Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Teedeehitus ja pinnasetööd / Kemikaalid

Kemikaalid

Viimati uuendatud: 30.06.2017


Ohtlikud kemikaalid, millega tööl kokku puututakse, võivad kahjustada hingamisteid, tekitada vähki, kahjustada reproduktiivorganeid, tekitada allergiat või kahjustada närvisüsteemi. Paljud haigused ilmnevad alles aastate pärast, mispärast on oluline tervisekahjustusi ennetada, vältides või vähendades töötaja kokkupuudet ohtlike kemikaalidega. 

Selgitage välja võimalikud probleemid

 
Allergiat tekitavad ained
Epoksiidvaigud ja isotsüanaadid võivad tekitada nahaärritust, ekseemi ja allergiat. Epoksiide sisaldavaid liime kasutatakse näiteks kanalisatsioonitorude seesmisel vooderdamisel.
Epoksiidide ja isotsüanaadiga töötamiseks on vajalik asjakohane väljaõpe.
 
Asfalt
Asfalt võib sisaldada erinevaid ohtlikke aineid. Kui asfalt liigselt kuumeneb, võib tekkida ka kahjulik suits. Mõned asfaldi kleepained võivad sisaldada orgaanilisi lahusteid, nt bituumenilahuse ja bituumeni külmkleepained. Üldjuhul on orgaanilisi lahusteid sisaldavate kleepainete pritsimine ja tolmpuistamine keelatud. Kui orgaanilisi lahusteid sisaldavaid kleepaineid siiski kasutatakse, peab tööandja selle tehnoloogia vajaduse põhjendama ja töökeskkonna riskianalüüsis seda käsitlema.

Tolm
Betooni lõigates, puurides või raiudes võib hingamisteid kahjustada ränitolm.

Orgaanilised lahustid
Orgaaniliste lahustitega võib kokku puutuda näiteks kleepainetega või reostunud pinnasega töötades. Lahustid kuivatavad nahka ja tungivad hingamisteede kaudu kergesti organismi. Lahusti komponendid võivad organismi tungida ka läbi naha.

Vähkitekitavad ained
Vähkitekitavad ained on näiteks bensiin, nafta ja tõrv. Nendega võib kokku puutuda reostunud pinnasega töötades või kanalisatsioonitorusid seest stüreeniga vooderdades.
 
Reostatud pinnas
Pinnasereostusel võib olla palju erinevaid allikaid, samuti võib reostus koosneda erinevatest ainetest. Reostavad ained võivad pärineda õhust või olla põhjustatud mahutite   lekkimisest või keemiliste ainete kasutamisest. Linnade piiridesse jäävat maad peetakse tänapäeval alati reostunuks, juhul kui mullaproovid ei kinnita vastupidist. Reostus võib sisaldada vähkitekitavaid aineid, näiteks klooritud lahusteid, benseeni bensiinist, teatud naftatooteid ja tõrvaineid. Need ained lenduvad ja lõhnavad maa kaevetööde käigus erineval määral.
 
Kanalisatsioon
Vanu betoonist kanalisatsioonitorusid renoveeritakse sisevoodri paigaldamisega. Sisevoodri paigaldamiseks kasutatakse erinevaid materjale nagu polüestrid ja isotsüanaati sisaldavad aineid, näiteks metüül-diisotsüanaat, mis võib nahapinnale sattudes või sissehingamisel tekitada allergiat.
 
Sisevooderdamist tehakse ka stüreeni sisaldavate materjalidega. Stüreen on vähkitekitav aine. Töötajad, kes selle ainega kokku puutuvad, peavad saama  asjakohase ohutusjuhendamise.
 
Kasutage ohumärgistust ja ohutuskaarti
Teave keemilise aine omaduste kohta on esitatud selle pakendi ohumärgistusel ja ohutuskaardil (turustaja kasutusjuhendis).

Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad tooted on märgistatud erinevate ohutüüpide kaupa, vt piktogramme. Riskilaused etiketil räägivad, millise ohuga on tegemist, nt „võib põhjustada vähktõbe”, „võib sissehingamisel põhjustada allergiat”, „kahjulik kokkupuutel nahaga” jne.

ohusymbolid2_filmajakirjandusjaraamatud.JPG

GHS01 – Plahvatusohtlik;
GHS02 – Tuleohtlik;
GHS03 – Oksüdeeriv;
GHS04 – Rõhu all olev gaas;
GHS05 – Söövitav;
GHS06 – Surmav/Mürgine;
GHS07 – Kahjulik/Ärritav;
GHS08 – Terviseoht;
GHS09 – Keskkonnaoht

Probleemide lahendamine

Ohtlike kemikaalide ja tolmuga kokkupuutumist tuleb võimalusel vältida. Tegutseda tuleb järgmiselt.

Hankige teavet ainete ja toodete kohta
Kokkupuute vältimiseks ohtlike ainete ja neid sisaldavate materjalidega on hea teada:

  • millised ained on töökohal kasutusel  või  millised tolmud või aurud võivad tööprotsessi käigus eralduda. Otsige kemikaali märgistusest ja ohutuskaardilt teavet aine ohtlikkuse kohta (NB! enne ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate materjalide kasutamist on vaja uurida    nende märgistust – ohusümboleid,  riskilauseid (R-lauseid)  ja ohutuslauseid (S-lauseid)  ning teavet kasutamisnõuete kohta)
  • tehke kindlaks , mis viisil  kemikaalide ja tolmuga kokku puututakse, näiteks kas tegemist on aurude sissehingamisega, nahakontaktiga vms;
  • hinnake, kui kaua tööpäevane  kokkupuude kestab ja kui sageli nende ainetega kokku puututakse
  • koostage töökohaspetsiifiline ohutusjuhend vastavalt kemikaalide kasutamisele ja ohutuskaardile.

Asendage ohtlikud ained
Asendage ohtlikud ained ja töömeetodid ohututega. Kasutage alati kõige vähem ohtlikku töömeetodit. Et uurida, kas oleks võimalik ohtlikke tooteid asendada, tasub muuhulgas vaadata ohumärgistust, riski- ja ohutuslauseid või ohu- ja ohutuslauseid, samuti võrrelda toodete (segude) koode.

Isoleerimine ja väljatõmme
Kui ohtlike ainete ja töömeetodite kasutamine on vajalik, tuleb tööprotsess võimalikult suurel määral muust töökeskkonnast isoleerida. Tööülesannete juures, millega seoses võib tekkida tolmu, auru, suitsu vms, peab olema väljatõmbeventilatsioon. Tööde korraldamisel tuleb eriti saastav töö teistest tegevustest eraldada nii, et tööga mitte seotud inimesed sellega kokku ei puutuks. Ostke parimate võimalike imemisomadustega seadmed tolmu imemiseks ja hooldage neid korralikult. Reostatud pinnasega töötades on tuleks võimalusel kasutada näiteks ekskavaatori kabiinis ülerõhku.

Vältige tolmu
Korraldage töö nii, et tolmuga puutuks kokku võimalikult vähe inimesi. Kasutage põranda pühkimise asemel tolmuimejat.

Isikukaitsevahendid
Kui ohtlike kemikaalidega kokkupuudet ei ole  muul viisil võimalik vältida ja ohtu vähendada, tuleb kasutada  sobivaid isikukaitsevahendeid (hingamiskaitsevahendid, kaitsekindad, -prillid jne).

Lisateave keemiliste ohutegurite kohta

Õigusaktid: sotsiaalministri määrus „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Valik m aterjalide ohtlike kemikaalide kasutamise kohta on  koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 3380, sellel kuul 3380

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks