Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hoonete ehitamine ja lammutamine / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab stressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonnahaigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti  vaadelda organisatsiooni kui tervikut. Suur töökoormus on eriti koormav, kui töötaja  otsustusõigus on väike ja tal puudub kaastöötajate toetus. Hinnates psühhosotsiaalse töökeskkonnaga seotud probleeme, tuleb  pöörata  tähelepanu järgmistele aspektidele.

Suur töökoormus ja ajapuudus
Probleemid suure töökoormuse ja ajapuudusega võivad tekkida näiteks siis, kui töö jaoks planeeritud aeg ei võimalda tööd teostada nõutud kvaliteediga. Näiteks, kui leping on sõlmitud tähtajaga, mis ei arvesta ettenägematutele töödele kuluva ajaga. Seoses ajapuudusega esitatakse töötajale sageli vastuolulisi nõudmisi, näiteks oodatakse kvaliteetset töötulemust lühikese aja jooksul, arvestades lepingutähtaega.

Vähene otsustusõigus omaenda töö suhtes
Probleemid vähese otsustusõigusega omaenda töö osas võivad tekkida, kui ei saa  ise mõjutada oma töö mahtu, puhkepauside pidamist ja töömeetodeid. Nii võib see olla näiteks siis, kui peate koordineerima oma töötamist arvestades teiste töötajatega või kui lühikesed tähtajad ei võimalda valida sobivamaid töömeetodeid.

Puuduv sotsiaalne toetus
Sotsiaalse toetuse puudumine võib esineda, kui töötatakse objektil üksi, pole võimalik arutada  meistri või töödejuhatajaga tööl esinevaid probleeme,  näiteks pingeline töögraafik, klientide kaebused jne.

Kiusamine ja ahistamine
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, kas ettevõttes esineb konflikte, mis on arenenud isiklikeks rünnakuteks ja kas on töötajaid, kes korduvalt ja pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi, mille eest neil on end raske kaitsta.  Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, kas tuleb ette seksuaalse iseloomuga solvavaid olukordi.

Puuduv teave oluliste muutuste kohta
Teabe puudumine võib olla probleem, kui teieni ei jõua info oluliste otsuste või muudatuste kohta, näiteks töömahu muutumise või materjalide tarnimise osas.

Traumaatilised juhtumid
Psüühilised probleemid võivad tekkida, kui õnnetusega seotud või seda pealt näinud inimesed ei saa vajalikku abi. Käsitlemata traumaatilised läbielamised võivad tekitada tõsiseid psüühilisi probleeme.

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on väga oluline,

  • et keskenduksite mõnele kindlale probleemile, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna nimel oleks loomulik  osa ettevõtte argipäevast
  • et koostöö tööliste, töödejuhatajate, ettevõtte juhatuse ja tööde tellija vahel oleks tihe< /li>
  • et pööraksite tähelepanu ka asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida erinevaid lahendusi . Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna saavutamiseks tuleb tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele.

Töökoormuse kohandamine
Kavandage töö maht selliselt, et soovitud kvaliteet oleks võimalik saavutada selle meeskonnaga, mis olemas on. Tagage hea üldplaneerimine ja -koordineerimine, et tööülesandeid oleks võimalik täita mõistlikus järjekorras ilma katkestusteta. Pange paika tööülesannete prioriteetsus ja vältige ebaselgeid või vastuolulisi nõudmisi ning pikemaid kiirustamise perioode. Hoolitsege selle eest, et kliendid teaksid, millal nad võivad tööde valmimist oodata.

Otsustusõigus omaenda töö suhtes
Tagage, et töötajatel oleks otsustusõigus enda töö suhtes,  anda neile võimalus teha  tempokat ja rahulikumat tööd vaheldumisi. Samuti peaksid töötajad saama vajadusel mõjutada konkreetse objektiga seotud üksikute tööülesannete lahendamise viisi ja järjestust.
 
Erialane ja sotsiaalne toetus
Erialane ja sotsiaalne toetus, mida pakuvad näiteks kolleegid, meister ja töödejuhataja, on eriti oluline üksinda töötavatele töötajatele. Pakkuge võimalust pidada ühiseid puhkepause ja kindlustage, et töö teostamisel oleks võimalik saada abi, näiteks kui tekib kahtlus, kuidas ülesannet  lahendada. Üksteist saab toetada ka tööst konstruktiivset tagasisidet andes.

Kiusamine ja seksuaalne ahistamine
Ettevõtte personalipoliitika peaks toetama avatust ja sallivust ning hoidma ära kiusamise ja seksuaalse ahistamise. Kui töötaja tunneb, et teda koheldakse halvasti, tuleb asja kindlasti tõsiselt võtta ja vältida probleemi isikustamist. Näiteks on oluline, et meister või töödejuhataja selgelt tauniks tegevusi, mida võib seostada kiusamisega.

Teave oluliste muutuste kohta
Töötajaid tuleb võimalikult varakult teavitada olulistest tööga seotud muutustest, näiteks töötajaskonna  suuruses, suurematest kõikumistest tellimuste mahus või materjalide tarnes.

Valmisolek kriisiolukordadeks
Kriisiolukordade ohjamiseks võib vajalikuks osutuda valmisolekuplaani koostamine. Plaan selgitaks ettevõtte juhtidele ja töötajatele, kuidas toimida suuremate õnnetuste või surmajuhtumite korral. Teadmine, kuidas sellises olukorras käituda ja mis edasi saab, lisab töötajatele kindlustunnet.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjale, mis puudutavad tööstressi ja psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud psühhosotsiaalsete ohutegurite teemalehele.

Külastusi 2505, sellel kuul 2505

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks