Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Masinate ja seadmete paigaldamine ning remont / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi esineda pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks saab palju ära teha, hoides töökohal korda, mõeldes läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagades asutuses hea käitumise ja juhtimise.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates asutuse õnnetusriski tuleb mõelda läbi võimalikud ohtlikud olukorrad. Eriti keskenduda järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Materjalide käsitsi teisaldamisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui ei kasutata raskete ja raskesti haaratavate esemete tõstmiseks tehnilisi abivahendeid. Töö kitsastes ruumitingimustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades teeb tõstmise ohtlikumaks – näiteks kui tõstes ei ole võimalik püsti seista või raskusi tuleb tõsta trepil. Esemed tuleb transpordil korralikult kinnitada.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda, kui liikumisteed ja tööalad ei ole korralikult koristatud, näiteks kui liikumisteedel seisavad ladustatud materjalid või varuosad, maha on läinud õli vms või kui ilmastikutingimused muudavad teed libedaks. Ka on oht kukkuda või komistada kaubaautol töötades, eriti siis, kui tõstetakse raskesti haaratavaid esemeid.

Kukkumine madalamale tasapinnale
Madalamale tasapinnale kukkumisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui töötatakse või liigutakse laadimisplatvormidel, suurematel masinaosadel, treppidel, trappidel ja muudes suurema või väiksema tasapinnaerinevusega kohtades. Oht on suurem siis, kui aluspind on libe või valgustus puudub. Allakukkumise oht tekib ka siis, kui luugid, katuseaknad jms on paigaldamata. Hoonetel, konstruktsioonidel ja masinaosadel võib olla ka muid avausi, mille suhtes tuleb olla tähelepanelik.

Statsionaarsed masinad ja rajatised, sh masinaosad
Remonditöid tehes võib tekkida muljumisoht, kui jäädakse masina liikuvate osade vahele, näiteks juhul, kui masin ei ole elektrivõrgust korralikult lahti ühendatud. Õnnetusi võib juhtuda ka siis, kui materjalid või masinaosad tulevad lahti ja kukuvad töötajale peale. Õnnetusoht võib tekkida masina ootamatul käivitumisel, näiteks juhul, kui seda on võimalik sisse lülitada mitmest punktist. Remonditööde tegemisel suurendab ohtu see, kui masinad või nende osad on paigutatud nii, et masina käivitumine jääb töötajale märkamatuks – näiteks ebapiisava valgustuse tõttu või seepärast, et süsteem ise asub vaheseina taga.

Elektritrauma
Elektritrauma oht tekib töötades mootorite lahtiste klemmikarpide, elektrikilpide, harukarpide või isoleerimata juhtmetega – näiteks viga otsides. Õnnetusoht võib esineda ka siis, kui töötatakse isoleerimata elektrisüsteemide ja ülekandeliinide läheduses.

Muud ohud
Käsitööriistadega töötades võib tekkida õnnetusoht, kui tööriistad ei ole korralikult hooldatud või ei sobi antud ülesande täitmiseks. Raskeid õnnetusi võib põhjustada hüdraulikaõli või surve all oleva vee ootamatu vabanemine tööde teostamise koha läheduses. Suur osa paigaldamis- ja remonditöödest tehakse töötajale tundmatutes kohtades ja ettevõtetes. Sageli tuleb töötada kiirustades, et viia seadmed võimalikult ruttu taas töökorda. Niisugused töötingimuste puhul on õnnetusoht eriti suur.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd asutuse ohutusalase olukorra parandamiseks ja tähendab muu hulgas seda, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös, ka siis, kui patsiendi seisund järsult halveneb.

Töökeskkonda aitavad ohutumaks muuta järgmised abinõud.

Põhjalik juhendamine
Kõik töötajad peavad saama põhjaliku juhendamise ja vajadusel väljaõppe, kuidas tööülesandeid tuleb täita. Juhendada tuleb sellisel viisil ja niisuguses keeles, millest töötaja aru saab. Keskenduge tööga seotud riskidele ja nendest tuleneda võivate õnnetuste ennetamisele. Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevatöös oluline koht.

Tegevuse kavandamine ja töökoha heakord
Kindlustage, et põrandaid korrastataks ja puhastataks regulaarselt, et ei tekiks ohtu libiseda või komistada näiteks kokkurullimata voolikute või juhtmete otsa. Planeerimine peab hõlmama ka tööriistade ja muude abivahendite reeglipärast hooldamist, et vältida kulumisest tingitud õnnetusohtu. Eraldage kõnni- ja sõiduteed. Paljud teisaldatavad masinad tuleb tööohutuse tagamiseks paigaldada tasasele ja kindlale aluspinnale, et vältida ümberminekut. Hinnake erinevate tööülesannetega kaasnevaid ohte, et oleks selge, mida tuleb ohutuse tagamiseks teha – näiteks hankida töötajaile turvajalatsid.

Kasutusjuhendid
Tagage, et kõik kasutaksid masinaid ja tehnilisi abivahendeid õigesti – näiteks kindlustage, et avariipidur oleks töökorras ja asuks kättesaadavas kohas. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas neid kasutada ja hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendataks kõiki ettevaatusabinõusid. Ärge unustage ka isikukaitsevahendeid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte peab omavahel arutama ja kehtestama reeglid ohutuks  töötamiseks. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele

Külastusi 2703, sellel kuul 2703

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks