Menüü

Avaleht / Lapsevanemale / Noored ja alaealised töötajad / Töösuhted / Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused

Viimati uuendatud: 25.08.2020


Küsimused ja vastused noorte ja alaealiste töötajate kohta

  • Milline leping tuleks tööpraktika korral sõlmida?

Tööinspektsiooni tööinspektor-juristi vastus: Tööpraktikaks loetakse õppekava alusel töökeskkonnas tehtavat praktilist tööd, millel on kindlad õpieesmärgid. Selleks, et eesmärgid saaksid täidetud, määratakse praktikandile ka juhendaja. Tööpraktikat reguleerib Kutseõppeasutuse seadus (edaspidi KutÕS). Kuigi vastavad õigusaktid on olemas, on tööpraktika korralduse üldise nõrkuse ja ebaühtluse põhjustanud ilmselt kutseõppeasutuste ja ettevõtete omavaheline puudulik koostöö. 

Sõlmida tuleb kolmepoolne leping. Kolmepoolse lepingu sõlmimise kohustus ettevõtte, kooli ja praktikandi vahel tuleneb KutÕS § 30 lg 3–st. Kokkulepe vormistatakse kirjalikult ning see peab tagama vastutuse praktika korralduse ning osapoolte ootuste, õiguste ja kohustuste osas. Praktikabaasi valides tuleb õppeasutusel järgida kindlaid kriteeriumeid, nagu näiteks tööohutus, väljaõppega juhendajate olemasolu, töökeskkonna võimalused õppeülesannete sooritamiseks jms. Seega ei ole kolmepoolne praktikaleping töösuhte tekkimise aluseks, vaid selle eesmärgiks on tagada praktikandile võimalus õppeasutusest saadud teadmisi ellu rakendada.

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) sätted tööpraktikale ei kohaldu, kuid Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) nõuded rakenduvad ka õppepraktikal oleva õpilase ja üliõpilase tööle. Mis tähendab, et neid võib praktilistele töödele suunata alles pärast seda, kui on tehtud eelnev juhendamine ja ohutute töövõtete tutvustamine.

Ettevõte peab määrama praktikantidele juhendajad. Kuna juhendamine on täiendav tööülesanne, siis ei saa seda kohustust käsu korras töötajale määrata, vaid siinkohal peavad töötaja ja tööandja omavahel kokkuleppele jõudma. Samuti oleks juhendajal mõistlik eelnevalt tööandjaga ka täiendavas tasus kokku leppida, sest koolidel selleks võimalused puuduvad.
Paralleelselt kolmepoolse lepinguga võib ettevõte praktikandi motiveerimiseks sõlmida temaga ka töölepingu. Sellisel juhul saavad neist juriidilises mõttes tööandja ja töötaja ning nendevahelisele suhtele kohalduvad kõik töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Tavaliselt on need lepingud küll tähtajalised ja piirduvad praktika kestusega, kuid võivad kesta ka kauem. 
Alaealiste puhul kehtivad omad reeglid. Alaealise praktikandi tööle võtmisel tuleb arvestada sellega, et Vabariigi Valitsuse 11.06.2009. a määruse nr 94 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“ kohaselt ei tohi tööandja alaealisega töölepingut sõlmida ega lubada teda tööle, mis ohustab tema tervist. Ohuks võivad olla töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised või muud ohutegurid.
Nimetatud määruse § 6 sätestab, et alaealisega töölepingu sõlmimisel ja tema tööle lubamisel võib teha erandeid, kui alaealine töötab läbiviidava praktika raames kutseõppe õppekava alusel. Lisatingimuseks on see, et alaealine peab te gema tööd praktika juhendaja või töökeskkonnaspetsialisti järelevalve all. Samuti peavad olema alaealise tervise ja ohutuse tagamiseks rakendatud vajalikud meetmed. Määruses esinevate ohutegurite olemasolul ei tohi alaealisega sõlmitud tööleping pärast praktika lõppu jätkuda. 

Küsimused ja vastused alaealiste tööle seatud piirangute kohta 

  • Tuttav kohvikuomanik oleks nõus kohvikusse ettekandjana tööle võtma minu 16 aastase tütre. Kohvikul on oma kondiitrilett, kuid lisaks on letis müügil ka väike sortiment alkohoolseid jooke, milliseid saab tellida ka ettekandja kaudu. Kas minu tütar võiks töötada selles kohvikus ettekandjana? Ja kui, siis millistel tingimustel?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski: 15–16-aastasel koolikohustuslikul alaealisel  on lubatud teha mitmesuguseid kergeid töid, sealhulgas  toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine.

Kuna on tegemist kohvikuga, kus pakutakse ka alkoholi, siis tuleb teada, et alkoholiseadus keelab rakendada alaealist töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga. Reeglid on ranged ega tee erandeid  sõltuvalt sortimendi suurusest.

Nõusoleku andmisel tuleks kindlasti kaaluda, kas ettekandja tööga võib kaasneda  raske füüsiline töö, sundasend, suvine töötempo, mis ei pruugi alaealisele tervikuna sobiv olla.

  • Minu 13-aastane laps läheb suvevaheajal tööle. Mitu tundi päevas ta võib töötada?

Minu 13-aastane laps läheb suvevaheajal tööle. Mitu tundi päevas ta võib töötada?

Alaealise töötaja tööaja sätestab töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 43 lg 4:

Kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas, on täistööaeg (lühendatud täistööaeg):

1) 7–12-aastasel – 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal;

2) 13–14-aastasel või vanemal koolikohustuslikul töötajal – 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal.

Seega 13-aastane võib töötada koolivaheajal 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Ületunnitöö kokkulepe alaealisega on tühine. Samuti on tühine kokkulepe, millega kohaldatakse summeeritud tööaja arvestust alaealise töötaja suhtes TLS § 43 lg 4 nimetatud piiranguid ületades.

Alaealise töötaja puhul on oluline ka töötamise kellaaeg. TLS § 49 lg 1 alusel tühine kokkulepe, mille kohaselt alaealine töötaja kohustub tegema tööd kell 20:00 kuni 6:00. Nimetatud sätet ei kohaldata, kui alaealine töötaja teeb kerget tööd kultuuri- kunsti, spordi või reklaamitegevuse alal täiskasvanu järelevalve all 20:00 kuni 24:00.

Töölepingu sõlmimiseks 7-14 –aastase alaealisega on vaja seadusliku esindaja ja tööinspektori nõusolekut.

Külastusi 8156, sellel kuul 8156

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks