Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Põllumajandus, metsandus ja kalandus / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab tööstressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonna haigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata tööd ja organisatsiooni kui tervikut. Suur töökoormus on eriti kurnav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööl sotsiaalne toetus. Hinnates psüühilise töökeskkonnaga seotud probleeme, tuleb arvestada järgnevaid aspekte.

Suur töökoormus ja ajapuudus
Probleemid suure töökoormuse ja ajapuudusega võivad seisneda näiteks selles, et töötaja peab tegema palju ületunde, ilma et seda hiljem vaba ajaga hüvitataks. Ka võib olla raske leida aega puhkepauside tegemiseks või peab lühikeste tähtaegade tõttu töötama väga kiiresti. Oluline on pöörata tähelepanu ka sellele, kas mõnele töötajale langeb teistest suurem koormus.

Vähene otsustusõigus omaenda töö suhtes
Probleemid vähese otsustusõigusega omaenda töö suhtes võivad tekkida, kui saadakse harva ise mõjutada töö mahtu, puhkepauside pidamist, töömeetodeid, abivahendeid ja töö kvaliteeti. Ka võib probleeme tekkida siis, kui töötaja saab vähe mõjutada töö korraldust ning üksikute tööülesannete täitmise viisi ja järjekorda.

Sotsiaalse toetuse puudumine
Sotsiaalse toetuse ja abi puudumine võib seisneda selles, et aidatakse harva tööülesannete tähtsusjärjekorra määramisel ja tööülesannete lahendamisel, töötajani ei jõua vajalik teave ja töölt eemal olles ei täida ülesandeid asendaja. Samuti võib see tähendada, et puudub võimalus rääkida juhtkonnaga oma töö kvaliteedist ja juhtkonna ootustest töö suhtes.

Kolleegide ja juhtkonna toetus on eriti oluline, kui töötajal on raske oma ülesandeid üksi täita või kui ta tunneb end ebakindlalt, näiteks töötades ohtlike masinatega.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Peate pöörama tähelepanu sellele, kas ettevõttes esineb konflikte, mis on arenenud isiklikeks rünnakuteks, ja kas on töötajaid, kes korduvalt ja pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi. Pöörake tähelepanu ka sellele, kas tuleb ette seksuaalse iseloomuga soovimatuid, solvavaid olukordi.

Traumaatilised sündmused, siinhulgas rasked õnnetused
Raskesse õnnetusse sattumine või selle tunnistajaks olemine – näiteks metsa langetades, traktorit juhtides, platvormilt või redelilt alla kukkudes või loomadega töötades – võib põhjustada inimesele suurt psühholoogilist pinget. Olukord võib olla veelgi raskem, kui töötaja viibib töökohal üksinda ja abi saabumine võtab kaua aega.

Pikad tööpäevad ja töö väljaspool harilikku tööaega
Töö väljaspool harilikku tööaega on füüsiliselt ja psüühiliselt koormav. Näiteks võivad tööpäevad olla pikemat aega väga pikad, mõnikord puudub võimalus teha puhkepause või saab neid teha vähe. Koormav võib olla ka see, kui tööaeg planeeritakse lühikese etteteatamistähtajaga.

Monotoonne töö
Töö vähene mõtestatus ja vahelduse puudumine võivad muutuda probleemiks, kui täidate üksluiseid tööülesandeid, näiteks aiandites või puukoolides seemneid külvates, käsitsi saaki koristades ja pakkides. Kui vahelduseks ei ole võimalik täita teist tüüpi tööülesandeid, võib see olla psüühiliselt koormav.

Puudulikud arenguvõimalused
Probleemid arenguvõimaluste puudumisega võivad tekkida näiteks siis, kui täidetakse peamiselt rutiinseid ülesandeid, ei ole võimalust midagi uut õppida, ei juhendata piisavalt või ei pakuta sobivaid koolitusvõimalusi.

Tunnustuse puudumine
Tunnustuse puudumine muutub probleemiks siis, kui saadakse harva positiivset tagasisidet oma töö kohta, näiteks lähimalt ülemuselt. Suure tööpanuse andmine ilma tunnustuse saamiseta suurendab stressi tekkimise riski.

Probleemide lahendamine 

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on oluline,

  • et keskenduksite nendele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna nimel oleks iseenesestmõistetav osa ettevõtte argipäevast
  • et oleksite teadlik, millist mõju avaldavad psühhosotsiaalsele töökeskkonnale olulised muudatused, nt tööülesannetes ja -korralduses
  • et teeksite ettevõttesiseselt tihedat koostööd, nt töökeskkonnanõukoguga
  • et pööraksite tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi olenevalt probleemide iseloomust.

Töökoormuse kohandamine 
Kavandage töö maht selliselt, et soovitud kvaliteet oleks võimalik saavutada selle meeskonnaga, mis olemas on. Tagage hea üldplaneerimine ja -koordineerimine, et tööülesandeid oleks võimalik täita mõistlikus järjekorras. Pange paika tööülesannete prioriteetsus ja vältige ebaselgeid või vastuolulisi nõudmisi ning pikemaid kiirustamise perioode. Rahulikke perioode saab kasutada kiirete aegade jaoks ettevalmistustööde tegemiseks.

Sotsiaalne toetus
Sotsiaalset toetust saab pakkuda, pidades juhtkonna ja töötajate vahel tööalast dialoogi, sagedaid nõupidamisi (nt töötajate koosolekuid), ühiseid puhkepause ja suheldes tihedalt kolleegidega. Eriti oluline on sotsiaalse toetuse pakkumine nendele töötajatele, kes töötavad üksi. Töötajaid tuleb aidata tööülesannete tähtsusjärjekorra määramisel ja neile peab olema selge, mida neilt nende töös oodatakse. Head psühhosotsiaalset töökeskkonda aitab luua ka olulistest muudatustest teavitamine ja hästi tehtud töö tunnustamine.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Kindlustage, et personalipoliitika toetaks avatust ja sallivust ning hoiaks ära kiusamise ja ahistamise. Kui töötaja tunneb, et teda koheldakse halvasti, tuleb asja kindlasti tõsiselt võtta ja vältida probleemi isikustamist. Arusaamatuste puhul tuleb kasutada konfliktilahendamist või lepitamist.

Otsustusõigus omaenda töö suhtes
Tagage, et töötajatel oleks otsustusõigus omaenda töö suhtes, pakkudes neile võimalust mõjutada üksikute tööülesannete täitmise viisi ja järjekorda. Töötajate ja juhtkonna vahel peab olema pidev teabevahetus tööülesannete täitmise osas, töötajad peavad saama ka tagasisidet oma töö kvaliteedi kohta.

Traumaatilised sündmused, sealhulgas rasked õnnetused
Kõikidele töötajatele tuleb anda selged ja konkreetsed juhtnöörid, kuidas raskete õnnetuste korral toimida. Töötage välja valmisolekuplaan, kus on kirjas meetmed raskete õnnetuste ennetamiseks ja nende toimumise korral käitumiseks, sh psühholoogilise kriisiabi pakkumine.

Töö väljaspool harilikku tööaega ja nädalavahetustel
Kaasake töötajad võimalikult suurel määral töögraafikute koostamisse, et nad saaksid oma tööaegu ise mõjutada. Kindlustage, et töötajad teaksid oma vahetusi pikalt ette ja neil poleks keeruline neid ümber vahetada. Vajaduse korral kasutage õhtuti ja nädalavahetustel asendajaid ja lisapersonali.

Arenguvõimalused
Saate luua arenguvõimalusi, kui tagate töötajatele põhjaliku juhendamise, väljaõppe kolleegide juhendamisel, kolleegide ja juhatuse toetuse, konstruktiivse tagasiside tööl ja sihipärase täienduskoolituse. Küllaldased arenguvõimalused aitavad tagada, et  erialased ja isiklikud oskused oleksid alati nende ülesannete kõrgusel, mida töötaja peab täitma.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud Tööelu portaali psühhosotsiaalse töökeskkonna teemalehele.

Külastusi 3112, sellel kuul 3112

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks