Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Puhastustööd / Kemikaalid

Kemikaalid

Viimati uuendatud: 30.06.2017


Ohtlikud kemikaalid, millega tööl kokku puututakse, võivad kahjustada hingamisteid, tekitada vähki, kahjustada reproduktiivorganeid, tekitada allergiat või kahjustada närvisüsteemi. Paljud haigused ilmnevad alles aastate pärast, mispärast on oluline tervisekahjustusi ennetada, vältides või vähendades töötaja kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ja tolmuga.

Selgitage välja võimalikud probleemid

 Paljud puhastusained ja pesuvahendid sisaldavad aineid, mis on nahale ja hingamisteedele kahjulikud, nii et hinnates töökeskkonda kemikaalide suhtes, pöörake erilist tähelepanu järgmistele ohuteguritele.


Söövitavad ja nahka ärritavad ained
Aluselised puhastusvahendid ja pesuained võivad sisaldada naatriumhüdroksiidi, metasilikaate ja pindaktiivseid aineid.

Pleegitusained võivad sisaldada naatriumhüpokloritit või vesinikülihapendit.

Naatriumhüpokloritit kasutatakse desinfitseerimisvahendina ja masin-nõudepesuvahendite koostises.

Happelised puhastusvahendid ja WC-puhastusained võivad sisaldada näiteks soolhapet, sipelghapet, fosforhapet ja pindaktiivseid aineid.

Vähkitekitavad ained
Töötades keemilises puhastuses, võib puutuda kokku tetrakloroetüleeniga, mida peetakse vähkitekitavaks aineks.

Orgaanilised lahustid
Vahaeemaldid ning pesu- ja puhastusvahendid võivad sisaldada glükoole ja glükooleetreid, mis on orgaanilised lahustid.

Lõhnaained ja konservandid
Puhastus- ja pesuvahendid sisaldavad lõhnaaineid ja konservante, mis võivad tekitada allergiat.

Metallesemed
Puhastades märjalt galvaniseeritud, nikeldatud või kroomitud pindu ja esemeid, võib tekkida nahaallergia.

Kasutage ohumärgistust ja ohutuskaarti
Teave keemilise aine omaduste kohta on esitatud selle pakendi ohumärgistusel ja ohutuskaardil (turustaja kasutusjuhendis).

Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad tooted on märgistatud erinevate ohutüüpide kaupa, vt piktogramme. Riskilaused etiketil räägivad, millise ohuga on tegemist, nt „võib põhjustada vähktõbe”, „võib sissehingamisel põhjustada allergiat”, „kahjulik kokkupuutel nahaga” jne.

ohusymbolid2_filmajakirjandusjaraamatud.JPG

GHS01 – Plahvatusohtlik;
GHS02 – Tuleohtlik;
GHS03 – Oksüdeeriv;
GHS04 – Rõhu all olev gaas;
GHS05 – Söövitav;
GHS06 – Surmav/Mürgine;
GHS07 – Kahjulik/Ärritav;
GHS08 – Terviseoht;
GHS09 – Keskkonnaoht

Probleemide lahendamine

Hankige teavet ainete ja toodete kohta
Kokkupuute vältimiseks ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalidega on hea teada, millised ained on töökohal kasutusel ja millised tolmud või aurud võivad tööprotsessi käigus eralduda. Pakendi ohumärgistusest ja kemikaali ohutuskaardilt tuleb uurida teavet kasutatavate ainete ohtlikkuse kohta.

Tuleb teha kindlaks, kuidas  kemikaalide või tolmuga kokku puututakse, näiteks kas tegemist on aurude sissehingamisega, nahakontaktiga vms;

Tuleb hinnata, kui kaua tööpäevas/töönädalas  kokkupuude kestab ja kui sageli nende ainetega kokku puututakse

Ohtlike tööde läbiviimiseks tuleb koostada ohutusjuhend, mis selgitab kemikaali ohutut kasutamist  vastavalt selle ohutuskaardile.

Asendage ohtlikud kemikaalid
Asendage ohtlikud kemikaalid  ja töömeetodid ohututega. Kasutage alati kõige vähem ohtlikku töömeetodit.
Isoleerimine ja väljatõmme
Kui ohtlike ainete ja töömeetodite kasutamine on möödapääsmatu, peab protsessi isoleerima nii palju kui võimalik. Tööde korraldamisel tuleb eraldada eriti saastav töö nii, et teised ei peaks sellega kokku puutuma.

Isikukaitsevahendid
Kui probleeme ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada, kasutage  isikukaitsevahendeid.

Lisateave keemiliste ohutegurite kohta

Õigusaktid: sotsiaalministri määrus „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Valik materjale ohtlike kemikaalide kasutamise kohta on  koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 2023, sellel kuul 2023

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks