Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Majutus / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab stressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks sümptomiteks on südame pekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonna haigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata psühhosotsiaalse töökeskkonna erinevaid elemente koos kui tervikut. Suur töökoormus on eriti kurnav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööde tegemisel sotsiaalne toetus. Hinnates psühhosotsiaalse töökeskkonnaga seotud probleeme, peate pöörama erilist tähelepanu järgmistele aspektidele.

Suur töökoormus, ajapuudus ja vastuolulised nõudmised
Probleemid suure töökoormuse ja ajapuudusega võivad väljenduda näiteks selles, et on raske leida aega puhkepauside tegemiseks, peate sageli töötama väga kiiresti, tegema palju ületunde ja on raske täita tööülesandeid soovitud kvaliteediga. Pinge võib olla eriti suur siis, kui peate töötama kiirustades, kuid pakkuma samal ajal kõrgetasemelist teenindust ja suhtlema klientidega naeratades ja rahulikult.

Vähene otsustusõigus oma töö suhtes
Probleemid vähese otsustusõigusega oma töö suhtes võivad tekkida siis, kui te ei saa mõjutada oma töö mahtu, puhkepauside pidamist, töömeetodeid ja töö kvaliteeti. Vahel saab töötaja liiga vähe mõjutada oma tööülesannete täitmise järjekorda,  töö tempot  või puudub võimalus täita vaheldumisi erinevat tüüpi ülesandeid.

Puudub sotsiaalne toetus
Toetuse puudumine võib väljenduda  selles, et töötajat ei aidata  tööülesannete tähtsusjärjekorra määramisel ja ülesannete jagamisel. Samuti võib see tähendada, et töötajal pole võimalik rääkida juhtkonnaga ootustest töö tulemustele ja  kvaliteedile. Kolleegide ja juhtkonna toetus on eriti oluline, kui täidate raskeid ja eriteadmisi nõudvaid ülesandeid.

Konfliktid, kiusamine ja seksuaalne ahistamine
Peate pöörama tähelepanu sellele, kas ettevõttes esineb konflikte, mida tajutakse isiklike rünnakutena ja kas on töötajaid, kes korduvalt ja pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi. Näiteks võivad mõned töötajad pidada alandavaks lõõpivat kõnetooni. Pöörake tähelepanu ka sellele, kas tuleb ette seksuaalse iseloomuga soovimatuid, solvavaid olukordi.

Klientide vägivald ja ähvardused
Pretensioonikate, rahulolematute ja purjus klientidega võib ette tulla nii füüsilist vägivalda, töötajate ähvardamist kui ka verbaalseid solvanguid, sh  diskrimineerivaid väljaütlemisi. Ebameeldivusi ja ohuolukordi või põhjustada röövimine. Oht on sageli suurem, kui töötate üksi.

Muutlikud ja pikad tööajad
Tööaegade muutlikkus või töö väljaspool harilikku tööaega on füüsiliselt ja psüühiliselt koormav. Eriti probleemne on see siis, kui vahetused on planeeritud nii, et öövahetusele järgneb õhtune vahetus ja õhtusele vahetusele päevane, või  kui on palju järjestikuseid öövahetusi. Kurnav on ka see, kui teie tööpäevad on pikema aja jooksul väga pikad ja ka see, kui tööaegu planeeritakse lühikese etteteatamisajaga.

Arenguvõimalused
Arenguvõimaluste puudumine võib samuti olla probleemiks, kui töötajale ei pakuta sobivaid koolitusvõimalusi.

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on väga oluline:

  •  keskenduda sellistele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  •  hea psühhosotsiaalse töökeskkonna tagamine  on iseenesestmõistetav osa asutuse argipäevast
  •  olla teadlik, millist mõju avaldavad psühhosotsiaalsele töökeskkonnale positiivsed muudatused tööülesannetes ja -korralduses
  •  juhtkonna ja töötajate  omavaheline  koostööd, näiteks töökeskkonnanõukogu kaudu
  •  pöörata tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi. Hotellides ja kämpingutes tuleks hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töökoormuse kohandamine
Kavandage töö maht selliselt, et soovitud kvaliteet oleks võimalik saavutada selle personaliga, mis olemas on. Pange paika tööülesannete prioriteetsus ja vältige ebaselgeid või vastuolulisi nõudmisi ning pikemaajalist kiirustamist. Hoolitsege selle eest, et töötajad teaksid täpselt, millist teeninduse kvaliteeti neilt oodatakse.

Otsustusõigus omaenda töö suhtes
Tagage, et töötajatel oleks otsustusõigus omaenda töö suhtes, pakkudes neile võimalust mõjutada üksikute tööülesannete täitmise viisi ja järjekorda. Töötajate ja juhtkonna vahel peab tööülesannete täitmise asjus käima pidev teabevahetus, töötajad peavad saama ka tagasisidet oma töö kvaliteedi kohta. Pidage regulaarseid koosolekuid, kus  arutate konstruktiivselt tööülesannetega seotud tulemusi ja vajadusi.

Sotsiaalne toetus
Sotsiaalset toetust on võimalik pakkuda, pidades juhtkonna ja töötajate vahel tööalast dialoogi, korraldades  nõupidamisi  ja  koosolekuid ning suheldes kolleegidega  ja pidades ühiseid puhkepause. Töötajaid tuleb aidata tööülesannete tähtsusjärjekorra määramisel ja tööülesannete täitmisel ning neil peab olema selge, mida neilt nende töös oodatakse. Töötajatele tuleb ka anda teavet oluliste muudatuste kohta ja tunnustada neid hästi tehtud töö eest. Korraldage töö nii, et töötajatele oleks vajaduse korral kättesaadav kolleegide ja juhtkonna toetus.

Konfliktid, kiusamine ja seksuaalne ahistamine
Kindlustage, et rakendatav personalipoliitika toetaks avatust ja sallivust ning hoiaks ära kiusamise ja seksuaalse ahistamise. Kui töötaja tunneb, et teda koheldakse halvasti, peavad juhtkond ja kolleegid asja kindlasti tõsiselt võtma ning käsitlema seda kui ühist probleemi. Võimalik, et vajate vahel ka ettevõttevälise psühholoogi (lepitaja) abi.

Vägivald ja ähvardused
Kõigile töötajatele tuleb anda selged ja konkreetsed juhtnöörid, mida teha siis, kui kliendid neid ähvardavad, muutuvad vägivaldseks või kui ettevõte langeb röövimise ohvriks. Näiteks võib olla vaja anda töötajatele juhised, keda võib hotelli sisse lasta või kuidas korraldada probleemsete klientide väljaviskamist. Kõigile töötajatele tuleb anda ühised juhtnöörid klientidega suhtlemiseks. Pakkuge töötajatele konfliktilahendamise alast väljaõpet. Kui tuleb ette vägivallajuhtumeid, siis võiks töötajatele pakkuda psühholoogilist tuge, psühholoogi nõustamist või  kriisiabi.

Muutlikud tööajad ja töö väljaspool harilikku tööaega
Kaasake töötajad töögraafikute koostamisse, et nad saaksid oma tööaegu ise mõjutada. Kindlustage, et töötajad teaksid oma vahetusi pikalt ette ja et neid oleks vajadusel võimalus vahetada. Igal üksikul töötajal peaks olema järjest võimalikult vähe öövalveid ja üldse nii vähe öövalveid, kui võimalik. Kindlustage, et rotatsioon toimuks pärip äeva, nii et päevasele vahetusele järgneks õhtune ja õhtusele öine. Pöörake tähelepanu sellele, kas töö pikkades vahetustes põhjustab töötajatele füüsilisi või psüühilisi vaevusi.

Arenguvõimalused
Saate luua arenguvõimalusi, pakkudes uute tööülesannetega seonduvaid koolitusi, näiteks täienduskoolitust kutsehariduseta töötajatele ja väljaõpet seoses uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga. Samuti võite laiendada töötajate tööalaseid kohustusi, näiteks andes neile õiguse oma tööd ise planeerida, korraldada ja kontrollida.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud tööelu portaali psühhosotsiaalsete ohutegurite teemalehele.

Külastusi 3392, sellel kuul 3392

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks