Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Olmeruumid

Viimati uuendatud: 25.08.2021
  • Olmeruumide ehitamisel ja sisustamisel tuleb arvestada töötingimusi, töötajate arvu ja soolist koosseisu.
  • Riietusruum on vajalik, kui töötajad peavad töö tõttu kandma tööriietust.
  • Meestele ja naistele peavad olema eraldi pesemisruumid või korraldatud pesemisruumi kasutamine erineval ajal.

Olmeruumid

Olmeruumid on töökohal asuvad riietus-, pesemis-, tualett-, puhke- ja einestamisruumid ning ning välitöödel lisaks riietekuivatusruum ja soojak või muu samaväärne koht. Missugused olmeruumid peavad töökohal olema, sõltub tehtavast tööst ja töökeskkonnast. Olmeruumide ehitamisel ja sisustamisel tuleb arvestada töötingimusi, töötajate arvu ja soolist koosseisu. Näiteks ei ole väikefirmas, milles tegeletakse nn kontoritööga, lisaks tualettruumile teised olmeruumid hädavajalikud. Kui töötajate tervise ja ohutuse tagamiseks on ettenähtud töövaheajad ja puhkepausid, tuleb tagada puhkeruumi kasutamise võimalus. Kui töötajad kannavad tööriietust, siis tuleb tagada riietusruumi ning välitöödel töötavatele töötajatele riidekuivatusruumi ja soojaku või muu samaväärse koha kasutamine

Olmeruumid peavad olema piisavalt valgustatud, neis tuleb tagada õhuvahetus ning tööandja peab tagama, et ruume hoitakse puhtana. Olmeruumide temperatuur peab vastama nende kasutusotstarbele – näiteks pesemis- ja riietusruumide õhutemperatuur on kõrgem kui puhkeruumides. Sobiva õhutemperatuuri valimisel tuleks arvestada töötajate soojusmugavust.  Selle väljaselgitamise lihtsaim viis on töötajatelt arvamuse küsimine.

Töötajatele peab olema töökohal tagatud nõuetele vastav kvaliteetne joogivesi, mida saab juua puhastest jooginõudest. Need võivad olla ühekordsed või pestavad. Joogivett võib pakkuda nii kraaniveena kui ka pudeliveena – oluline on selle kvaliteet.

Riietusruum

Riietusruum on vajalik, kui töötajad peavad töö tõttu kandma tööriietust. Riietusruumid peavad olema piisavalt ruumikad ning varustatud istmete ja lukustatavate kappidega. Kui töö on tolmune, määriv, seotud ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate ainetega, siis peab töötaja tavariietuse kaitseks olema võimalik neid tööriietest eraldada eraldi kappi või kapiosasse. Meestele ja naistele peavad olema eraldi riietusruumid või korraldatud riietusruumi kasutamine eri aegadel – näiteks algab meeste töövahetus tund aega hiljem kui naistel ning vastavalt on kokku lepitud ka riietusruumi kasutamine eri aegadel. 

Kui töö tõttu on vaja niiskeid tööriideid, jalanõusid või rätikuid kuivatada, siis peab tööandja tagama, et töötajatel oleks võimalik kasutada hästiventileeritavat, piisava suurusega kuivatusruumi või –kappi. Sellest väljuv niiske õhk ei tohi sattuda muudesse ruumidesse.

Töötajatele, kes riietusruumi ei vaja, tuleb tagada koht üleriiete hoidmiseks.

Puhkeruum

Vajadust eraldi puhkeruumi järele hindab tööandja lähtudes töökeskkonnast ja töö laadist, arvestades sealjuures töötajate arvamusega. Puhkeruum tuleb töötajatele pakkuda, kui see on vajalik töötajate tervise ja ohutuse tagamiseks. Näiteks on puhkeruum tervise tagamiseks oluline, kui töö toimub mürarikkas töökeskkonnas, ekstreemsetel temperatuuridel või ka klientide pideva jälgimise all.

Puhkeruum peab olema piisavalt suur, arvestades töötajate arvu ning töökorraldust (kõik samaaegselt puhkepausile minevad töötajad peaksid saama puhkeruumis vabalt istuda), puhkeruumi sisustuse kohustuslikuks elemendiks on lauad ja seljatugedega toolid.

Puhkeruumis ei tohi suitsetada.

Kui eraldi puhkeruumi ei hinnata vajalikuks, siis tuleb töötajatele puhkepauside ajal viibimiseks kohaldada mõni muu ruum. Tavapäraseks näiteks sellisest töökorraldusest on puhkenurgad kontorites – puudub küll eraldi puhkeruum kuid puhkepausideks on kohaldatud üks osa üldisest kontoriruumist.

Tualettruum

Kõikidel töötajatel peab olema võimalus kasutada töö ajal tualettruumi, mis paikneb töökoha või riietus- ja pesemisruumi läheduses. Tavaliselt asub tualettruum tööandja enda ruumides kuid teatud tööde puhul (nt väikesed kauplused kaubanduskeskuses, välitööd või ehitustööd) peab tööandja korraldama tualettruumi kasutamise teisiti - näiteks teisaldatava tualetina või läbi töökoha läheduses asuva avaliku tualettruumi kasutamise.

Tualettruumis peab olema võimalus käte pesemiseks ja kuivatamiseks.

Pesemisruum

Kõikidel töötajatel peab olema pesemisvõimalus valamutega, mis on varustatud nii sooja kui külma veega – selline valamu on tavapäraselt näiteks tualettruumides ning eraldi pesemisruum ei ole alati nõutav.

Eraldi pesemisruum koos sooja ja külma veega duššidega tuleb töötajatele tagada juhul, kui töö on füüsiliselt raske, tolmune, määriv, seotud ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate ainete kasutamisega või toimub kõrge õhutemperatuuri tingimustes. Nõutud on, et pesemisruum asuks riietusruumi kõrval.

Meestele ja naistele peavad olema eraldi pesemisruumid või korraldatud pesemisruumi kasutamine erineval ajal.

Olmeruumid eritingimustes

Mõnedel tegevusaladel nagu ehitustööd, kalalaevandus ning maavarade kaevandamine, kehtivad olmeruumide osas erinõuded tulenevalt töötingimuste eripärast. 

Ehitusplatsile tuleb kasutusvalmis olmeruumid tagada enne ehitustööde algust. Need peavad paiknema ehitusplatsil või sellele võimalikult lähedal. Ruumid võivad olla kohandatud renoveeritavatesse ruumidesse või ettenähtava otstarbega soojakutesse. Kui on tegemist etapiliselt liikuva ehitusplatsiga, näiteks teedeehituse korral, või kui ehitustööd objektil ei kesta kauem kui 2 nädalat, võivad riietus-, kuivatus- ja pesemisruumid olla paigaldatud töötajate kogunemiskohta.

Riietusruumid peavad olema küllaldaselt ruumikad ning varustatud istmete ja lukustatavate riidekappidega. Töö- ja tavariietuse jaoks peavad olema eraldi kapid või sektsioonid. Märgade või niiskete riiete ja jalanõude kuivatamiseks tuleb ette näha piisavalt suur hästiventileeritav ja sobiva temperatuuriga kuivatusruum või kuivatuskapid. Kuivatusruumist või -kapist väljuv niiske õhk ei tohi sattuda muudesse ruumidesse.

Kui töö laad ei nõua tööriietust, ei ole vajalikud ka riietusruumid, kuid igale töötajale tuleb tagada koht üleriiete ja isiklike esemete hoidmiseks.

Kui töö on füüsiliselt raske, tolmune, määriv, seotud ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate ainete kasutamisega või toimub kõrge õhutemperatuuri tingimustes, peab töötajatel olema võimalik kasutada sooja ja külma veega dušše, arvestusega 1 dušš kuni 15 töötaja kohta. Kui dušid ei ole vajalikud, peab töötajatel olema võimalus kasutada külma ning vajaduse korral sooja veega varustatud valamuid, arvestusega 1 valamu kuni 10 töötaja kohta. Tualettruume peab olema ehitusplatsil piisavalt, kuid vähemalt 1 tualett 15 töötaja kohta. Tualettruumis peab olema võimalik käsi pesta ja kuivatada. Töötajatel peab olema võimalus sobivates tingimustes einestada ja puhata. Puhkeruum,  puhkamiseks kohandatud ruum või soojak peab olema piisavalt suur ning selles peab olema töötajate arvule piisav hulk laudu ja seljatugedega toole. Kui töötajaid ei toitlustata kohapeal, peavad olema loodud tingimused kaasatoodud toiduainete säilitamiseks ja vajaduse korral soojendamiseks.

Meestele ja naistele peavad olema eraldi riietusruumid, pesemisruumid või korraldatud nende ruumide kasutamine erineval ajal. Tualettruumid peavad meestele ja naistele võimaluse korral olema eraldi. 

Kui tööde laadist või ehitusplatsi asukohast tulenevalt on vajalik töötajate regulaarne majutamine ehitusplatsil, tuleb selleks ette näha piisava suurusega magamisruumid. Ruumid peavad olema varustatud töötajate arvule vastava hulga voodite, kappide, laudade ning seljatugedega toolidega. Magamisruumide planeerimisel tuleb arvesse võtta töötajate soolist koosseisu.

Nõuded kalalaevade laevapere liikmete elu- ja olmeruumidele

Kui kalalaeval on eluruumid, siis nende asukoht, helikindlus, eraldatus ja juurdepääs peavad tagama laevapere liikmetele puhkeajal piisava kaitse ilmastiku ja õõtsumise mõju ning vibratsiooni, müra ja teistest laeva osadest levida võivate ebameeldivate lõhnade eest. Kui kalalaeva konstruktsioon, suurus ja otstarve seda võimaldavad, peavad laevapere liikmete eluruumid asuma laeva keskosas või ahtris.

Eluruumide üldvalgustatus peab olema vähemalt 150 luksi. Eluruumid peavad olema piisavalt valgustatud: ühe või mitme üldvalgustiga, mille valgust peab saama vähendada, et vältida puhkavate laevapere liikmete häirimist; iga koi kohal paikneva kohtvalgustiga.

Laevapere liikmete elu- ja olmeruumide temperatuuri peab hoidma vahemikus +20 °C kuni +25 °C ja üldventilatsiooniga peab tagama eluruumide õhuvahetuse vähemalt 7 l/s m2, et ära hoida niiskuse kondenseerumist.

Kui kalalaeval on kambüüs ja mess, siis peavad need olema piisava suurusega, arvestades laevapere liikmete arvu, hästi valgustatud ja ventileeritud, kergesti puhastatavate pindadega ning varustatud külmkapiga. Üldventilatsiooniga tuleb tagada kambüüsi õhuvahetus vähemalt 15 l/s m2.

Kalalaevadel peavad olema käimlad ning valamutega ja võimaluse korral ka dušiga varustatud ventileeritavad pesemiskohad. Eluruumidega kalalaevadel peavad olema sooja ja külma veega varustatud valamud ja dušid. Igal laevapere liikmel peab olema koht riiete hoidmiseks.

Nõuded on toodud Vabariigi Valitsuse määruses, vastu võetud 17.05.2001 nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Vaata lisa ka Vabariigi Valitsuse määrus, vastu võetud 10.07.2014 nr 112 „Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele“.

Maavarade kaevandamisel tuleb töötajatele võimaldada riietusruumid, millele on lihtne juurde pääseda. Riietusruumides peavad olema istmed ja lukustatavad riidekapid. Kui asjaolud (nt ohtlikud ained, niiskus, mustus) seda eeldavad, peavad tööriiete ja igapäevariiete jaoks olema eraldi kapid. Kui riietusruume ei ole vaja, peab töötajal olema koht oma riiete hoidmiseks.

Kui töötingimused nõuavad, peab tööandja tagama töötajatele duši kasutamise võimaluse. Pesemisruumid peavad asetsema riietusruumide vahetus läheduses, olema piisavalt suured ning varustatud sooja ja külma veega. Kui dušid ei ole nõutavad, peab pesemisruumis olema piisav arv sooja ja külma veega varustatud valamuid. Töötamiskohtade, puhkeruumide, riietusruumide ning duširuumide läheduses peab olema piisav arv tualette ja valamuid. Tualettruumis peab olema võimalik käsi pesta ja kuivatada. Meeste ja naiste jaoks tuleb üldjuhul ette näha eraldi riietus- ja duširuumid ning valamud ja tualetid.

Tööandja tagab, et olmeruume hoitakse puhtana.

Allmaakaevanduse puhul võivad olmeruumid asuda maa peal.