Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Teedeehitus ja pinnasetööd / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ja ei pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge põhjalikult läbi järgmised aspektid.

Materjalide teisaldamine
Materjalide teisaldamisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui puuduvad sobivad abivahendid raskete esemete – nagu näiteks sillutisplaadid, äärekivid, torud või kaevurakked – tõstmiseks või kui abivahendeid ei kasutata. Risk kasvab, kui materjalide teisaldamiseks napib ruumi.

Kukkumine ja komistamine samal tasapinnal
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetusoht tekib näiteks siis, kui juurdepääsuteid ei ole märgistatud, need on ebatasased või materjalidest koristamata. Õnnetusoht esineb ka siis, kui liikumisteede pind on libe – näiteks drenaaži puudumise või lume tõttu.

Kukkumine madalamale tasapinnale
Madalamale tasapinnale kukkumise oht tekib näiteks siis, kui puuduvad kaevukaaned või kaevandite servad on piireteta. Samuti esineb kukkumisrisk sõidukitesse sisenemisel ja neist väljumisel ning tõstukite kasutamisel.

Käsitööriistad, masinad ja troppimine
Õnnetusoht käsitööriistadega töötamisel võib esineda, kui kasutatakse valesti selliseid tööriistu nagu nurklihvijaid või käsiketassaed või on tööriistad halvasti hooldatud. Samuti esineb esemete kukkumisoht või koorma liikumisoht, kui materjale tõstetakse või tropitakse ebasobivate vahendite või puudulike ohutusseadmete abil. Õnnetusriski suurendab  ebastabiilne aluspind.

Libisemis- ja varinguoht
Kui ei peeta kinni kaevandite rajamise ja toestamisega seotud ohutusnõuetest, tekib libisemisoht. Risk kasvab veelgi, kui aluspind on ebastabiilne või kui sõidetakse kaevandi servale liiga lähedale. Eriti tähelepanelik peab olema, kui kaevetööd ulatuvad olemasolevate hoonete, äärekivide, sillutisplaatide või varem üleskaevatud mulla alla või vahele. Õnnetusi võib põhjustada ka ebastabiilselt laotud materjalide ümberkukkumine.

Maa-alused juhtmed ja torud
Maa all on oht kokkupuuteks juhtmete ja torudega, näiteks gaasi-, elektri-, vee või muud varustusvõrgud. Kui ohutusreeglitest kinni ei peeta, tekib tuleoht, elektriõnnetuste oht vms.

Liiklus
Tee- ja raudteetööde ning suurte masinate läheduses tehtavate tööde puhul valitseb avariioht, juhul kui liikluse reguleerimine või teemärgistus puudub või on ebapiisav.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid ohutusnõuetega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.
 
Ohutu töökeskkonna loomiseks tuleb pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Töö tuleb kavandada nii, et selle teostamisel ei tekiks ohtlikke olukordi ja õnnetusi. Tööülesannete täitmiseks peab andma piisavalt aega.


Põhjalik juhendamine ja seadusega ette nähtud väljaõpe
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht, ja juhendage töötajaid põhjalikult seoses töödega, mida nad tegema hakkavad. Veenduge, et neil oleks olemas seadusega ette nähtud väljaõpe näit eks tõstukite, laadurite ja kraanade juhtimiseks. Juhtige tähelepanu ohtlikele töölõikudele ja veenduge, et olemas on korralikud ohutusjuhised.

Kasutusjuhendid
Tagage, et kõik kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti – näiteks käsimasinatega töötades  kasutatakse kaitsevahendeid. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos juhendiga, kus on kirjas, kuidas ja milleks neid tuleb kasutada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et tarvitatakse kõiki ettevaatusabinõusid. Tagage, et tehnilisi abivahendeid hooldatakse nõuetekohaselt.

Töökoha heakord
Seadke kogu territooriumi hooldamiseks ja koristamiseks sisse kindel kord. Liikumisteed peavad olema takistustest vabad, sinna ei tohi ladustada materjale ega jätta seadmeid. Tagage, et materjalide ladustamiskohad oleksid läbi mõeldud ja märgistatud.

Õigusakt: määrus „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.


Analüüsige õnnetusi
Õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.
 
Juhtkond ja töötajad peavad igapäevaste tööülesannetega seotud võimalikke  õnnetusohte omavahel arutama. Nõnda saab muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3206, sellel kuul 3206

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks