Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puhastustööd / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab tööstressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonna haigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata tööd ja organisatsiooni kui tervikut. Suur töökoormus on eriti kurnav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööl sotsiaalne toetus. Hinnates psühhosotsiaalse töökeskkonnaga seotud probleeme, peate pöörama erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Monotoonne töö, suur töökoormus ja ajapuudus
Probleemid monotoonse töö, suure töökoormuse ja pideva kiirustamisega võivad tekkida siis, kui täidetakse pikemat aega üksluiseid tööülesandeid, näiteks pestakse põrandaid või sorteeritakse pesu. Pikemat aega suure koormusega ja kiirustades töötamine, eriti siis, kui töölt oodatakse samal ajal head kvaliteeti, võib olla psüühiliselt koormav.

Vähene otsustusõigus omaenda töö suhtes
Probleemid vähese otsustusõigusega omaenda töö suhtes võivad tekkida siis, kui töötaja saab harva ise mõjutada oma töö mahtu, tempot, puhkepauside pidamist, kasutatavaid töövõtteid ja -vahendeid.

Sotsiaalse toetuse puudumine, konfliktid ja kiusamine
Sotsiaalse toetuse puudumine ja konfliktid võivad väljenduda näiteks selles, et töötajat ei aidata oma tööülesannete tähtsusjärjekorra määramisel ja ta ei saa juhtkonnalt tagasisidet oma töö kvaliteedi kohta. Ka võib olla, et töötatakse üksi, puutumata igapäevaselt kokku ei kolleegide ega ka klientidega. Ka võib töötaja sattuda lahendamata jäänud konfliktidesse või kiusamise ohvriks. Võib juhtuda, et kliendid ei väärtusta tööd piisavalt. Pöörake tähelepanu ka sellele, kas tuleb ette seksuaalse iseloomuga soovimatuid, solvavaid olukordi.

Muutlikud tööajad ja öötöö
Tööaegade muutlikkus on alati füüsiliselt ja psüühiliselt koormav. Eriti probleemne on see siis, kui sama töötaja on järjest öövalves, töötab ebaregulaarsetes vahetustes või kui tööaeg on planeeritud lühikese etteteatamisajaga.

Puuduv teave oluliste muutuste kohta ja ebakindlus tööl
Teabepuudus võib olla probleem, kui juhtkond ei anna töötajatele teada olulistest otsustest, muutustest ja tulevikuplaanidest, näiteks seoses teenuste sisseostmisega, ratsionaliseerimisega, säästukavadega, ettevõtte kolimisega või ühinemisplaanidega.

Puudulikud arenguvõimalused
Arenguvõimaluste puudumine võib olla probleemiks, kui töötajad täidavad peamiselt rutiinseid ülesandeid, juhtkond ei pea nendega perioodilisi arenguvestlusi ja töötajatele ei pakuta sobivat täienduskoolitust.

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on oluline,

  • et keskenduksite nendele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna nimel oleks iseenesestmõistetav osa ettevõtte argipäevast
  • et oleksite teadlik, millist mõju avaldavad psühhosotsiaalsele töökeskkonnale olulised muudatused, nt tööülesannetes ja -korralduses
  • et teeksite ettevõttesiseselt tihedat koostööd, nt töökeskkonnanõukoguga
  • n
  • et pööraksite tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi olenevalt probleemide iseloomust. Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna saavutamiseks tuleb tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele.

Töökoormuse kohandamine
Töökoormust kohandades tuleb arvestada olemasoleva erialase, isikliku ja sotsiaalse suutlikkusega. Pange paika tööülesannete täitmise tähtsusjärjekord ja vältige ebaselgeid või vastuolulisi nõudmisi ning pikemaajalist kiirustamist. Kindlustage, et kliendid teaksid täpselt, milliseid teenuseid nad võivad oodata. Hoolitsege ka selle eest, et kliendid teaksid, milliseid kohustused on neil endil seoses puhastustöödega. Näiteks võib olla vaja, et ruumis asuv mööbel ja esemed oleksid paigutatud oma kohtadele, et koristajatel oleks võimalik oma tööd teha.

Otsustusõigus omaenda töö suhtes
On tähtis, et töötajatel oleks võimalus teha vaheldumisi tempokat ja rahulikumat tööd. Juhtkond saab suurendada töötajate otsustusõigust omaenda töö suhtes, andes neile võimaluse mõjutada töö tempot, kasutatavaid töövõtteid ja -vahendeid, puhkepause, tööaegu ja oma töö järelevalvet.

Sotsiaalne toetus, konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Kolleegide ja juhtkonna toetus on eriti oluline, kui töötajal puuduvad oma tööülesannete täitmiseks vajalikud eeldused või kui ta tunneb end ise ülesannete eest vastutades ebakindlalt. Ühised puhkepausid ja regulaarsed töötajate koosolekud annavad võimaluse suhelda kolleegide ja juhtkonnaga, ennast laadida ning vahetada tööalaseid kogemusi ja nõuandeid. Töötajate koosolekutel saab juhtkond jagada töötajatele vajalikku teavet ja konstruktiivset tagasisidet tehtud töö kohta.

Juhtkond peab ka tagama, et pakutavate teenuste ja töökeskkonna-alane koostöö klientidega sujuks hästi.

Kindlustage, et personalipoliitika toetaks avatust ja sallivust ning hoiaks ära kiusamise ja seksuaalse ahistamise. Pöörake tähelepanu ka sellele, et mõned töötajad võivad pidada lõõpivat kõnetooni alandavaks.

Täienduskoolitus
Põhjalik täienduskoolitus peab tagama, et töötajate erialased ja isiklikud oskused vastaksid alati ülesannetele, mida neil tuleb täita.

Arenguvõimalused
Arenguvõimalusi saate luua, tagades töötajate põhjaliku juhendamise, väljaõppe kolleegidelt, kolleegide ja juhatuse toetuse, konstruktiivse tagasiside tööl ja sihipärase täienduskoolituse. Arenguvõimalusi suurendab ka mitmekesine ja initsiatiivi ülesnäitamist võimaldav töö.

Teave oluliste muutuste kohta
Kindlustunde suurendamiseks ja tööga seotud ebakindluse vähendamiseks tuleks töötajaid võimalikult varakult teavitada olulistest muutustest, näiteks teenuste sisseostmisest, ümberstruktureerimistest, ühinemis- või sulgemisplaanidest.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud tööelu portaali psühhosotsiaalsete ohutegurite teemalehele.

Külastusi 1479, sellel kuul 1479

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks