Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Hoolekandeasutused ja koduhooldus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi esineda pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks saab palju ära teha, hoides töökohal korda, mõeldes läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagades asutuses hea käitumise ja juhtimise.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks tuleb mõelda läbi järgmised aspektid.

Hooldatavate ja laste tõstmine
Õnnetusoht võib tõstmisel tekkida siis, kui inimene teeb tõstmise ajal järske liigutusi. Oht võib tekkida ka siis, kui tõstmiseks ei kasutata sobivad abivahendid. Õnnetusoht on suurem, kui tõstmiseks ei ole piisavalt ruumi. Kliente tõstes võib tekkida ootamatuid ohuolukordi, näiteks kui klient ise järsku loobub tõstmisele kaasa aitamast. See tähendab, et tõstetav raskus muutub jaoks järsku oluliselt suuremaks.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda  siis, kui põrandal on esemeid või treppe kasutatakse ettevaatamatult. Kukkumisoht on suurem siis, kui kantakse midagi, näiteks prügikotte või voodipesu, ja ei nähta oma jalge ette.

Töövahendid
Töövahenditega juhtunud õnnetustest on kõige tavalisemad süstlanõela torkehaavad. Need õnnetused juhtuvad enamasti kiirustamisel.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Hoolekandeasutustes ja koduhoolduses tuleks ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Hinnake riske erinevate tööülesannete puhul eraldi, et oleks selge, mida tuleb ohutuse tagamiseks teha – näiteks varuda klientide tõstmiseks piisavalt aega. Riskianalüüsis tuleb jooksvalt kaardistada ka klientide endi võimekus. Kindlustage, et tööülesannete täitmiseks oleks piisavalt ruumi.

Töökoha heakord
Seadke kõikide ruumide korrastamiseks ja puhastustöödeks sisse kindel kord, mis tagaks, et põrandatel ja liikumisteedel ei vedeleks kunagi esemeid, näiteks juhtmeid, ja põrandatel ei oleks lahtisi põrandavaipu.

Kasutusjuhendid ja põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht ja juhendage töötajaid põhjalikult enne tööülesannete täitmise alustamist. Tagage, et tehnilised abivahendid oleksid kättesaadavad ja kõik kasutaksid abivahendeid, nt tõsteseadmeid õigesti. Kõik seadmed ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia ja neid hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendataks kõiki ettevaatusabinõusid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud viia õnnetuseni. Selle alusel saab võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise vältimiseks.

Võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte peab omavahel arutama  ja kehtestama reeglid, tööülesannete ohutuks l äbiviimiseks. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 2583, sellel kuul 2583

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks