Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puidu- ja mööblitööstus / Kemikaalid ja tolm

Kemikaalid ja tolm

Viimati uuendatud: 30.06.2017


Ohtlikud kemikaalid ja tolm, millega tööl kokku puututakse, võivad kahjustada hingamisteid, tekitada vähki, kahjustada reproduktiivorganeid, tekitada allergiat või kahjustada närvisüsteemi. Paljud haigussümptomid ilmnevad alles aastate pärast. Seepärast on oluline kahjusid ennetada, vältides või vähendades töötaja kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates töökeskkonda kemikaalide ja tolmu suhtes tuleb pöörata erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Puidutolm
Paljude puidu- ja mööblitööstuse tootmisprotsesside käigus tekib puidutolm.
Puidutolm võib ärritada silmi ja hingamisteid ning põhjustada kroonilist bronhiiti. Erinevate puuliikide ärritav mõju võib olla erinev. Suurtes kogustes puidutolmu sissehingamine võib pikemaajalisel kokkupuutel tekitada ninaõõne vähki. Männipuidust lenduvad ained võivad ärritada limaskesti.  Nn kõva puidu (pöök, tamm jne) tolm on kantserogeenne.
Kui puit on enne töötlemist immutatud, peitsitud, liimitud või lakitud, on oht kokku puutuda tolmuga, mis sisaldab viimistlusaineid.

Puidu viimistlemine 
Lakid, liimid, peitsid ja immutid võivad sisaldada orgaanilisi lahusteid, mis võivad tekitada aju- ja närvikahjustusi ning hingamisteede vaevusi.

Lakke ja liime  pintsliga  või  pritsimise teel  peale kandes võivad ohtlikud kemikaalid siseneda organismi naha ja hingamisteede kaudu. Lahustid ja muud kergesti lenduvad ained, näiteks formaldehüüd, võivad mõjuda kahjulikult ka järgneva kuivamise ja tahkumise ajal. Kahjulikud  ained  vabanevad õhku ja töötajal on oht neid sisse hingata.

Kasutage ohumärgistust ja ohutuskaarti
Teave keemilise aine omaduste kohta on esitatud pakendi ohumärgistusel ja ohutuskaardil (turustaja kasutusjuhendis).

Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad tooted on märgistatud erinevate ohutüüpide kaupa, vt piktogramme. Riskilaused etiketil räägivad, millise ohuga on tegemist, nt „võib põhjustada vähktõbe”, „võib sissehingamisel põhjustada allergiat”, „kahjulik kokkupuutel nahaga” jne.

ohusymbolid2_filmajakirjandusjaraamatud.JPG

GHS01 – Plahvatusohtlik;
GHS02 – Tuleohtlik;
GHS03 – Oksüdeeriv;
GHS04 – Rõhu all olev gaas;
GHS05 – Söövitav;
GHS06 – Surmav/Mürgine;
GHS07 – Kahjulik/Ärritav;
GHS08 – Terviseoht;
GHS09 – Keskkonnaoht

Probleemide lahendamine

Ohtlike kemikaalide ja tolmuga kokkupuutumist tuleb võimalusel vältida. Tegutseda tuleb järgmiselt.

Hankige teavet ainete ja toodete kohta 
Kokkupuute vältimiseks ohtlike ainete ja neid sisaldavate materjalidega on hea teada:

  • millised ained on töökohal kasutusel ja millised tolmud või aurud võivad tööprotsesside käigus tekkida, näiteks puidutolm. Otsige kemikaali märgistusest ja ohutuskaardilt teavet aine ohtlikkuse kohta (NB! enne ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate materjalide kasutamist on vaja uurida    nende märgistust – ohusümboleid,  riskilauseid (R-lauseid)  ja ohutuslauseid (S-lauseid)  ning teavet kasutamisnõuete kohta)
  • tehke kindlaks, mil viisil kemikaalidega kokku puututakse, näiteks kas tegemist on aurude sissehingamisega, nahakontaktiga vms
  • hinnake, kui kaua tööpäevane kokkupuude kestab ja kui sageli nende ainetega kokku puututakse
  • koostage töökohaspetsiifiline ohutusjuhend vastavalt kemikaalide kasutamisele ja ohutuskaardile.

Asendage ohtlikud ained
Asendage ohtlikud kemikaalid  ja tööprotsessid  ohutumatega. Kasutage alati kõige vähem ohtlikku töömeetodit. Uurides, kas oleks võimalik ohtlikke tooteid asendada, tuleb alati  vaadata kemikaali ohumärgistust, riski- ja ohutuslauseid.

Isoleerimine ja väljatõmme
Puidutolmu sissehingamise vältimiseks on kõige parem masin isoleerida ja paigaldada väljatõmbeventilatsioon. Tagage, et ventilatsiooniseadmeid puhastataks ja hooldataks regulaarselt. Tööde korraldamisel tuleb eraldada eriti saastav töö nii, et töösse mitte puutuvad isikud ei peaks sellega kokku puutuma.

Isikukaitsevahendid
Kui probleeme ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada, tuleb töötajatele anda isikukaitsevahendid.

Lisateave keemiliste ohutegurite kohta

Õigusaktid: sotsiaalministri määrus „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Valik materjalide ohtlike kemikaalide kasutamise kohta on koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 3287, sellel kuul 3287

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks