Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puidu- ja mööblitööstus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ning püsiva töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks saab palju ära teha, hoides töökohal korda, mõeldes läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagades ettevõttes hea käitumise ja juhtimise.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates ettevõtte õnnetusriski, tuleb põhjalikult läbi mõelda järgmised aspektid.

Masinate ja tootmisliinide kasutamine
Masinate ja tootmisliinidega töötades võivad õnnetused juhtuda näiteks siis, kui ei kasutata vajalikke kaitsevahendeid või ei juhendata põhjalikult, kuidas tuleb kasutada ohtlikke masinaid,  näiteks pöörlevaid tööriistu, freese ja liimivaltse.

Materjalide teisaldamine
Materjalide teisaldamisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui puuduvad abivahendid raskete esemete tõstmiseks.

Kukkumine ja komistamine samal tasapinnal
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui põrandad on koristamata. Oht võib tekkida ka siis, kui põrandad või muud pinnad on libedad või ebatasased.

Käsitööriistad ja käsiseadmed
Õnnetusoht võib käsitööriistade ja käsiseadmetega töötades tekkida siis, kui kasutatakse tööriistu valesti või kui tööriistad pole korralikult hooldatud.

Sisetransport
Õnnetusoht tekib, kui samu liikumisteid kasutavad nii sõidukid kui ka jalakäijad või kui teid ei hoita korras.

Materjalide allakukkumine ja libisemine
Materjalide allakukkumise ja libisemisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui töötatakse kõrge lauavirna kõrval, mis ei ole piisavalt hästi kinnitatud.

Madalamale tasapinnale kukkumine
Madalamale tasapinnale kukkumise oht tekib siis, kui töötatakse näiteks laadimisplatvormidel või kasutatakse redeleid valesti.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutusega ja tähendab muu hulgas seda, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Puidu- ja mööblitööstuses tuleks ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Põhjalik juhendamine
Kindlustage, et kõiki töötajaid juhendataks põhjalikult, kuidas töid tuleb teostada. Juhendada tuleb sellisel viisil ja sellises keeles, millest töötaja aru saab. Keskenduge eriti tööga seotud riskidele ja nendest tuleneda võivate õnnetuste ennetamisele. Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevatöös oluline koht.

Tegevuse kavandamine ja heakord töökohal
Planeerimine peab hõlmama ka masinate, tööriistade ja teiste abivahendite reeglipärast hooldamist, et vältida kulumisest tingitu d õnnetusohtu. Hinnake riski erinevate tööülesannete puhul, et oleks selge, mida tuleb ohutuse tagamiseks teha.

Kasutusjuhendid
Tagage, et kõik töötajad kasutaksid masinaid ja tehnilisi abivahendeid õigesti. Hoolitsege näiteks selle eest, et avariipidur oleks töökorras ja asuks kättesaadavas kohas. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia ja neid hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendataks kõiki ettevaatusabinõusid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks tööõnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saab võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Tuginedes analüüsile, saab omavahel arutada võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusriske ja kehtestada reeglid ohutuks tööks. Nõnda muutub ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3274, sellel kuul 3274

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks