Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Tekstiili- ja paberitööstus / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab tööstressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonna haigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata tööd ja organisatsiooni kui tervikut. Suur töökoormus on eriti kurnav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööl sotsiaalne toetus. Asudes parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda, tuleb  pöörata erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Suur töökoormus
Probleemid suure töökoormuse ja ajapuudusega võivad seisneda näiteks selles, et töötaja peab tegema palju ületunde, ilma et seda hiljem vaba ajaga hüvitataks. Puudub aeg puhkepauside tegemiseks või lühikeste tähtaegade tõttu peab töötama väga kiiresti. Pöörata tuleb tähelepanu ka sellele, et olukord võib olla veelgi raskem, kui töö tempo sõltub masinast.

Vähene otsustusõigus omaenda töö suhtes
Probleemid vähese otsustusõigusega omaenda töö suhtes võivad tekkida, kui  töötajal puudub võimalus mõjutada oma töö tempot, puhkepauside pidamist, töömeetodeid ja töö kvaliteeti. Nii võib see olla näiteks siis, kui lühikesed tähtajad ei luba valida töötaja poolt eelistatud töömeetodeid, või töötaja on lüliks tootmisketis, kus ta peab järgima teiste tempot.

Keskendumist ja tähelepanu nõudev töö
Töö, mis nõuab pidevat keskendumist ja tähelepanu, on koormav, kui töötaja ei saa pidada sobivaid  puhkepause või teha vahelduseks muud, vähem tähelepanu nõudvat tööd. Sageli on selline töö õmblejatel ja trükkalitel.

Vahetustega töö , töö väljaspool harilikku tööaega
Tööaegade muutlikkus või töö väljaspool tavapärast tööaega on füüsiliselt ja psüühiliselt koormav. Eriti probleemne on see siis, kui vahetused on planeeritud nii, et öövahetusele järgneb õhtune vahetus ja õhtusele järgneb päevane vahetus. Samuti näiteks siis, kui tööpäev on pikka aega tavapärasest pikem, kui puhkepause ei ole võimalik teha või neid on väga vähe. Probleeme võib tekitada , kui töövahetused planeeritakse  liiga lühikese etteteatamistähtajaga.

Puuduv sotsiaalne toetus
Toetuse puudumine võib avalduda  probleemina, kui töötajat ei aidata  tööülesannete tähtsusjärjekorra määramisel ja tööülesannete  jagamisel töötajate vahel, puuduvad  sobivad töövahendid, töötajaid ei teavitata  ettevõtte tulevikuplaanidest jne. Samuti võib see tähendada, et töötajal pole võimalik rääkida juhtkonnaga oma probleemidest.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, kas ettevõttes esineb konflikte, mis on arenenud isiklikeks rünnakuteks,  kas on töötajaid, kes korduvalt või pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi. Pöörata tuleks tähelepanu ka sellele, kas on ette tulnud  seksuaalse iseloomuga soovimatuid, solvavaid olukordi.

Ebakindlus tööl
Töö võib teha ebakindlaks näiteks ümberstruktureerimine, ratsionaliseerimine, kolimine või väljast tellimine. Ebakindlus võib olla paljudele psüühiliselt koormav.

Puudulikud arenguvõimalused ja monotoonne töö
Probleemid arenguvõimaluste puudumisega võivad tekkida näiteks siis, kui täidetakse palju rutiinseid või aeganõudvaid, ühetaolisi tööülesandeid. Arenguvõimalused on puudulikud ka siis, kui töötajal ei ole võimalust kasutada oma oskusi, õppida midagi uut ning talle  ei pakuta sobivaid täiendkoolitusvõimalusi.

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on oluline,

  • et keskenduksite nendele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna nimel oleks iseenesestmõistetav osa ettevõtte argipäevast
  • et oleksite teadlik, millist mõju avaldavad psühhosotsiaalsele töökeskkonnale olulised muudatused, nt tööülesannetes ja -korralduses
  • et teeksite ettevõttesiseselt tihedat koostööd, nt töökeskkonnanõukoguga
  • et pööraksite tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi olenevalt probleemide iseloomust. Tekstiili ja paberitööstuses tuleks hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Ennetage ajapuudust ja kohandage töökoormust
Kavandage töö maht selliselt, et soovitud kvaliteet oleks võimalik saavutada selle personaliga, mis olemas on. Pange paika tööülesannete prioriteetsus ja vältige ebaselgeid või vastuolulisi nõudmisi ning pikemaid kiirustamise perioode. Tagage hea üldplaneerimine ja -koordineerimine, et tööülesandeid oleks võimalik täita mõistlikus järjekorras ja tempos. Vältige palgasüsteemi, mis soosib pikaajalist kiirustamist. Tagage, et töötajatel  oleksid vajalikud erialased oskused ja vajalikud töövahendid.  

Otsustusõigus oma töö suhtes
Töötajatel on  oma töö suhtes otsustusõigus, kui neile antakse võimalus mõjutada üksikute tööülesannete lahendamise viisi ja järjekorda, puhkepause, tööaegu, -tempot ja -meetodeid. Töötajad peavad olema juhtkonnaga pidevalt dialoogis oma töö, töötingimuste ja tööülesannete täitmise teemal, siinhulgas töö kvaliteedi küsimustes. Töötajate mõjuvõimu on võimalik suurendada regulaarsete koosolekutega, millel konstruktiivselt arutatakse tööülesannetega seotud tulemusi ja vajadusi. Näiteks võite pakkuda võimalust teha vaheldumisi tempokat ja rahulikumat tööd ning täita vaheldumisi eri tüüpi tööülesandeid. Võib proovida  luua enesejuhtimisel põhinevad töörühmad, mis  kavandavad ja kontrollivad ise oma tööd ja tulemusi . Enesejuhtimisel põhinevate töörühmade loomisel tuleb muudatused korralikult ette valmistada.

Monotoonne töö
Töö rikastamine, rotatsioon ja vastutusala suurendamine ennetavad monotoonse tööga kaasnevaid psühhosotsiaalseid probleeme kõige paremini. Tekstiilitööstuses on edukalt loodud töögruppe, mis vastutavad omaenda töö kavandamise, läbiviimise ja järelevalve eest. Et sellised meetmed oleksid edukad, tuleb teha põhjalikke ettevalmistusi, millesse tuleb kaasata kõik asjaga seotud töötajad ettevõttes. Nii suured muudatused võivad tihti põhjustada töötajate vastuseisu ja tekitada neis ebakindlust, kindlasti on neile vaja pakkuda ka täiendkoolitust.

Pange tähele, et töö rikastamine annab tulemuse a inult siis, kui töötajatele pakutakse võimalust kasutada senisest suuremat osa oma oskustest ning samal ajal oma oskusi edasi arendada.

Sotsiaalne toetus
Sotsiaalset toetust on võimalik pakkuda, pidades juhtkonna ja töötajate vahel tööalast dialoogi, sagedaid nõupidamisi (näiteks töötajate koosolekuid), ühiseid puhkepause ja tihedalt kolleegidega suheldes. Töötajaid tuleb juhendada nende tööülesannete täitmisel, nad peavad saama abi tööülesannete tähtsusjärjekorra määramisel ja neile peab olema selge, milliseid on ootused nende tööle. Töötajatele tuleb pakkuda tööülesannete täitmiseks vajalikku täiendkoolitust. Ka tuleb töötajatele anda teavet oluliste muudatuste kohta ja tunnustada neid hästi tehtud töö eest. Tunnustust jagatakse juhi ja alluva vahelise tööalase dialoogi käigus ning see aitab kaasa positiivse psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisele.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Kindlustage, et personalipoliitika ei lubaks probleemide isikustamist, toetaks avatust ja sallivust ning hoiaks ära kiusamise ja seksuaalse ahistamise. Kui töötaja tunneb, et teda koheldakse halvasti, tuleb asja kindlasti tõsiselt võtta ja vältida probleemi isikustamist.

Vähendage väljaspool tavapärast tööaega ja nädalavahetustel töötamisest tingitud ebamugavusi
Vähendage öötöö esinemist ja järjest tööl oldud öiste vahetuste arvu ning hoolitsege selle eest, et vahetuste rotatsioon toimuks päripäeva, nii et päevasele vahetusele järgneks õhtune ja õhtusele öine. Kaasake töötajad võimalikult suurel määral töögraafikute koostamisse, et nad saaksid oma tööaegu ise mõjutada. Kindlustage, et töötajad teaksid oma vahetusi pikalt ette ja neil poleks keeruline neid ümber vahetada.

Arenguvõimalused
Põhjalik täiendkoolitus tagab, et töötajate erialased ja isiklikud oskused vastavad alati ülesannetele, mida nad peavad täitma. Kui võetakse kasutusele uusi töömeetodeid, võib olla vaja pakkuda töötajatele täiendkoolitust.

Vähendage ebakindlust tööl
On väga oluline, et ettevõte annaks kõigile oma töötajatele konkreetset ja avameelset informatsiooni nende töökohaga seotud võimalike muudatuste kohta ning teavitaks neid ümberkvalifitseerumis- või täiendkoolitusvõimalustest.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud tööelu portaali psühhosotsiaalse töökeskkonna teemalehele.

Külastusi 2832, sellel kuul 2832

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks