Menüü

Avaleht / Lapsevanemale / Noored ja alaealised töötajad / Töökeskkond / Alaealistele lubatud kerged tööd

Alaealistele lubatud kerged tööd

Viimati uuendatud: 08.06.2017


Alaealise töölevõtmisel on esmane läbi mõelda, mis tööd alaealistele sobivad ning mis tööd alaealine üleüldse teha võib. Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis:

1) ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;

2) ohustab alaealise kõlblust;

3) sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;

4) takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;

5) ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu. Ohutegurite loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“. Keelatud on töö näiteks töökohal, kus müratase on üle 80 dB, töö toimub kantserogeensete kemikaalidega, on varisemisoht, tööd tehakse mehaanilise saega jne.

Lisaks on alkoholiseaduses keeld töötada alaealisel töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga. Tubakaseadusest tulenevalt on keelatud alaealist rakendada aga rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega. Hasartmänguseadusest tulenevalt peab hasartmängu korraldaja tagama, et alla 21-aastase isiku tööülesandeks ei ole õnnemängu, loterii või toto läbiviimine, otsuse tegemine õnnemängus, loteriis või totos osalemise õiguse kohta või õnnemängu, loterii või toto üle kontrolli teostamine.

Alaealise tööle võtmisel peab silmas pidama kindlasti ka alaealise vanust ja koolikohustust. Alaealine on koolikohustuslik kuni põhikooli lõpetamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Vanusest ja koolikohustuslikkusest oleneb ka suuresti see, mida alaealine teha tohib ning milline on lubatud tööaeg. Näiteks 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha üksnes kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Tööandja võib 13-16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. 13-aastaste puhul on seadusandja pidanud vajalikuks tuua välja ka loetelu, mida eeldatakse, et 13-aastane teha võiks. Näiteks on 13-aastasel lubatud põllumajandustööd, kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd ja muud kerged tööd, mis pole alaealisele keelatud. Kui enne töölepingu seaduse muudatust loetles alaealistele jõukohaseid töid ennekõike Vabariigi Valitsuse määrus „Alaealisele lubatud kerged tööd“, siis muudatuste jõustumisel muutus määrus kehtetuks. Seda eelkõige seetõttu, et loetelu oli liiga piirav ning loetelu ei olnud kindlasti ammendav. 15-17-aastase mittekoolikohustusliku alaealise puhul seadus enam kergest tööst ei räägi, kuid tööandja peab alaealise tööle võtmisel arvestama piirangutega (keelatud tööd, ei tohi ületada alaealise võimeid jne).

 

Külastusi 22989, sellel kuul 22989

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks