Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toitlustusettevõtted ja baarid / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab stressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonnahaigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata psühhosotsiaalse töökeskkonna erinevaid elemente koos. Suur töökoormus on eriti koormav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööde tegemisel sotsiaalne toetus. Hinnates psühhosotsiaalse töökeskkonnaga seotud probleeme, pöörake erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Suur töökoormus, ajapuudus ja vastuolulised nõudmised
Probleemid suure töökoormuse ja ajapuudusega võivad väljenduda näiteks selles, et on raske leida aega puhkepauside tegemiseks, peate sageli töötama väga kiiresti, tegema palju ületunde ja on raske täita tööülesandeid soovitud kvaliteediga. Koormus võib olla eriti suur siis, kui peate töötama kiirustades, kuid pakkuma samal ajal kõrgetasemelist teenindust ja suhtlema klientidega naeratades ja rahulikult.

Vähene otsustusõigus omaenda töö suhtes
Probleemid vähese otsustusõigusega omaenda töö suhtes võivad tekkida, kui saate harva ise mõjutada töö mahtu, puhkepauside pidamist, töömeetodeid ja töö kvaliteeti. Vahel saab töötaja liiga vähe mõjutada erinevate tööülesannete täitmise järjekorda, oma töö tempot ja võib puududa võimalus täita vaheldumisi erinevat tüüpi ülesandeid.

Puuduv sotsiaalne toetus
Toetuse puudumine võib seisneda selles, et aidatakse harva tööülesannete prioriteetsuse määramisel ja ülesannete jagamisel. Samuti võib see tähendada, et pole võimalik rääkida juhtkonnaga nende ootustest teie töö suhtes ja töö kvaliteedist. Kolleegide ja juhtkonna toetus on eriti oluline, kui täidate raskeid ja nõudlikke ülesandeid.

Konfliktid, kiusamine ja seksuaalne ahistamine
Peate pöörama tähelepanu sellele, kas ettevõttes esineb konflikte, mida tajutakse isiklike rünnakutena, ja kas on töötajaid, kes korduvalt ja pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi. Pöörake tähelepanu ka sellele, kas naljana mõeldud lõõpimistest ka niimoodi aru saadakse. Jälgige, kas tuleb ette seksuaalse iseloomuga soovimatuid, solvavaid olukordi.

Vägivald ja ähvardused klientide poolt
Kontakt keeruliste, rahulolematute ja purjus klientidega võib viia vägivalla ja ähvardusteni. Ette võib tulla nii füüsilist vägivalda, töötajate ähvardamist kui ka verbaalseid solvanguid, näiteks diskrimineerivaid ütlusi. Vägivalda ja ähvardusi võib tulla ette ka seoses röövimisega. Oht on suurem, kui töötate üksi, näiteks grillbaaris või kõrtsis.

Muutlikud ja pikad tööajad
Tööaegade muutlikkus või töö väljaspool tavapärast tööaega on füüsiliselt ja psüühiliselt koormav. Eriti probleemne on see siis, kui vahetused on planeeritud nii, et öövahetusele järgneb õhtune vahetus ja õhtusele vahetusele järgneb päevane vahetus, ning kui on järjest palju öövahetusi. Kurnav on ka see, kui tööpäevad on pikema aja jooksul väga pikad, ja ka see, kui tööaegu planeeritakse lühikese etteteatamisajaga.

Arenguvõimalused
Probleemid arenguvõimaluste puudumisega võivad tekkida näiteks siis, kui ei ole võimalust midagi uut õppida ja ei pakuta sobivaid koolitusvõimalusi. 

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on väga oluline,

  • et keskenduksite nendele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna nimel oleks iseenesestmõistetav osa ettevõtte argipäevast
  • et oleksite teadlik, millist mõju avaldavad psühhosotsiaalsele töökeskkonnale olulised muudatused, näiteks tööülesannetes ja -korralduses
  • et juhtkond ja töötajad teeksid omavahel tihedat koostööd, näiteks töökeskkonnanõukogu kaudu
  • et pööraksite tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi. Toitlustusettevõtetes tuleks hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.


Töökoormuse kohandamine
Kavandage töö maht selliselt, et soovitud kvaliteet oleks võimalik saavutada selle meeskonnaga, mis olemas on. Pange paika tööülesannete prioriteetsus ja vältige ebaselgeid või vastuolulisi nõudmisi ning pikemaid kiirustamise perioode. Hoolitsege selle eest, et töötajad teaksid täpselt, millist teeninduse kvaliteeti neilt oodatakse.

Otsustusõigus omaenda töö suhtes
Tagage, et töötajatel oleks otsustusõigus omaenda töö suhtes, pakkudes neile võimalust mõjutada üksikute tööülesannete täitmise viisi ja järjekorda. Töötajate ja juhtkonna vahel peab olema pidev teabevahetus tööülesannete täitmise osas, töötajad peavad saama ka tagasisidet oma töö kvaliteedi kohta. Pidage regulaarseid koosolekuid tööülesannete arutamiseks.


Sotsiaalne toetus
Sotsiaalset toetust on võimalik pakkuda, pidades juhtkonna ja töötajate vahel tööalast dialoogi, korraldades sageli nõupidamisi (näiteks töötajate koosolekuid) ning suheldes kolleegidega igapäevaselt (näiteks pidades ühiseid puhkepause). Töötajaid tuleb aidata  tööülesannete prioriteetsuse määratlemisel ja neile peab olema selge, mida neilt nende töös oodatakse. Ka tuleb neid aidata nõudlike ja raskete tööülesannete täitmisel. Töötajatele tuleb ka anda teavet oluliste muudatuste kohta ja tunnustada neid hästi tehtud töö eest. Korraldage töö nii, et töötajatele oleks vajaduse korral kättesaadav kolleegide ja juhtkonna toetus.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Kindlustage, et personalipoliitika toetaks avatust ja sallivust ning hoiaks ära kiusamise ja seksuaalse ahistamise. Kui töötaja tunneb, et teda koheldakse halvasti, peavad juhtkond ja kolleegid asja kindlasti tõsiselt võtma ning käsitlema seda kui ühist probleemi. Võimalik, et vajate ettevõttevälise lepitaja abi.

Vägivald ja ähvardused
Kõigile töötajatele tuleb anda selged, konkreetsed juhtnöörid, mida teha, kui kliendid neid ähvardavad, muutuvad vägivaldseks või kui ettevõte langeb röövimise ohvriks. Näiteks tuleb töötajatele anda nõu, keda lasta sisse diskoteeki või kuidas korraldada klientide väljaviskamist. Kõigile töötajatele tuleb anda ühised juhtnöörid selle kohta, kuidas käituda probleemsete klientidega. Pakkuge töötajatele konfliktilahendamise alast väljaõpet. Kui tuleb ette vägivalda, siis võib olla vaja pakkuda psühholoogilist esmaabi, psühholoogi nõustamist ja kriisiabi.

Muutlikud tööajad ja töö väljaspool tavapärast tööaega
Kaasake töötajad töögraafikute koostamisse, et nad saaksid oma tööaegu ise mõjutada. Kindlustage, et töötajad teaksid oma töövahetusi pikalt ette ja et neil poleks keeruline neid ümber vahetada. Ühel töötajal peaks olema järjest võimalikult vähe öövalveid ja üldse nii vähe öövalveid, kui võimalik. Kindlustage, et rotatsioon toimuks päripäeva, nii et päevasele vahetusele järgneks õhtune ja õhtusele öine. Pöörake tähelepanu sellele, kas töö pikkades vahetustes põhjustab töötajatele füüsilisi või psüühilisi vaevusi.

Arenguvõimalused
Saate luua arenguvõimalusi, pakkudes uute tööülesannetega seonduvaid koolitusi, näiteks täiendkoolitust kutsehariduseta töötajatele ja väljaõpet seoses uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisega. Samuti võite laiendada töötajate tööalaseid kohustusi, näiteks andes neile õiguse planeerida, korraldada ja kontrollida omaenda tööd.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid  psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud tööelu portaali psühhosotsiaalsete ohutegurite teemalehele.

Külastusi 3106, sellel kuul 3106

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks