Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Plasti-, klaasi- ja betoonitööstus / Noored töötajad ning rasedad ja rinnaga toitvad töötajad

Noored töötajad ning rasedad ja rinnaga toitvad töötajad

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Tööolukorras on eriti ohustatud rasedad, rinnaga toitvad töötajad ning noored töötajad.

Noored

Noortele töötajatele tuleb pöörata töökohal erilist tähelepanu, sest nende kogenematuse ja kehalise arengu tõttu  võivad  tööga seonduvad koormused ja terviseriskid neid rohkem mõjutada kui vanemaid töötajaid. Noorte töötajate juhendamisele ja väljaõppele tuleb pöörata eriti suurt tähelepanu.

Alla 18-aastastele noortele kehtivad samad üldised töökeskkonna reeglid kui kõikidele teistele töötajatele, kuid neile on kehtestatud ka mitmeid tööpiiranguid.  Alaealistele töötajatele peab tööandja looma sobivad töö- ja olmetingimused. 13–14-aastast alaealist või 15–16-aastast koolikohustuslikku alaealist võib lubada tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (nn kerge töö). Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid; sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu või ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Õigusakt: määrus „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.

Õigusakt: määrus „Alaealistele lubatud kerged tööd“.

Valik noorte tööd puudutavatest materjalidest on koondatud Tööelu portaali noorte teemalehele.

Rasedad ja rinnaga toitvad töötajad

Tööandja peab tagama rasedale või rinnaga toitvale töötajale töökeskkonna, mis ei kujutaks ohtu rasedusele või imetamisele. Riskianalüüsis tuleb anda ennetav hinnang, kas rasedad või imetavad töötajad võivad töökeskkonnas kokku puutuda teguritega, mis kujutavad ohtu lootele või vastsündinule.

Tööandja on kohustatud raseda või rinnaga toitva naistöötaja terviseriskide hindamisel arvestama eelkõige järgmiste valdkonnas esinevate ohuteguritega:

  • põrutused, vibratsioon ja seda põhjustavad töövahendid;
  • müra;
  • pidev kõrge või madal õhutemperatuur;
  • kokkupuude orgaaniliste lahustitega (bensiin);
  • kokkupuude naha kaudu tervist kahjustavate kemikaalidega, mis märgistatakse riskilausetega R21, R24 ja R27;
  • raskuste käsitsi teisaldamine;
  • füüsilist väsimust või ülekoormust põhjustavad sundasendid või -liigutused, sealhulgas pidev töötamine seistes või istudes, kiire töötempo või muud samalaadsed tegurid;
  • vaimset ülekoormust põhjustav töö, sealhulgas kõrgendatud tähelepanuga töö.

Valik materjalidest on koondatud Tööelu portaali rasedate ja rinnaga toitvate töötajate teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks“.

Külastusi 2916, sellel kuul 2916

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks