Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks saab palju ära teha, hoides töökohal korda, mõeldes läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagades ettevõttes hea käitumise ja hea juhtimise.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates ettevõtte õnnetusriski tuleb mõelda läbi järgmised aspektid.

Tööriistade, masinate ja tootmisliinide kasutamine
Masinatega töötades võivad õnnetused juhtuda näiteks siis, kui ei rakendata vajalikke ettevaatusabinõusid või kui töötajat ei juhendata põhjalikult, kuidas tuleb kasutada tehnilisi abivahendeid, näiteks tõstukkärusid, linttransportööre, rullteid, pakkimismasinaid või tõsteseadmeid. Samuti on tähtis teada, mida teha olukorras, kus kõik ei toimi, nagu peab, näiteks kui ese jääb masinasse kinni. Oht võib olla suur ka siis, kui masinaid hooldades või puhastades tekib probleeme ning avariipiduri paigutus on ebaotstarbekas.

Materjalide teisaldamine
Materjalide teisaldamisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui puuduvad sobivad abivahendid raskete esemete, nagu näiteks plastgraanulite või valuvormide tõstmiseks või kui abivahendeid ei kasutata. Esemete tõstmine võib põhjustada õnnetusi ka ilma, et need oleksid eriti rasked. Samuti võib probleemiks olla ruumipuudus.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamise oht tekib, kui põrand on koristamata ja maas vedeleb materjale, kasutatud või riknenud pakendeid, kaubaaluseid jms. Oht võib tekkida ka siis, kui põrandad, liikumisteed või teised pinnad on libedad või ebatasased, näiteks puuduliku hoolduse tõttu. Samuti on kukkumisoht suur, kui töötatakse platvormidel või redelitel või liigutakse tootmisliinide vahel.

Muud ohud
Õnnetusoht tekib, kui nii kahveltõstukid, veoautod kui ka jalakäijad kasutavad samu liikumisteid.

Kui materjalide tõstmine toimub teiste töökohtade läheduses või alal, kus liigub teisi inimesi, võib õnnetusi põhjustada materjalide allakukkumine. Mõelge ka plahvatusohtliku keskkonna tekkimise võimalusele. Kui töö on seotud kõrge temperatuuriga, on oht saada põletushaavu.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutusega ja tähendab muu hulgas seda, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Ohutu töökeskkonna loomiseks tuleks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Põhjalik juhendamine
Kindlustage, et kõiki töötajaid juhendataks põhjalikult, kuidas töid tuleb teostada. Juhendada tuleb sellisel viisil ja sellises keeles, millest töötaja aru saab. Keskenduge eriti tööga seotud riskidele ja nendest tuleneda võivate õnnetuste ennetamisele. Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevatöös oluline koht.

Tegevuse kavandamine ja heako rd töökohal
Kindlustage, et põrandaid koristataks ja puhastataks reeglipäraselt, et ei tekiks ohtu libiseda või komistada töö käigus põrandale kukkunud ja kõrvaldamata jäänud materjalide või jäätmete otsa. Planeerimine peab hõlmama ka masinate, tööriistade ja teiste abivahendite reeglipärast hooldamist, et vältida kulumisest tingitud õnnetusohtu. Hinnake riski erinevate tööülesannete puhul, et oleks selge, mida tuleb ohutuse tagamiseks teha – näiteks hankida turvajalatsid ja kasutada kaitsevahendeid.

Kasutusjuhendid
Tagage, et kõik kasutaksid masinaid ja tehnilisi abivahendeid õigesti – näiteks et hädapidur oleks töökorras ja asuks kättesaadavas kohas. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia ja neid hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et tarvitataks kõiki ettevaatusabinõusid. Ärge unustage ka isikukaitsevahendeid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks tööõnnetusi ja olukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saab võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Tuginedes analüüsile, saab omavahel arutada võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusriske ja kehtestada reeglid ohutuks tööks. Nõnda muutub ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3053, sellel kuul 3053

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks