Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hulgimüük / Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna riskianalüüs

Viimati uuendatud: 04.01.2019


Töökeskkonna riskianalüüs on tegevuste kogum, mis võimaldab tegeleda ettevõtte töökeskkonnaga süsteemselt ja tõhusalt. Riskianalüüsi kasutatakse kui vahendit töökeskkonna riskide  hindamiseks ja  ohutegurite tuvastamiseks ning ohjamiseks.

Riskianalüüsi tuleb alustada töökeskkonnaga tutvumisest ettevõtte kõikides töökohtades sh allüksustes. Leitud puuduste kõrvaldamiseks koostatakse tegevuskava, kus on määratud ka probleemi lahendamise eest vastutavad isikud ja ajakava. Tegevuskava täitmine ei tohi kaasa tuua kulutusi töötajale.

Riskianalüüsi läbiviimisel on vajalik kaasata töötajad.

Riskianalüüs vormistatakse kirjalikult - kas paberil või elektrooniliselt ning see peab olema kättesaadav nii töötajale, juhtkonnale ja vajadusel ka tööinspektorile. Riskianalüüsi kirjalikult vormistatud tulemused ja rakendatavad abinõud tehakse teatavaks töötajatele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja teistele töötajate esindajatele.

Enne riskianalüüsi alustamist on kasulik üle vaadata ka ettevõtte töövõimetusstatistika ja hinnata, kas töökeskkonnas on tegureid, mis võivad põhjustada haigestumist.
Kui leiate töökeskkonnas probleeme, mis võivad haigestumist mõjutada, arvestage sellega prioriteetide seadmisel ja tegevuskava koostamisel.

Riskianalüüs peab sisaldama järgmisi etappe:

1. Terviseriskide väljaselgitamine ja kaardistamine

Riskianalüüsi alustatakse töökeskkonna kaardistamisega, mida võib teha nii töötajatega vesteldes või kasutades küsitluslehti ja ankeete. Eesmärk on välja selgitada võimalikud puudused töökeskkonnas.

2. Ohustatute väljaselgitamine

Selgitage välja, kes on ohustatud ja kuidas. Hinnake  töötaja tervise- ja ohutusriske, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi, sealhulgas eririske rasedale ja rinnaga toitvale töötajale, alaealisele või puudega töötajale. Hinnake töötamiskohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotud riske. Ohustatud isikute väljaselgitamisel ärge unustage ettevõtte külastajaid, koostööpartnereid ja alltöövõtjaid.

3. Kirjeldamine ja hindamine

Töökeskkonnas avastatud puudusi tuleb kirjeldada ning hinnata riske töökeskkonnas viibijale. Vajadusel tuleb mõõta ohutegurite parameetrid (vaata pakutavaid teenuseid siit).

Probleemi kirjeldades pöörake tähelepanu:

  1. kas ohuteguri mõju on võimalik vältida;
  2. kas ohtlikku ohutegurit on võimalik asendada ohutu või vähem ohtlikuga;
  3. kas töötajate juhendamine ja väljaõpe on viidud läbi nõuetekohaselt;
  4. kas tööd, töötamiskohta, töövahendeid või töökorraldust saab kohandada töötajale sobivaks;
  5. kas ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid saab eelistada isikukaitsevahendite kasutamisele.

4. Tegevuskava ja ennetustegevus

Riskianalüüsi tegevuskava on läbimõeldud plaan koos ajakava ning kirjeldusega, milles määratlete prioriteetsuse järgi tegevused avastatud puuduste kõrvaldamiseks ja vastutajad. Tegevuskava ei tohi jätta käsitlemata neid probleeme, mida ei ole võimalik koheselt kõrvaldada. Tegevuskava peab olema realistlik, arvestades ettevõtte võimalusi.

Oluline on, et te gevuskava oleks hoolega läbi mõeldud. Niiviisi tagate, et teie eesmärgid ja tähtajad oleksid võimalikult realistlikud.

Tegevuste kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks ongi tööandja ennetustegevus.

Juhend: “Töötervishoiu ja tööohutusega seotud kulutuste maksustamine“

5. Tegevuskava täitmise kontrollimine

Riskianalüüsi viimases etapis töötatakse välja tegevuskava kontrollimise süsteem. Määratletud peab olema, millal ja kuidas saab kinnitada, et rakendatud meetmed on olnud tulemuslikud. Samuti määratakse riskianalüüsi ja tegevuskava läbivaatamise sagedus.

Riskianalüüsi ülevaatus ja kohandamine muutunud oludele

Riskianalüüs vaadatakse üle, kui on muutunud töökorraldus, mis omakorda mõjutab töökeskkonda. Samuti tuleb riskid hinnata uutele töövahenditele, tehnoloogiale või kui on ilmnenud uued andmed ohuteguri mõju kohta töötaja tervisele, kui õnnetuse või ohtliku olukorra tõttu on riskitase esialgse tasemega võrreldes muutunud või töötervishoiuarst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise.

Nõustamine ja hea tava

Riskianalüüsi läbiviimisel võib kasutada ka ettevõtteväliseid töötervishoiuteenuse osutajaid, kui endal vajalikud teadmised puuduvad. Näiteks võite vajada abi kaardistamismeetodi valimisel, riskide hindamisel või parandusettepanekute tegemisel. Töötervishoiuteenuse osutajad on registreeritud Terviseametis.

Lisateave töökeskkonna riskianalüüsi kohta

Valik riskianalüüsi materjalidest on koondatud tööelu portaali riskianalüüsi valdkonnalehele.

Hea tava näited

Impordiettevõtte lõi Kati kolm aastat pärast seda, kui ta oli käinud puhkusereisil Hispaanias. Ta otsustas hakata maale tooma Hispaania oliiviõli. Nüüd tegeleb ta ka ökokosmeetika impordiga. Kati on palganud kolm töötajat, kes tegelevad peamiselt müügi, pakkimise ja postitamisega. Tööd tehakse tema kodus, garaaži on ta ümber kujundanud laoks. Sel aastal koostatud riskianalüüs näitas väga selgelt, mida oleks ettevõtte töökeskkonna parandamiseks vaja teha. Psühhosotsiaalse töökeskkonnaga on kõik korras, sest Kati pingutab väga oma töötajate heaolu ja kokkukuuluvustunde tagamise nimel, kuid füüsilisele töökeskkonnale oli vaja rohkem tähelepanu pöörata. Garaažis kaupu ladudes ja pakkides pidid töötajad tõstma päris suuri raskusi, sageli ei olnud ka tööasendid otstarbekad. Ühte töötajat vaevasid seljavalud, mis sundisid teda aeg-ajalt haiguslehte võtma. Et terviseprobleeme ennetada ja riske maandada, kaasas Kati füsioterapeudi, kes vaatas üle kõigi töötajate igapäevased tööasendid. Füsioterapeut näitas, kuidas väikesed muutused igapäevases töökorralduses vähendavad riske ja aitavad kaasa töökeskkonna märgatavale paranemisele. 

Hulgimüügifirma, mis ostab sisse kõikvõimalikke elektroonikakaupu ja müüb neid edasi peamiselt kioskitele ja väiksematele kauplustekettidele, on kasvanud, nii et töötajaid on nüüd juba 40. Uus töökeskkonnaspetsialist käis töökeskkonna-alasel koolitusel. Eelmise aasta riskianalüüs näitas, et laotööliste haigestumus oli suur, põhjuseks pidev väga suurte raskuste tõstmine, tõmbetuul laoruumides ning kaupade kontrollimisega seotud pinge. Seepärast koostas firma omanik koostöös töö keskkonnaspetsialisti ja ühe laotöölisega tegevusplaani, mis peab kindlustama ohutumate töömeetodite kasutuselevõtu, leidma lahenduse tõmbetuuleprobleemile ja välja selgitama, miks on töötajad stressis. Kaasati ka füsioterapeut, kes näitas töötajatele, kuidas vabaneda halbadest harjumustest ja hakata kasutama paremaid tööasendeid. Tuuletõmbe vältimiseks on nüüd lao peasissepääsu juurde paigaldatud laadimislüüs. Järgmisel töötajate koosolekul on plaanis valida töögrupp, mis hakkab otsima lahendusi stressiga võitlemiseks.

Külastusi 4576, sellel kuul 4576

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks