tulla prügikonteinereid vedades ja lükates või tõstes pumpade, ventiilide jms varuosi.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui tööalad või ventiili- ja pumbakaevude juurde viivad teed on korrastamata, märjad või treppisid kasutatakse ettevaatamatult. Oht on suurem, kui kantakse midagi, nii et ei nähta enda jalge ette.

Käsitööriistad ja masinad
Õnnetusoht esineb tööriistade, näiteks trellpuuride või momentvõtmete  kasutamisel või hooldamisel, samuti  kokkupuutel teravate masinaosadega. Ohtlik on ka masinate hooldamata jätmine, samuti nende mitteotstarbekohane kasutamine.

Muud ohud
Kui sõidukite ja jalakäijate liikumisteed ei ole omavahel eraldatud, võib juhtuda transpordivahenditega seotud õnnetusi. Risk on suurem, kui liikumisteed ei ole märgistatud, puuduvad ohutusmärgid või  muud selgitavad sildid, mis annaksid infot sõidukite ja töötaja liikumise kohta. Ka on ohtlik see, kui töötaja puutub ootamatult kokku mürgiste või nakkusi edasi kandvate ainetega. Kanalisatsioonitunnelitesse ja -kaevudesse laskumisel võib tekkida lämbumise oht.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muuhulgas, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.
 
Ohutu töökeskkonna loomiseks tuleks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Riskianalüüsist peab selguma, millised meetmeid on vaja rakendada ohutuse tagamiseks – näiteks lahtiste kanalisatsioonikaante märgistamine.


Kasutusjuhendid ja põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht, ja juhendage töötajaid põhjalikult enne tööülesannete täitmise alustamist. Tagage, et töötajad kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti – näiteks et masinatega töötades ei unustataks kaitsevahendeid. Kõik seadmed ja töövahendid peavad olema varustatud  kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et kasutatakse kõiki ettevaatusabinõusid. Vajadusel kasutage isikukaitsevahendeid.

Töökoha heakord
Seadke kõikide tööalade korrastamiseks ja puhastustöödeks sisse kindel kord, mis tagaks, et liikumis- ja transporditeedel ei vedeleks kunagi esemeid ega seisaks materjale.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla pro tseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.
 
Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3882, sellel kuul 3882

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks