Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Kaubandus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 19.10.2012


Kaupluse töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge põhjalikult läbi järgmised aspektid.

Kaupade tõstmine
Kaupade tõstmisel võib tekkida oht nt selja ülekoormamiseks juhul, kui puuduvad sissetulevate kaupade maha- ja pealelaadimiseks sobivad abivahendid või kui abivahendeid ei kasutata.

Käsitööriistad ja masinad
Õnnetusoht käsitööriistadega ja masinatega töötades võib tekkida, kui kasutate tööriistu valel otstarbel või tööriistad on halvasti hooldatud.

Tehnilised abivahendid
Tehniliste abivahendite ja masinatega seoses võib õnnetusoht tekkida näiteks siis, kui riiulid ei ole ohutult paigaldatud, puuduvad kärutõkked või kui masinad, nt papipress, pole õigesti hooldatud. Ettevaatlik tuleb olla ka käsitööriistade kasutamisel.

Libisemine, kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui põrandal on takistused, seda pole korralikult puhastatud või on libe, samuti ettevaatamatu liikumine treppidel. Kukkumisohule tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata siis, kui töötate kõrgustes, kasutate redelit vms.

Sisetransport
Transpordivahenditega seotud õnnetused võivad juhtuda, kui kahveltõstukid või sõidukid  sõidavad paikades, kus töötajad liiguvad jalgsi - näiteks ladudes, kus sageli on ka halb nähtavus. Risk on suurem, kui liikumisteed ei ole märgistatud, puuduvad ohutusmärgid või  muud selgitavad sildid, mis annaksid infot sõidukite ja töötaja liikumise kohta. Õnnetusoht esineb ka siis, kui kaupu tõstetakse rohkem kui kahe meetri kõrgusele kohtades, kus samal ajal liigub teisi töötajaid, või kui kaupade transpordil kasutatakse laadimisplatvormi või tagaluuktõstukit.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muuhulgas, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.
 
Kauplustes tuleks ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Riskianalüüsist peab selguma, millised meetmeid on vaja rakendada ohutuse tagamiseks.


Töötajate juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht, ja juhendage töötajaid põhjalikult enne tööülesannete täitmise alustamist. Tagage, et töötajad kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti. Kõik seadmed ja töövahendid peavad olema varustatud  kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et kasutatakse kõiki ettevaatusabinõusid.

Töökoha heakord
Seadke kõikide ruumide korrastamiseks, puhastustöödeks ja kaubapakendite paigutamiseks sisse kindel kord, millega tagatakse näiteks, et liikumisteedele ei asetata pakendeid ega  kaupu.

 

Õigusakt: määrus „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.


Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.
 
Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3991, sellel kuul 3991

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks