Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Ehitustööd / Kemikaalid ja tolm

Kemikaalid ja tolm

Viimati uuendatud: 30.06.2017


Ohtlikud kemikaalid ja igasugune tolm, millega tööl kokku puututakse, võivad kahjustada tervist, põhjustada vähki, kahjustada reproduktiivorganeid, tekitada allergiat või kahjustada hingamisteid ja närvisüsteemi. Haigus võib ilmneda alles paljude aastate pärast. Seetõttu  on oluline tervisekahjustusi  ennetada, asendades ohtlikud ained ohututega või piirates töötaja kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.
 
Ehituses on palju probleeme tolmuga. Tolm tekib näiteks freesimisel, lihvimisel ja torude lõikamisel. Tolm muudab keeruliseks koristamise. Tolm võib nahka ärritada, kuivatada ning tekitada aja jooksul ekseemi.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates töökeskkonda ohtlike kemikaalide kasutamise  või  tolmu tekke suhtes, tuleb pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Tolm
Kui paigaldate elektrijuhtmeid, vee- ja kanalisatsioonitorustikke, küttesüsteeme või kasutate betoonseinu ja -lagesid töödeldes löökpuurtrelle, freese või teisi löök- või lõikustööriistu, tekib suures koguses ränitolmu. Ränitolmu sissehingamine võib tekitada silikoosi ja halvemal juhul ka kopsuvähki.

Pindade lihvimisel ja puhastamisel tekib märkimisväärses koguses tolmu. Vana värvi lihvimisel tekkiv tolm võib sisaldada tsink- ja pliikromaati, mis on vähkitekitava toimega.
 
Mineraalvilladest võib eralduda nahka, silmi ja hingamisteid ärritavat tolmu. Tolmuga puutute kokku ka vanu pööninguid soojustades.
 
Teatud tüüpi klaaskiust eraldub töötlemisel häirivat tolmu.
 
Lisaks sellele võib suures koguses tolmu õhku paiskuda ka koristades.

Asbest
Paljud varem kasutatud ehitusmaterjalid sisaldavad asbesti. Asbest võib vabaneda näiteks siis, kui puurite või lihvite asbesti sisaldavaid lae- ja seinakattematerjale. Keskküttekatelde, mahutite ja torude renoveerimisel võite puutuda kokku asbesti sisaldava diatomiidiga. Asbest võib sissehingamisel tekitada vähki.

Vaata asbesti kohta ka tegevusala avalehelt.

Orgaanilised lahustid
Lakid, värvid, lahustid ning isolatsioonimaterjalide ja alarmisüsteemide paigaldamisel ning PVC-torude ühendamisel kasutatavad liimid võivad sisaldada orgaanilisi lahusteid, mis võivad tekitada aju- ja närvikahjustusi ning hingamisteede vaevusi. Selliseid tooteid kasutades võivad ohtlikud kemikaalid jõuda organismi naha ja hingamisteede kaudu. Lahustid võivad mõjuda kahjulikult ka kuivamise ja tahkumise ajal. Ained võivad vabaneda õhku ja on oht neid sisse hingata. Lahusteid sisaldavaid tooteid kasutatakse endiselt näiteks restaureerimistöödel.

Epoksiidvaigud ja isotsüanaadid

Kui kasutate näiteks epoksiidvaike kaablimuhvide valamisel või polüuretaantooteid torude isoleerimisel, siis töötate ekseemi (epoksiidid) ja astmat (isotsüanaadid) tekitavate ainetega. Valmiselemente töödeldes on oht kokku puutuda isotsüanaatidega.

Keevitus- ja lõikesuits

Kui keevitate või lõikate metalli, tekib gaase, raskemetalle ja teisi kahjulikke aineid sisaldav suits, mis võib põhjustada kroonilist bronhiiti, astmat või hingamisteede vähki.
 
Kasutage ohumärgistust ja ohutuskaarti
Teavet kemikaalide kohta leiate pakendi ohumärgistuselt ja ohutuskaardilt (turustaja kasutusjuhendis).

Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad tooted on märgistatud erinevate ohutüüpide kaupa, vt piktogramme. Riskilaused etiketil räägivad, millise ohuga on tegemist, nt „võib põhjustada vähktõbe”, „võib sissehingamisel põhjustada allergiat”, „kahjulik kokkupuutel nahaga” jne.

ohusymbolid2_filmajakirjandusjaraamatud.JPG

GHS01 – Plahvatusohtlik;
GHS02 – Tuleohtlik;
GHS03 – Oksüdeeriv;
GHS04 – Rõhu all olev gaas;
GHS05 – Söövitav;
GHS06 – Surmav/Mürgine;
GHS07 – Kahjulik/Ärritav;
GHS08 – Terviseoht;
GHS09 – Keskkonnaoht

Probleemide lahendamine

Ohtlike kemikaalide ja tolmuga kokkupuutumist tuleb võimalikult vältida, tegutsedes järgmiselt.

Hankige teavet kasutatavate kemikaalide  ja materjalide ohtlikkuse kohta
Seda saate teha nii:

  • uurige, millised ained on töökohal kasutusel  või  millised tolmud või aurud võivad tööprotsessi käigus eralduda, otsides kemikaali märgistusest ja ohutuskaardilt teavet aine ohtlikkuse kohta (NB! enne ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate materjalide kasutamist on vaja uurida    nende märgistust – ohusümboleid,  riskilauseid (R-lauseid)  ja ohutuslauseid (S-lauseid)  ning teavet kasutamisnõuete kohta)
  • tehke kindlaks , mis viisil  kemikaalide ja tolmuga kokku puututakse, näiteks kas tegemist on aurude sissehingamisega, nahakontaktiga vms;
  • hinnake, kui kaua tööpäevane  kokkupuude kestab ja kui sageli nende ainetega kokku puututakse
  • koostage töökohaspetsiifilise ohutusjuhendi vastavalt kemikaalide kasutamisele ja ohutuskaardile.

Asendage ohtlikud  kemikaalid
Asendage ohtlikud ained ja töömeetodid ohututega. Kasutage alati  vähem ohtlikku töömeetodit. Ostke näiteks valmissegatud soolhapet ja ärge ületage tsemendi pakendil  toodud säilivustähtaega.

Isoleerimine ja väljatõmme
Kui ohtlike kemikaalide  kasutaminetöös on vajalik, tuleb protsess võimalikult suurel määral muust töökeskkonnast isoleerida. Kui ehitusplatsil töödeldakse  ehitusmaterjale,  tuleb kasutada kohtäratõmmet või masinale monteeritud tolmukogujat.
Tööde korraldamisel tuleb  eriti saastav töö teistest tegevustest eraldada nii, et tööga mitte seotud inimesed ei peaks sellega kokku puutuma.

Vältige kokkupuudet tolmuga
Töö tuleb korraldada nii, et töötajad puutuvad tolmuga kokku võimalikult vähe.  Ruumide puhastamisel  kasutada harjaga pühkimise asemel tolmuimejat.

Isikukaitsevahendid
Kui ohtlike kemikaalidega kokkupuudet ei ole  muul viisil võimalik vältida ja ohtu vähendada, tuleb kasutada  sobivaid isikukaitsevahendeid (hingamiskaitsevahendid, kaitsekindad, -prillid jne).

Lisateave keemiliste ohutegurite kohta

Õigusaktid: sotsiaalministri määrus „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Valik materjalide ohtlike kemikaalide kasutamise kohta on  koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 4108, sellel kuul 4108

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks