Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Haridus / Psühhosotsiaalne töökeskkond

Psühhosotsiaalne töökeskkond

Viimati uuendatud: 22.10.2012


Halb psühhosotsiaalne töökeskkond põhjustab tööstressi ja läbipõlemissündroomi. Iseloomulikeks kehalisteks sümptomiteks on südamepekslemine, lihaspinged ja peavalu. Lisaks võivad tekkida mäluhäired ja keskendumisraskused, närvilisus, kurvameelsus ja väsimus. Sagenevad ka unehäired ja alkoholi kuritarvitamine.

Kehva psühhosotsiaalse töökeskkonna tagajärjeks on ka sage töötajate haigestumine, vähene tootlikkus, omavahelised konfliktid ja personali voolavus.

Pikema aja jooksul võib halb psühhosotsiaalne töökeskkond viia depressioonini ja südame- veresoonkonnahaigusteni.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Psühhosotsiaalse töökeskkonna hindamisel tuleb kindlasti vaadata organisatsiooni kui tervikut. Suur töökoormus on eriti kurnav, kui töötaja enda otsustusõigus on väike ja tal puudub tööl sotsiaalne toetus. Hinnates psüühilise töökeskkonnaga seotud probleeme, tuleb arvestada järgnevaid aspekte.

Suur töökoormus, vastuolulised või ebaselged nõudmised
Probleemid suure töökoormuse ja vastuoluliste või ebaselgete nõudmistega võivad tekkida siis, kui õpetuse kvaliteet peab olema hea, kuid samal ajal tuleb õpetada erinevate eeldustega õpilasi. Sageli põhjustab probleeme see, et töö nõuab pidevat tähelepanu ja töökoormus on nii suur, et peate kogu aeg kiirustama. Niisuguses olukorras võivad olla uued õpetajad, kel napib kogemust, samuti õpetajad, kes õpetavad mitut erinevat ainet, kelle klassid ja ained sageli vahelduvad või kes peavad tihti õhtuti suhtlema lapsevanematega. Olukord võib muutuda keeruliseks, kui puuduvad õppetööga seotud ülesannete lahendamiseks vajalikud isiklikud, erialased, sotsiaalsed või tehnoloogilised ressursid. Samuti võib probleemiks olla see, et tööle esitatakse ebaselgeid või vastuolulisi nõudmisi, näiteks poliitikute, kooli juhtkonna, lapsevanemate või õpilaste poolt.

Vähene otsustusõigus omaenda töö suhtes
Probleemid vähese otsustusõigusega omaenda töö suhtes võivad tekkida, kui töötajatel ei ole võimalik mõjutada tunniplaanide koostamist ning abimaterjalide ja -vahendite kasutamist õppetöös ega valida, kellega koos tööd tehakse. Eriti võib see probleem puudutada uusi õpetajaid.

Puuduv sotsiaalne toetus
Sotsiaalse toetuse puudumine võib väljenduda näiteks selles, et saate harva konstruktiivset abi ja toetust oma tööülesannete täitmisel ja teid ei aidata tööülesannete prioriteetsuse määramisel. Probleemiks võib olla ka see, et te ei saa juhtkonnalt tagasisidet oma töö kvaliteedi kohta.

Konfliktid ja kiusamine õpetajate seas
Peate pöörama tähelepanu sellele, kas õpetajate vahel või õpetajate ja juhtkonna vahel esineb konflikte, mis on arenenud isiklikeks rünnakuteks, ja kas on töötajaid, kes korduvalt ja pikema aja jooksul on sunnitud taluma alandavaid olukordi. Pöörake tähelepanu ka sellele, kas tuleb ette seksuaalse iseloomuga soovimatuid, solvavaid olukordi.

Probleemsed õpilased ja konfliktid õpilastega
Õpetajale võib olla kurnav pidevalt sisse elada õpilaste sotsiaalsetesse või isiklikesse probleemidesse. Samuti võib klassis olla käitumisraskustega lapsi, õpilastevahelisi või õpilaste ja õpetajate vahelisi konflikte ja kiusamist. Probleeme võib suurendada võõra kultuuritausta puudulik tundmine ja halb õpetajatevaheline koostöö.

Vägivald ja muud šokeerivad sündmused
Vägivalda ja muid šokeerivaid sündmusi võib ette tulla näiteks siis, kui kolleegid, juhtkond, õpilased või lapsevanemad ründavad õpetajaid verbaalselt (sõimavad, alandavad) või kasutavad nende vastu vägivalda või ähvardusi. Problee m on tõsisem, kui õpetaja töötab üksi.

Probleemide lahendamine

Hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel on väga oluline, 

  • et keskendutaks nendele probleemidele, mida on võimalik lahendada
  • et töö hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomise nimel oleks iseenesestmõistetav osa asutuse argipäevast
  • et ollakse teadlik, millist positiivset mõju võivad avaldada psühhosotsiaalsele töökeskkonnale  tööülesannete optimeerimine  ja –töökorralduse parandamine
  • et tehtaks asutusesiseselt tihedat koostööd töökeskkonnanõukoguga
  • et pöörataks tähelepanu kõikidele asjaoludele, mis aitavad luua positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda, sest see suurendab tööindu ja teeb võimalikuks heade suhete säilimise.

Sageli on psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks vaja kombineerida mitmeid erinevaid lahendusi olenevalt probleemide iseloomust. Õpetajate hea psühhosotsiaalse töökeskkonna saavutamiseks tuleks tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele.

Töökoormuse kohandamine
Töökoormust kohandades tuleb arvestada olemasolevate erialaste, isiklike ja sotsiaalsete ressurssidega. Vältida tuleb ebaselgete või vastuoluliste nõudmiste esitamist, näiteks pikemaid perioode, mille jooksul tuleb nii lahendada sotsiaalseid probleeme kui ka saavutada õppetöö kõrge tase. Vältige ka pikemaajalist vajadust kiirustada. Kindlustage, et õpilased ja lapsevanemad oleksid põhjalikult kursis õppetöö korraldusega.

Otsustusõigus omaenda töö suhtes
Õpetajad, eriti uued õpetajad, tuleb kindlasti kaasata tunniplaanide koostamisse.

Meeskonnatöö arendamine
Psühhosotsiaalse töökeskkonna seisukohast on väga oluline, et koolis osutataks suurt tähelepanu meekonnatööle ja et see toimiks hästi. Meeskonnatöö laabumine eeldab, et selle jaoks on tööpäevas eraldatud vajalik aeg ja loodud sobivad tingimused. Hästi laabuva meeskonnatöö väljaarendamiseks võib kuluda palju aega. Meeskonnatöö sujumisele aitab kaasa see, et mõistate meeskonnatöö eesmärke ühtmoodi, toetate meeskonnatöö arenemist pedagoogiliste õppepäevade korraldamise, kolleegidevaheliste kogemuste vahetamise ja võimaluse korral ka asutuseväliste spetsialistide abiga. Kõikidel meeskonna liikmetel peavad olema selgelt kindlaksmääratud ülesanded, nad peavad läbima meeskonnakoolituse ning neile tuleb anda konfliktilahendamise alased juhtnöörid.

Erialane ja sotsiaalne toetus
Kolleegide ja juhtkonna toetus on eriti oluline, kui õpetaja töötab üksi või kui tal puuduvad konkreetse õppeaine õpetamiseks vajalikud eeldused. Juhtkond peab kindlasti pakkuma õpetajale asjakohast tuge, kui õpetajal tekib probleeme raskete õpilaste või lapsevanematega, kui õpetaja vajab abi väljastpoolt tulevate nõudmiste prioriseerimisel või kui õpetajal tekib probleeme meeskonnatöös. Ühised puhkepausid ja regulaarsed töötajate koosolekud annavad võimaluse olla ühenduses kolleegide ja juhtkonnaga, „ennast laadida” ning vahetada õppetööalaseid kogemusi ja nõuandeid.

Koosolekutel saab juhtkond jagada töötajatele vajalikku teavet. Toetust saab pakkuda ka töö kvaliteeti jälgides ja selle kohta konstruktiivset tagasisidet andes.

Konfliktid ja kiusamine
Tagage, et oleks aktiivne personalipoliitika, mis toetaks sallivust ning ennetaks kiusamist ja seksuaalset ahistamist. Pöörake tähelepanu ka sellele, et mõned töötajad võivad pidada alandavaks „lõõpivat” kõnetooni.

Arenguvõimalused
Põhjalik täiendkoolitus peab kindlustama, et erialased ja isiklikud oskused vastaksid alati ülesannetele, mida töötaja peab täitma. Täiendkoolitust võib olla vaja näiteks siis, kui tuleb ette konflikte teistsuguse kultuuritaustaga õpilastega, kõrge haridustasemega vanemate lastega, kes esitavad palju nõudmisi, või uimasti- ja alkoholisõltlastest või psüühikahäiretega vanemate lastega. Täiendkoolitust võib olla vaja ka seoses uute arvuti programmide kasutamisega või siis, kui hakkate õpetama uusi õppeaineid. Saate luua arenguvõimalusi, kui tagate töötajate põhjaliku juhendamise, kolleegide ja juhatuse toetuse, konstruktiivse tagasiside tööl ja sihipärase täiendkoolituse.

Vägivald ja ähvardused
Kindlustage, et kõigile oleksid jagatud selged, konkreetsed juhtnöörid, mida teha, kui õpilased või lapsevanemad teid ähvardavad või muutuvad vägivaldseks. Õpetajatele tuleb anda ka juhtnöörid, kuidas käituda agressiivsete õpilastega üksi töötades. Võimalik, et vajate täiendkoolitust temperamentsete õpilastega käitumise, konfliktide ennetamise ja konfliktilahendamise alal. Töötage välja valmisolekuplaan, milles sisalduvad meetmed vägivalla ja ähvarduste ennetamiseks, ning juhtnöörid, kuidas käituda, kui neid peaks siiski esinema.

Lisateave psühhosotsiaalse töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad stressi ja muid  psühhosotsiaalseid ohutegureid on koondatud tööelu portaali psühhosotsiaalsete ohutegurite teemalehele.

Külastusi 4045, sellel kuul 4045

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks