Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Põllumajandus, metsandus ja kalandus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge põhjalikult läbi järgmised aspektid.

Käsitööriistad, masinad ja seadmed
Õnnetusoht võib käsitööriistadega ja masinatega töötades tekkida näiteks töötavate tööriistade ja masinate hooldamisel ja puhastamisel, samuti siis, kui kasutatakse tööriistu, näiteks mootorsaage või hekilõikureid valesti. Masinad tuleb alati paigutada kindlale tasasele aluspinnale.

Õnnetusoht tekib ka siis, kui automaatsüsteemid, näiteks vedelsõnniku kogumise süsteemid, on üle vaatamata või hooldamata.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda siis, kui põrand on libe või mudane, liikumisteed on hooldamata ja korrastamata, või kui tehakse tööd näiteks platvormidel, redelitel või puude otsas. Õnnetusi võib juhtuda ka siis, kui liikumisteedel on auke või ebatasasusi, kui näiteks silohoidjatel puuduvad ohutuspiirded või kui parandate katuseid. 

Raskuste tõstmine
Õnnetusoht raskuste, näiteks loomade või söödakottide käsitsi tõstmisel võib tekkida  siis, kui puuduvad tõstmiseks sobivad abivahendid või kui neid ei kasutata.

Muud ohud
Põllumajanduses esineb loomapidamisega seotud ohte, nagu näiteks loomahammustuse või löögi saamise oht. Ohtlik on poltpüstoliga tuimastamine.

Vihmane ilm muudab materjalid ja aluspinna märjaks – kõikide töövõtete ja masinate puhul ei ole sellega arvestatud ja seetõttu võib õnnetusoht olla tavapärasest suurem.

Samuti suurendab õnnetusohtu see, kui töö juures viibib väljaõppeta inimesi.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks. Juhid peavad kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonnas tuleb ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Vältige liigset kiirustamist töid tehes. Riskianalüüs näitab selgelt, millised meetmed on vajalikud – näiteks kaitsevahendite olemasolu kindlustamine. Üksi töötavate töötajate kaitseks tuleb kehtestada töö alustamise ja lõpetamise registreerimise ning kontrollkõnede kord.

Kasutusjuhendid ja põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht ja juhendage töötajaid põhjalikult seoses töödega, mida nad tegema hakkavad. Tagage tehniliste abivahendite õigesti kasutamist – näiteks töötades mootorsae või survepesuriga kasutataks isikukaitsevahendeid ja redelid kinnitataks õigesti. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas neid kasutada ja hooldada ning kuidas ohutult kõrvaldada võimalikud tekkinud probleemid. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendataks kõiki ettevaatusabinõusid, näiteks mootorsaega töötades ja vintside töökorda kontrollides kasutataks isikukaitsevahendeid.

Töökoha heakord
Seadke kogu territooriumi korrastamiseks sisse kindel kord. Liikumisteed ja jalgrajad peavad olema takistustest vabad, sinna ei tohi ladustada materjale ega vedeleda esemeid.

Õigusakt: määrus „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele

Külastusi 3341, sellel kuul 3341

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks