Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Metalli- ja masinatööstus / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab tööstressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonna haigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata tööd ja organisatsiooni kui tervikut. Suur töökoormus on eriti kurnav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööl sotsiaalne toetus. Hinnates psühhosotsiaalse töökeskkonnaga seotud probleeme peab pöörama erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Suur töökoormus, ajapuudus, pidevat tähelepanu ja keskendumist nõudev töö
Probleemid suure töökoormuse ja ajapuudusega võivad väljenduda näiteks selles, et töötajal on raske leida aega puhkepauside tegemiseks, ta peab sageli töötama väga kiiresti või tegema palju ületunde. Pidevat tähelepanu ja keskendumist võib nõuda näiteks täppistöö ja töö käsijuhtimisega masinatel, näiteks treipinkidel.

Vähene otsustusõigus omaenda töö suhtes ja monotoonne töö
Probleemid vähese otsustusõigusega omaenda töö suhtes võivad tekkida, kui saab harva ise mõjutada oma töö mahtu, puhkepauside pidamist, töömeetodeid ja -tempot. Ka on töötaja otsustusõigus väike siis, kui ta ei saa mõjutada võimalust täita eri ülesandeid vaheldumisi. Monotoonsed võivad olla näiteks rutiinsed, korduvad tööprotsessid või masinate töö jälgimine.

Sotsiaalse toetuse ja tunnustuse puudumine
Sotsiaalse toetuse ja tunnustuse puudumine võib väljenduda näiteks selles, et töötatakse üksi, näiteks montöörina ja ei saa juhtkonnalt tagasisidet oma töö kvaliteedi kohta.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Peate pöörama tähelepanu sellele, kas ettevõttes esineb konflikte, mis on arenenud isiklikeks rünnakuteks, ja kas on töötajaid, kes korduvalt ja pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi, mille eest neil on end raske kaitsta. Pöörake tähelepanu ka sellele, kas tuleb ette seksuaalse iseloomuga soovimatuid, solvavaid olukordi.

Muutlikud tööajad ja öötöö
Tööaegade muutlikkus või töö väljaspool tavapärast tööaega on alati füüsiliselt ja psüühiliselt koormav. Eriti probleemne on see siis, kui vahetused on planeeritud nii, et öisele vahetusele järgneb õhtune ja õhtusele vahetusele päevane. Samuti siis, kui konkreetne töötaja on järjest mitu korda öises vahetuses või kui tööaeg on planeeritud lühikese etteteatamisajaga.

Traumaatilised juhtumid
Raskesse õnnetusse sattumine või selle tunnistajaks olemine võib põhjustada inimesele suurt psühholoogilist pinget.

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on oluline,

  • et keskenduksite nendele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna nimel oleks iseenesestmõistetav osa ettevõtte argipäevast
  • et oleksite teadlik, millist mõju avaldavad psühhosotsiaalsele töökeskkonnale olulised muudatused, nt tööülesannetes ja -korralduses
  • et teeksite ettevõttesiseselt tihedat koostööd, nt töökeskkonnanõukoguga
  • et pööraksite tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi olenevalt probleemide iseloomust. Raua-, metalli- ja masinatööstuses tuleks hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Ennetage suurt töökoormust, ajapuudust ning pidevat tähelepanu ja keskendumist nõudvat tööd
Kavandage töö maht selliselt, et soovitud kvaliteet oleks võimalik saavutada selle meeskonnaga, mis olemas on. Tagage, et olemas oleksid vajalikud erialased oskused ja tehnoloogilised vahendid. Vältige pikemaid liigse kiirustamise perioode ja sellist palgasüsteemi, mis soosib kiiret pikka aega kestvat tempot.

Andke töötajatele otsustusõigus omaenda töö suhtes ja ennetage monotoonset tööd
Saate tagada, et töötajatel oleks omaenda töö suhtes otsustusõigus, kui annate neile võimaluse mõjutada töö mahtu, puhkepause, tööaegu, -tempot ja -meetodeid. Näiteks võib pakkuda võimalust teha vaheldumisi tempokat ja rahulikumat tööd ning täita vaheldumisi eri tüüpi tööülesandeid. Võib ka luua enesejuhtimisel põhinevad töörühmad, mille ülesannete hulgas on omaenda töö kavandamine ja kontrollimine. Enesejuhtimisel põhinevate töörühmade loomisel tuleb muutused korralikult ette valmistada. Näiteks peab ettevalmistustesse kaasama kõik asjaga seotud isikud ettevõttes ja kindlustama neile vajaliku täiendkoolituse.

Sotsiaalne toetus ja tunnustus
Sotsiaalset toetust on võimalik pakkuda, pidades juhtkonna ja töötajate vahel tööalast dialoogi, sagedaid nõupidamisi (näiteks töötajate koosolekuid), ühiseid puhkepause ja suheldes tihedalt kolleegidega. Töötajaid tuleb juhendada tööülesannete täitmisel. Head psühhosotsiaalset töökeskkonda aitab luua ka hästi tehtud töö tunnustamine. Kindlustage, et personalipoliitika ei lubaks probleemide isikustamist, toetaks avatust ja sallivust ning hoiaks ära kiusamise ja seksuaalse ahistamise.

Konfliktid, kiusamine ja ahistamine
Kui töötaja tunneb, et teda koheldakse halvasti, tuleb probleemiga kindlasti tõsiselt tegeleda ja vältida probleemi isikustamist. Kasutage vajadusel ka konfliktilahendamist või lepitamist.

Muutlikud tööajad ja öötöö
Vähendage öötööd niipalju kui võimalik. Vähendage järjestikuste öövahetuste arvu (kõige rohkem kolm järjestikust ööd). Kindlustage, et rotatsioon toimuks päripäeva, nii et päevasele vahetusele järgneks õhtune ja õhtusele öine. Kaasake töötajad võimalikult suurel määral töögraafikute koostamisse, et nad saaksid oma tööaegu ise mõjutada. Kindlustage, et töötajad teaksid oma töövahetusi pikalt ette ja neil oleks vajaduse korral võimalik neid ümber vahetada.

Traumaatilised juhtumid
Kõikidele töötajatele tuleb anda selged ja konkreetsed juhtnöörid, kuidas toimida suuremate avariide ja tööõnnetuste korral. 

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud tööelu portaali psühhosotsiaalse töökeskkonna teemalehele.

Külastusi 2940, sellel kuul 2940

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks