Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Kultuur ja sport / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Kaupluse töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagada asutuses hea käitumine ja juhtimine.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge läbi järgmised aspektid.

Kukkumine ja komistamine

Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui kantakse raamatuid, rekvisiite või kaamerat, kui põrandal vedeleb esemeid või kui töötatakse redelil. Õnnetusi võib juhtuda ka loomadega, näiteks hobuse seljast kukkumine.

Raskuste tõstmine

Õnnetusoht raskuste tõstmisel võib tekkida näiteks siis, kui puuduvad sobivad abivahendid raskete esemete peale- ja mahalaadimiseks, tööks tallides, lavatehnilisteks töödeks – või siis, kui abivahendeid ei kasutata.

Käsitööriistad ja masinad

Õnnetusoht käsitööriistadega ja masinatega töötades võib tekkida, kui kasutatakse tööriistu, näiteks tikksaage või suruõhupüstoleid valesti. Ohtlik on ka see, kui masinad, näiteks mootorsaed või raamatute sorteerimise seadmed ei ole korralikult hooldatud.

Muud ohud

Tööülesanded valdkonnas on väga erinevad –töökohal võib õnnetusi juhtuda treeneritel või loomadega töötavatel inimestel, näiteks ratsaspordis.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muuhulgas, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Ohutu töökeskkonna loomiseks tuleks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine

Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Riskianalüüsist peab selguma, milliseid meetmeid on vaja rakendada ohutuse tagamiseks – näiteks tehniliste abivahendite hea kättesaadavus või redelite stabiilne kinnitamine.

Töökoha heakord

Seadke kogu territooriumi korrastamiseks sisse kindel kord – näiteks ei tohi teedel ja jalgradadel vedeleda esemeid ega olla ladustatud materjale.

Kasutusjuhendid ja põhjalik juhendamine

Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht ja juhendage töötajaid põhjalikult enne tööülesannete täitmise alustamist. Koostage õnnetusjuhtumite puhuks valmisolekuplaan. Tagage, et kõik kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti – näiteks käsimasinatega töötades ei unustataks kaitsevahendeid ja kõik kasutaksid sobivaid isikukaitsevahendeid. Kõik masinad ja seadmed peavad olema varustatud kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et kõiki ettevaatusabinõusid rakendataks.

Analüüsige õnnetusi

Juba juhtu nud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud viia õnnetuseni. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks. Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama ja kehtestama reeglid, mis kindlustaksid, et töö tehakse ohutult ja vastutustundlikult. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 2247, sellel kuul 2247

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks