Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Tekstiili- ja paberitööstus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest tööst, olukorrast ega pruugi esineda pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks tuleb hoida töökohal korda, mõelda läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagada ettevõttes  vastutustundlik  käitumine ja juhtimine.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks tuleb mõelda läbi järgmised aspektid.

Käsitööriistad ja masinad
Õnnetusoht käsitööriistade ja masinate kasutamisel võib tekkida kokkupuutel teravate masinaosadega toodete töötlemisel. Ohtlik on ka see, kui masinaid ei hooldata korralikult või detailid ei ole korralikult kinnitatud. Masinatega töötades võib esineda oht jääda liikuvate osade vahele. Oht on suurem, kui töötajaid ei juhendata põhjalikult, kuidas masinaid, näiteks tiigelpresse, paberigiljotiine või traatköiteliine tuleb kasutada. Oht on suurem, kui seadme avariipidur puudub või asub raskesti kättesaadavas kohas.

Raskuste tõstmine
Õnnetusoht raskuste tõstmisel võib tekkida näiteks siis, kui puuduvad sobivad abivahendid, näiteks tõstukid, virnastajad, minitõstukid, pakikärud, tõstelauad, või neid ei kasutata. Esemete tõstmine võib põhjustada õnnetusi ka ilma, et need oleksid eriti rasked, näiteks kui tõstmiseks on ruumi liiga vähe. Pöörake seepärast tähelepanu töökoha heakorrale ja puhtusele.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamise oht tekib, kui põrand on koristamata ja maas vedeleb kaableid, pakendeid, kaubaaluseid jms. Oht võib tekkida ka siis, kui põrandad või muud pinnad on libedad või ebatasased, näiteks puuduliku hoolduse tõttu. Samuti on kukkumisoht suur, kui töötatakse platvormidel või redelitel või kantakse midagi käes, nii et ei nähta enda jalge ette.

Muud ohud
Õnnetusoht tekib, kui nii kahveltõstukid, veoautod kui ka jalakäijad kasutatavad samu liikumisteid. Oht on suurem, kui puuduvad märgistus ja sildid, mis näitaksid, kes kus liigub, või kui nähtavus on piiratud.

Õnnetusi võib juhtuda ka siis, kui tõstetakse materjale kõrgemale kui kaks meetrit, eriti teiste töökohtade või liikumisteede läheduses. Pöörake tähelepanu ka mürgistusohule, näiteks võib vanapaberi ümbertöötlemisel teatud tingimustes tekkida vesiniksulfiid.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muuhulgas, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Ohutu töökeskkonna loomiseks tuleks tegevusvaldkonnas pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Tegevuse kavandamine ja töökoha heakord
Seadke kõikide tööalade korrastamiseks ja puhastustöödeks sisse kindel kord, mis tagaks, et näiteks kõnni- ja sõiduteedel ei vedeleks kunagi esemeid ega seisaks materjale. Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Riskianalüüs näitab selgelt, millised meetmed on vajalikud – näiteks kõnni- ja sõiduteede märgistamine või riiulite selline kinnitamine, et need ümber ei saaks minna. P laneerimine peab hõlmama ka masinate, tööriistade ja teiste abivahendite reeglipärast hooldamist, et vältida kulumisest tingitud õnnetusohtu. Hinnake riski erinevate tööülesannete puhul eraldi, et oleks selge, mida tuleb ohutuse tagamiseks teha – näiteks kinnitada redelid nii, et need ümber ei saaks minna.

Põhjalik juhendamine
Kõik töötajad peavad saama  põhjaliku juhendamise, kuidas tööülesandeid teostada . Juhendada tuleb sellisel viisil ja niisuguses keeles, millest töötaja aru saab. Keskenduge tööga seotud riskidele ja nendest tuleneda võivate õnnetuste ennetamisele. Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevatöös oluline koht.

Masinate ja tootmisliinide kasutamine
Tagage, et kõik kasutaksid masinaid ja tehnilisi abivahendeid õigesti ning kontrollige regulaarselt, kas turvameetmed toimivad, näiteks kas avariipidur asub kättesaadavas kohas, on hooldatud ja töökorras. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas neid kasutada ja hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et kõiki ettevaatusabinõusid rakendataks. Ärge unustage ka isikukaitsevahendeid, näiteks kindaid, kui töötatakse kuumade  masinaosadega.

Õnnetuste  analüüsimine
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seatakse sisse kindel protseduur analüüsimaks tööõnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetusjuhtumini viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3314, sellel kuul 3314

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks