Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Riskianalüüs

Viimati uuendatud: 29.09.2023
 • Riskianalüüsi eesmärk on leida üles kõik töökeskkonnas olevad ohud ja neid hinnata.
 • Riskianalüüsi võib läbi viia tööandja või võib seda teenust osta.
 • Peale riskide hindamist koostatakse tegevuskava probleemide kõrvaldamiseks.

Riskianalüüsi esitamine

Töökeskkonna riskianalüüs tuleb esitada Tööinspektsioonile digitaalselt. Esitamiseks on kaks viisi:

 • Ettevõtte riskianalüüsi saate koostada Tööinspektsiooni iseteeninduses. Riskianalüüsi moodulis on välja toodud erinevad ohutegurid ning abinõud konkreetse ohu vältimiseks ja vähendamiseks, alustades üldistest probleemkohtadest töökeskkonnas ning jätkudes tegevusalapõhiste ohtudega. Riskide hindamise töövahend aitab suurendada ettevõtete teadlikkust töökeskkonna ja sellega seotud ohtude kohta, võimaldab anda ettevõttele vajalikku abi, otsustustuge ja tagasisidet töökeskkonna parandamisel ning motiveerib ettevõtteid looma ohutuid ja tervislikke töötingimusi ning koostama ohtude maandamise tegevuskava. 
 • Kui olete riskianalüüsi lasknud koostada näiteks teenusepakkujal, saate selle Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda üles laadida.

Ettevõtte riskianalüüsi näeb üksnes sama ettevõtte esindaja, teised sellele infole ligi ei pääse. 

Kui Tööinspektsioon on ettevõtte suhtes alustanud tööülesande täitmist, st järelevalvet või on laekunud tööandja töökeskkonna kohta kaebus või vihje, siis korrakaitseseaduse alusel ohu hindamiseks ning ennetus- ja tõrjemehhanismide valikuks on Tööinspektsiooni teenistujal õigus näha TEIS-i üles laetud töökeskkonna riskianalüüsi sisu. Kui sellist tööülesande täitmist ei ole alustatud, siis näevad teenistujad ainult seda, kas ja millal on ettevõte riskianalüüsi esitanud. Riskianalüüsi sisule juurdepääs puudub.

Korduma Kippuvad Küsimused

Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda (TEIS) peavad töökeskkonna riskianalüüsi esitama (üles laadima) kõik tööandjad, kellel on vähemalt üks töölepinguline töötaja. Kohustus tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) § 1, § 12 ja § 13 ülamärkega 4.

Ei pea, sest Tööinspektsioon üldreeglina ei kontrolli ühemeheettevõtteid. Siiski võib ka selline juhatuse liige/töölepinguline töötaja teha töökeskkonna riskianalüüsi tööelu infosüsteemis abistava töövahendi abil. Töötervishoid ja tööohutus on teemad, mis on olulised mistahes tööd tehes ja töökeskkonnas seega peab ka ettevõtte juhatuse liige oma tervise säilimisele tähelepanu pöörama. Kuigi tööinspektsioon suure tõenäosusega selliseid ettevõtteid kontrollima ei jõua, tasub teemale siiski tähelepanu pöörata sest tervise säilimine on oluline.

Riskianalüüs võib olla vajalik ka ühisel töömaal või töötamise kohas tegutsemisel TTOS § 12 lõike 5 ja järgneva mõistes. Ehk nö ühemeheettevõtte puhul tuleb arvestada, et töötervishoiu ja tööohutuse seadus kehtib ka juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle. Kui juhatuse liige teeb ettevõttes tööd, mitte ei täida ainult juhtimisfunktsiooni, siis laieneb seadus ka juhatuse liikmele. Sel juhul peavad ka juhatuse liikme/ töölepingulise töötaja tehtava töö riskid olema hinnatud, juhatuse liige peab läbima tervisekontrolli ning temaga tööd tehes juhtunud õnnetus on tööõnnetus. Kohustus on seatud selleks, et ka juhatuse liige pööraks töö ja töökeskkonna ohutusele tähelepanu ning tema tervis ei saaks tööd tehes kahjustada. Paraku saavad tööl viga ka ühemeheettevõttes töö tegijad.

Erandina ei pea töökeskkonna riskianalüüsi tööinspektsioonile esitama julgeolekuasutused (TTOS § 1 lõige 2). Erand kehtib ainult riskianalüüsi Tööinspektsioonile esitamisele, riskianalüüsi koostamise ja töötajatele tutvustamise kohustus on ka neil ettevõtetel.

Lisaks ei pea riskianlüüsi esitama juhul, kui juhatuse liige on töötamise registris kirjas juhatuse liikme ja muu võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutajana.

NB! Kuid, kui tegutsetakse ühes töökeskkonnas koos teiste teenusosutajatega või tööandjatega tuleb teavitada teist tööandjat/teenuseosutajat oma tööga seotud riskidest. Selleks, et esineda võivatest riskidest teavitada, on siiski vaja riske hinnata, kuid selleks ei pea täies mahus töökeskkonna riskianalüüsi koostama. Teenuseosutajatel ei ole kohustus esitada teavet TEIS-i, kuivõrd TEISi lisatakse üksnes riskianalüüs.

Alates 1999.aastast, kui jõustus töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mis kohustas igat tööandjat viima läbi töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus ta selgitab välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdab nende parameetrid ning hindab ohutegurite mõju töötajate tervisele.

Kuid kohustus esitada töökeskkonna riskianalüüs Tööinspektsioonile elektrooniliselt töökeskkonna andmekogusse lisandus 2021. aasta 1. märtsist, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020013?leiaKehtiv (TTOS § 13 ülamärkega 4 lõiked 7-9)

Töökeskkonna riskianalüüsi alusel saab teada, millised ohud on töökeskkonnas. Töökeskkonna riskianalüüsi on eelkõige vaja selleks, et tööd tegev inimene ei jääks oma töö tõttu haigeks ehk tööõnnetuste, tööst põhjustatud haigestumiste ja kutsehaiguste ennetamiseks. 

 • Riskianalüüsi alusel saab teada, kes on ohustatud isikud. Alati ei ole kõik töötajad ohustatud kindla ohuteguri poolt, vaid tuleb vaadata igat töötajat eraldi. Ohutegurid on tavaliselt seotud mõne kindla ametikoha, töökoha või tööprotsessiga.
 • Riskianalüüsi alusel tuleb välja, kes peavad läbima tervisekontrolli; kellele tuleb väljastada isikukaitsevahendid; millised ohutusmärgid tuleb töökeskkonda paigaldada jne.
 • Riskianalüüsi alusel saab määrata sisekontrolli punktid ehk mis on need ohud, mida me ei saa otseselt likvideerida, kuid mida me peame pidevalt tähelepanu all hoidma.
 • Riskianalüüsi alusel saame paika panna ohutusalased investeeringud. Riskianalüüs annab meile ülevaate, millised puudused meil töökeskkonnas on ning mis nö „kõige rohkem põleb ja vajab kiiret kustutamist“.

TTOS § 13 ülamärkega 4 lõike 7 järgi koostab tööandja riskianalüüsi töökeskkonna andmekogus või edastab selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile. Iga tööandja peab olema määranud töökeskkonnaspetsialisti ehk töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja, keda tööandja on volitanud ettevõttes täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kohustusi (TTOS § 16). Seega see on töökeskkonnaspetsialisti ülesanne, kui töölepingu või ametijuhendiga ei ole seda kohustust määratud mõnele teisele töötajale.

Jah, ka osalise tööaja puhul mõjutavad töötajat erinevad töökeskkonna ohutegurid, need tuleb üle hinnata ja vajadusel tarvitusele võtta riske maandavad ja/või nende mõju ennetavad meetmed (TTOS §-d 13 – 13 ülamärkega 4)

Tööandja vastutab ka kaugtöötegijate töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise eest, siin seadus erandeid ette näinud ei ole (TTOS §-d 13 – 13 ülamärkega 4). Loe pikemalt kaugtöö teemalehelt.

Seadus ei ole kunagi töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise kohustust piiranud või reguleerinud töötajate arvu järgi. Kümne töötajaga on seotud ainult töötajate esindaja ehk töökeskkonnavoliniku valimise kohustus (TTOS § 17).

Töökeskkonnavolinik peab olema selle ettevõtte töötaja, keda ta esindab. Seega, kui töötaja ei ole registreeritud emaettevõtte töötajaks, ei saa teda töökeskkonnavolinikuks valida ega registreerida. Lihtsaim lahendus on registreerida tütarettevõtte töötaja emaettevõtte töötajaks kasvõi väikese koormusega ning teostada TÖR kanne. (TTOS § 17).

Enda tööga kaasnevad töökeskkonna riskid peate esmajärjekorras ise ära hindama. Kuid teil on võimalus kokku leppida teise tööandja või teenuseosutajatega, et koostate või tellite ühise töökeskkonna riskianalüüsi. Seaduse järgi teavitavad teenuseosutajad, kes töötavad ühes töökeskkonnas, üksteist oma tegevusega seotud ohtudest ja tagavad, et nende tegevus ei ohusta töötegijaid. Selleks, et teavitamine oleks võimalik, tuleb aga eelnevalt igaühe tööga kaasnevad riskid üle hinnata (TTOS § 12 ja § 13 ülamärkega 4)

 1. Tööinspektsiooni riskianalüüsi töövahend Tööinspektsiooni iseteeninduses. Loe ka KKK-d
 2. Loe põhjalikul läbi käesolev Riskianalüüsi sisuleht, vii end kurssi ohuteguritega ja koosta ise.
 3. Riskianalüüsi võid tellida teenusepakkujalt, kes on töökeskkonnalase pädevusega. Riskianalüüsi ei saa koostada tuginedes vaid suulisele töökeskkonna kirjeldusele. Riskianalüüsi koostamisel kaasatakse ka töötajad, kes oma tööprotsessist tulenevalt oskavad hinnata nende tööga kaasnevaid riske.
 1. Kas Tööinspektsiooni Riskianalüüsi töövahend on tasuline?
  Ei, see on tasuta teenus.
 2. Kas selle jaoks on vaja kuskile konto luua?
  Ei, piisab tööelu infosüsteemi sisselogimisest aadressil iseteenindus.ti.ee
 3. Kaua võtab selle täitmine?
  Kõik oleneb ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast ja töökeskkonnas esinevatest ohtudest.
 4. Minu ettevõtte tüüpi ei ole töövahendis. Mida ma tegema peaksin?

Võimalused on :

 • Vali oma tegevusvaldkonnaga enim sobiv ettevõtluse tüüp. Vajadusel saad ohtusid ja abinõusid täiendada, lisades neid süsteemis juurde või vabas vormis kirjeldades. 
 • Kui nimekirjas ei ole sobivat valdkonda, vali tüübiks „Muu (lisa täiendavad ohutegurid vastavalt ettevõtluse tüübile)", selle leiad kas otsingu abil või klõpsates valikul "Vaata kõiki". Selles valikus pakub süsteem välja üldiseid ohtusid, mis esinevad enamikus ettevõtetes. Spetsiifilised ohud ja abinõud tuleb kindlasti lisada kas plokist „täiendavad ohutegurid“ ja/või vabas vormis kirjeldada.
 • Koosta töökeskkonna riskianalüüs ise väljaspool TEISi ja laadi hiljem valmis dokument üles.
 • Osta teenus sisse töökeskkonnaga tegelevalt pädevalt teenuseosutajalt, kes saab TEIS-is selle tellija jaoks koostada või laadida üles muul viisil koostatud riskianalüüsi.

Eeskujuna võid julgelt kasutada Tööinspektsiooni kodulehel avaldatud sihtkontrolle või valdkonnapõhiseid juhendeid:

TTOS § 13 ülamärkega 4 lõike 6 kohaselt koostab tööandja riskianalüüsi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ehk elektrooniliselt töödeldavas vormis. Sama sätte järgmine lõige täpsustab veel, et tööandja koostab riskianalüüsi töökeskkonna andmekogus või edastab selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile.

 1. Kas peab olema tekstifailina, PDFina? Kas PDF peab olema masinloetav, ehk siis kopeeritava tekstiga?
  Seadus selles osas täpsustust ei anna, kuid ettevõttel endal ja ka töötajatel on ju mugavam, kui töökeskkonna riskianalüüs on masinloetav ning kopeeritava tekstiga.
 2. Kas võib olla käsitsi kirjutatud ja skännitud dokument?
  Jah, sest see on ka kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm, kuid selles sisalduvate andmete töötlemine, sh leidmine on aeganõudev ehk selline dokument ei ole masintöödeldav.
 3. Kas see peab olema allkirjastatud? Kelle allkirjaga?
  TTOS ei nõua allkirjaga kinnitamist, kuid ettevõtte või asutuse sisemine töökorraldus võib seda nõuda. Üles tuleb laadida dokument, mis tööandja juures ka tegelikult kehtib ja vastab nii TTOS nõuetele kui ka organisatsiooni sisemisele töökorraldusele.
 4. Meil on rahvusvaheline ettevõte, kas riskianalüüsi võib esitada ka näiteks inglise keeles?
  Ei, Tööinspektsioonile tuleb esitada töökeskkonna riskianalüüs siiski eesti keeles. Keeleseaduse § 10 lõike 1 kohaselt toimub riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse asjaajamine eesti keeles. Sama seaduse § 12 lõike 1 kohaselt kui riigiasutusele või kohaliku omavalitsuse asutusele esitatakse võõrkeelne avaldus või muu dokument, on asutusel õigus nõuda dokumendi esitajalt selle tõlget eesti keelde. Juhime seejuures tähelepanu, et töötajate juhendamine sh töökeskkonna riskianalüüsi tutvustamine oleks töötajale arusaadav, võib  olla vajalik juhendid ja riskianalüüs tõlkida neile arusaadavasse keelde või koostadagi teises keeles. Tõlkimise korral tuleks eelistada kirjalikku tõlget, sest suulise tõlke puhul võib tekkida vaidlus selle üle, kas tõlgiti kogu informatsioon. Teise keelde tõlgitud või teises keeles koostatud töökeskkonna riskianalüüsi Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda esitama ei pea, kuid selle riskianalüüsi eestikeelse versiooni on tööandja TTOS § 13 ülamärkega 4 kohaselt kohustatud Tööinspektsioonile esitama.

Mis on riskianalüüs?

Riskianalüüsi eesmärk on leida üles kõik töökeskkonnas olevad ohud ja anda neile hinnang.

Riskianalüüsi on soovitatav teha järgmiste etappidena:

 • info kogumine töökeskkonna, tööprotsessi ja töötajate kohta;
 • töökeskkonna ohutegurite tuvastamine;
 • ohuteguritega seotud riskide hindamine – hinnatakse võimaliku tagajärje raskusastet ja selle tõenäosust ning otsustatakse, kas risk on lubatav või mitte;
 • tegevuste kavandamine riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks;
 • riskihindamise dokumenteerimine.

Saadud dokumenti nimetataksegi töökeskkonna riskianalüüsiks.

Tööandja peab uuendama töökeskkonna riskianalüüsi, kui

 • töötingimused või töökeskkond on oluliselt muutunud
 • töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud
 • on ilmnenud uusi andmeid ohuteguri mõju kohta inimese tervisele;
 • õnnetuse või ohtliku olukorra tõttu on riskitase esialgsega võrreldes muutunud
 • töötervishoiuarst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise.

Samuti tuleb riskianalüüsi uuendada kui tööinspektor on järelevalve käigus tuvastanud, et riskianalüüsis ei ole piisavalt hinnatud töökeskkonnas esinevaid riske, sealhulgas ei ole mõõdetud ohutegurite parameetreid, või ei ole ette nähtud abinõusid ohtude maandamiseks.

Riskianalüüsi võib teha nii tööandja ise kui ka tema esindaja (nt töökeskkonnaspetsialist), kuid selle koostamise võib tellida ka vastava teenuse pakkujalt.

Ettevõttes nn omade jõududega riske hinnates on plussiks eeskätt meeskonnatöö: pole ju olemas nii universaalset inimest, kes teab kõiki tööprotsesse ja suudab neid ohutegurite seisukohast analüüsida. Teenuse sisseostmine annab jällegi kindluse, et analüüsi teostab spetsialist, kes tunneb riskide hindamise ja dokumenteerimise metoodikat. Samuti võib spetsialist kõrvaltvaatajana leida või osata analüüsida selliseid ohuallikaid, mis esmapilgul üldse silma ei torka.

Mõned tegurid on teada vaid konkreetset tööd tegevale töötajale, kes harjumuspäraselt ohutusnõudeid järgib või ohtu hoopis ignoreerib – võimalik, et ohust pole teadlik isegi tema. Mõni oht on seotud mingi tehnoloogia või seadmega, kus töö eri etappides võib ette tulla iselaadseid olukordi – võõras inimene saab lühikese visiidi jooksul tutvuda vaid mõne üksikuga.

Parim variant on riskide hindamine teenusepakkuja ja tööandja/ettevõtte esindaja koostöös. Sellisel moel panevad pead kokku ju kaks eksperti: tööandja, kes tunneb oma ettevõtte tööd ja selle eripärasid, ning teenusepakkuja, kes tunneb riskide hindamise metoodikat ja oskab anda riskidele objektiivse hinnangu. Riskianalüüsi parima mudeli puhul saavad ohtude ja ennetusabinõude kohta sõna sekka öelda ka töötajad

Riskide hindamine ja ohjamine

Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid kahjustada. Näiteks ebapiisav valgustus, sundasendis töötamine, kokkupuude kemikaalidega või pideva müraga.

Oluline on avastada tervist ohustavad tegurid enne kui need töötajaid kahjustavad ning mõelda ka lahendustele. Riskianalüüsi praktiliseks osaks ongi ettepanekud iga ohuteguri neutraliseerimiseks.

Riskide hindamine ja nende maandamine mõjutavad nii töötaja tervist kui ka tema töövõimet ja ettevõtte tulemuslikkust. Kui näiteks töötajat häirib üks või mitu tegurit (müra, tõmbetuul, puhkeruumi puudumine vms), esineb tõrkeid töökorralduses (mittekorras töövahendid, lisaülesanded jne), siis pole ka tema töö efektiivsus parim. Kui töötaja aga näeb ja tunnetab, et temast hoolitakse, aitab see enamasti suurendada töötaja motivatsiooni ja seeläbi parandada ettevõtte tulemusi.

Riskianalüüsi viivad läbi tööandja esindajad, vastav teenusepakkuja või teostatakse see ettevõtte esindajate ja ettevõttevälise teenusepakkuja koostöös. Töökeskkonna riskianalüüsi tegemiseks puudub ühtne metoodika. Seadus sätestab vaid põhinõuded ja iga ettevõte saab leida talle sobivaimad lahendused. Seaduse kohaselt on viis põhinõuet järgmised:

 • Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine.
 • Vajadusel ohutegurite parameetrite mõõtmine.
 • Riskide hindamine töötaja tervisele ja ohutusele arvestades esimest punkti.
 • Riskianalüüsi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vormistamine ja säilitamine.
 • Riskianalüüsi alusel kirjaliku tegevuskava koostamine, milles nähakse ette ettevõtte kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavad tegevused töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks, nende ajakava, teostajad, ning selleks vajalike vahendite eraldamine.

Riskianalüüsi tegemine on järjepidev protsess ja riskianalüüsi peab hoidma pidevalt vastavuses olemasoleva töökeskkonnaga. Pärast ennetusabinõude rakendamist tuleb hinnata nende piisavust arvestades inimeste ja tehnoloogia vahetumisega ning seadmete ja hoonete amortiseerumisega.

Riskianalüüsi teostamise tegevuskava

 • Riskianalüüsi töögrupi koostamine ja/või teenuse sisseostmine.
 • Töökeskkonnaga tutvumine ja ohutegurite väljaselgitamine. Selleks võiks rakendada nii vaatluseid, vestlusi kui ka küsimustikke.
 • Ohutegurite ja riskide hindamine töötaja tervist ja iga arvestades. Selgitatakse välja, kes ja kuidas on ohustatud. Vajadusel ohutegurite parameetrite mõõtmine.
 • Realistliku tegevuskava loomine puuduste kõrvaldamiseks ühes prioriteetsete tegevuste, vastutavate isikute ja ajakavaga.
 • Riskianalüüsi vormistamine ja kättesaadavaks muutmine töötajale, juhtkonnale ja vajadusel ka tööinspektorile ning tulemustest töötajate teavitamine.
 • Tegevuskava täitmise kontrollimine.

Riski suuruse hindamine

Nii Eestis kui mujalgi Euroopas on lihtsuse tõttu leidnud sagedast kasutamist Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri soovitatud maatriks, mille järgi määratakse riski tase tulenevalt ohuteguri esinemise tõenäosusest ja tagajärgede tõsidusest. Nii esinemise tõenäosus kui tagajärgede tõsisus on jagatud kolmele erinevale tasemele.

Esinemise tõenäosust peetakse väga ebatõenäoliseks kui ohutegur ei ilmne töötaja kogu töötamise aja jooksul kordagi. Tõenäoliseks loetakse ohuteguri esinemist kui ohutegur võib ilmneda töötaja kogu töötamise aja jooksul ainult paar korda ning väga tõenäoliseks kui ohutegur võib ilmneda töötaja kogu töötamise aja jooksul korduvalt.

Tagajärge peetakse väheohtlikuks kui ohutegur võib põhjustada õnnetusi või haiguseid, mis ei põhjusta pikaajalisi kahjustusi (näiteks kerged haavad, silmaärritus, peavalu jms). Ohtlikuks liigitatakse õnnetused ja haigused, mis põhjustavad küll kergeid, aga pikaajalisi või reeglipäraselt korduvaid kahjustusi (näiteks haavad, kerged luumurrud, põletushaavad piiratud osal kehapinnast, nahaallergia jms).

Töökeskkonna ohutegurist põhjustatud õnnetusi ja haiguseid, mis põhjustavad raskeid ja püsivaid kahjustusi ja/või surma (näiteks amputatsioon, rasked luumurrud, põletushaavad suurel osal kehapinnast jms). liigitatakse eriti ohtlikeks.

Maatriksi kohaselt jagatakse riskid tasemetesse I‑V. I tase näitab vähest riski, mille puhul üldiselt pole vaja meetmeid rakendada.

Riski hindamise maatriks

 

Tagajärjed

Esinemine

Väheohtlik

(tervishäireid ei esine)

Ohtlik

(kerge tervisehäire)

Eriti ohtlik

(tõsine tervisehäire)

Väga ebatõenäoline

Vähene risk

I

Vastuvõetav risk

II

Keskmine risk

III

Võrdlemisi ebatõenäoline, kuid võimalik

Vastuvõetav risk

II

Keskmine risk

III

Suur risk

IV

Tõenäoline

Keskmine risk

III

Suur risk

IV

Talumatu risk

V


Ohu suuruse järgi tervisele ning rakendatavate abinõude olulisuse ja ulatuse alusel võib tabelis esitatud riskitasemeid selgitada järgmiselt:

Vähene risk (I tase) ‑ oht tervisele on ebatõenäoline ning võimaliku tervisekahjustuse tagajärjed väheohtlikud; erilisi abinõusid ei vajata.

Vastuvõetav risk (II tase) ‑ oht tervisele on kas väheohtliku tervisekahjustuse võrdlemisi ebatõenäoline tõenäosus või ohtliku tervisekahjustuse võrdlemisi ebatõenäoline tõenäosus. Vastuvõetav risk ei nõua üldjuhul lisaabinõude rakendamist, kuid ka nende puhul on oluline pidev ohutusabinõude teadmine ja täitmine ning töökoha üldine korrashoid, samuti tuleb need arvesse võtta ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava koostamisel.

Keskmine risk (III tase) ‑ tervisekahjustuse tekkimise tõenäosus võib ulatuda väga ebatõenäolisest kuni tõenäoliseni, tervisekahjustuse raskusaste vastavalt eriti ohtlikust väheohtlikuni. Sellises olukorras tuleb vastavad abinõud rakendada peatselt (3‑5 kuu jooksul) pärast riski hindamist.

Suur risk (IV tase) ‑ tervisekahjustuse tõenäosus on kas võrdlemisi tõenäoline või tõenäoline, tervisekahjustuse raskus samas kas eriti ohtlik või ohtlik. Taolised ohud nõuavad kiiret abinõude rakendamist (soovitavalt juba 1‑3 kuu jooksul pärast riski hindamist).

Talumatu risk (V tase) ‑ oht tervisele on suur nii tõenäosuse kui tervisekahjustuse raskuse aspektist. Töid ei tohi jätkata ega alustada enne, kui riski on vähendatud. Kui vähendamiseks vajalikke abinõusid ei saa rakendada vahendite puudumise tõttu, on töö ohualas keelatud.

Eraldi kriteeriumina tuleb silmas pidada konkreetsest riskitegurist ohustatud töötajate hulka - tõsisemalt tuleb suhtuda nendesse teguritesse, mis ohustavad üheaegselt paljude töötajate tervist. See on tähtis ka töökeskkonna parendamiseks astutavate sammude olulisuse järjestamisel.

Mistahes riskiteguri määra puhul, eriti aga kolmanda ja sellest kõrgema ohutaseme puhul, peavad töötajad olema juhendatud nii, et nad teavad, millisel viisil need riskid nende tervist ohustavad ning millised on ohutud töövõtted ja vahendid ohu vähendamiseks töötamise ajal.

Vastavalt seadusele peavad töötajad teada saama oma töökoha riskianalüüsi tulemustest. Praktikas kipub riskianalüüs olema küllaltki “salastatud” dokument, mis tööandja lauasahtlist kaugemale ei jõua; vaid tööinspektorile esitamiseks leitakse see kiiresti üles. Ideaalis võiks kogu dokument või vähemalt selle adekvaatne kokkuvõte olema töötajatele lugemiseks kättesaadav, riskianalüüsi tulemused aga kajastugu nii ohutusjuhendites kui ka ettevõtte riskide maandamise tegevuskavas.  

Kes viib läbi riskianalüüsi?

Riskianalüüsi võib läbi viia tööandja või tema esindaja ise, kuid ta võib selle osta ka vastavalt teenusepakkujalt.

Mõlemal variandil on omad plussid, aga ka miinused. Riskianalüüsi ise tehes võib olla ümbritseva töökeskkonnaga sedavõrd harjunud, et ei osatagi kõiki ohte õigesti märgata. Tulemuseks on sisutühi dokument, millest kellelgi ei ole midagi õppida. Tavapärane on ka nende ohutegurite, millega pidevalt kokku puututakse ja millega ollakse „harjunud“, alahindamine – nii jääb töötaja tervist mõjutav ohutegur kõrvaldamata, sest hindamistulemus ütleb, et ei ole vaja mõtelda riskide vähendamise abinõudele.

Samas ei oleks vaja karta ka riskide ülehindamist – kõige väiksemgi tegevus mistahes riski vähendamisel võib tuua kasu, parandades näiteks nii töötajate töösse suhtumist kui ka lõpuks tervema töökeskkonna kujunemise kaudu tööviljakust.

Hinnates ettevõttes riske oma jõududega on plussiks eeskätt meeskonnatöö. Mõeldamatu oleks teha seda üksinda: kas on olemas nii universaalset inimest, kes tunneb kõiki tööprotsesse ja suudab neid analüüsida ohutegurite seisukohast?

Riskide hindamise teenust ostes ei pruugi jällegi teenuseosutaja leida või osata analüüsida selliseid ohuallikaid, mis esmapilgul üldse silma ei torka. Mõned tegurid on teada vaid konkreetset tööd tegevale töötajale, kes kas järgib harjumuspäraselt ohutusnõudeid või ignoreerib ohtu. Ent võimalik on ka, et ka töötaja ise pole ohust teadlik. Mõni oht on seotud mingi töö tehnoloogia või seadmega, kus töö igas etapis võib esineda erinev olukord, millistest aga võõras inimene saab lühikese visiidi jooksul tutvuda vaid mõne üksikuga. Tõsise suhtumisega teenusepakkuja uurib tehtava töö iseärasusi muidugi põhjalikult. Ent vahel piirdutakse vaid sellega, mida ise hetkel nähakse, ning mõnikord koostatakse riskianalüüsinimeline dokument tööandja ütluste põhjal ise töökeskkonda külastamata. Viimati kirjeldatud tegevusel ei ole mõtet.

Riskianalüüsi koostamise teenuse ostmise juures võib olla plussiks kindlustunne, et analüüsi viib läbi spetsialist, kes tunneb riskide hindamise ja dokumenteerimise metoodikat, tööandja aga hoiab kokku aega, mis kuluks hindamisele.

Mõelda tasuks aga ka võimalusele, kus riske hinnatakse teenusepakkuja ja tööandja/ettevõtte esindaja koostöös. Sellisel moel panevad pead kokku ju sisuliselt kaks eksperti – tööandja, kes tunneb oma ettevõtte tööd ja selle eripärasid, ning teenusepakkuja, kes tunneb riskide hindamise metoodikat, ja tänu sellele oskab ehk hinnanguid anda objektiivsemalt, riske mitte alahinnates. Riskianalüüsi parima mudeli puhul kaasatakse ka töötajad, kel on samuti oma seisukoht nii ohtude osas, mida nad tunnetavad, kui ka ennetusabinõude tõhususe või vajakajäämiste osas.

Kuidas riskianalüüsi läbi viia?

Esmalt püütakse välja selgitada kõik ohud, ükskõik kui tühised need ka ei tunduks. Osa ohtusid võivad olla ühised kogu ettevõttele, osa aga võivad esineda vaid teatud töölõigu puhul. Seetõttu on mõttekas hinnata ohud eraldi igal töökohal.

Töökoha ohtudest objektiivse ülevaate saamiseks peaks alustama töötingimuste kirjeldamisega. Kirjeldused peavad olema piisavalt detailsed, et ka inimene, kes antud töökohti pole iial näinud, saaks küllalt selge pildi selle olukorrast. Nii ei saa lugeda piisavaks kirjelduseks näiteks väidet, et töökeskkonnaks on tavaline lukksepatöökoda. Kirjeldada tuleb ruumide asetust, suurust, töökohtade paigutust, valgustuse ja sisekliima tingimusi, tööriistu ja teisi vahendeid, tööülesandeid, töö üldist korraldust ning ka puhkamise ja pesemistingimusi. Vaatlust aitab lihtsamaks muuta abistav vaatlusprotokoll, kus riskitegurite nimistu ja hindamise skaalad on unustamise vältimiseks silme ees.

Töötingimusi aitab visualiseerida töökohtade ja tegevuste pildistamine. Digifotode kasutamine teeb pildimaterjali dokumenteerimise ja selgitustega varustamise üsna lihtsaks, mistõttu on seda töökeskkonna kirjeldamisel mõistlik ka kasutada.

Küllalt palju informatsiooni annab töötajate küsitlemine, mille eesmärgiks on saada ülevaade töötajate arvamusest töötingimuste ning tajutud probleemide kohta. Vaatamata sellele, et paljudel juhtudel ollakse oma töökoha töötingimustega sedavõrd harjutud, et riskide esinemist ei peeta tõenäoliseks, aitab hästi ettevalmistatud küsimustik paljusid olukordi siiski õigesti hinnata. Lisaks võib taoline küsitlus panna töötaja uuesti mõtlema tema tööga seotud probleemidele, mis omakorda võib osutuda heaks võimaluseks tõsta töötajate teadlikkust töökeskkonnast ja riskide vähendamise abinõudest.

Riskide vähendamise üldised põhimõtted

Kui tööga seotud riskidele on antud hinnang, siis on loomulik jätk tegevuskava koostamine suuremate probleemide kõrvaldamiseks. Tegevuskava on meelespea eelkõige ettevõtte juhtidele, et plaanitu saaks ikka teostatud ja seda õigeaegselt. On loomulik, et kõikide tegurite kõrvaldamine töökeskkonnast ühekorraga pole võimalik – selleks tuleks töötamine lõpetada ja ettevõte sulgeda. Küll aga tuleb tegevusi planeerides silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

 • Vältida tuleks ajutisi lahendusi. Need on enamasti ebapiisavad, ent kipuvad jääma kestma kauemaks, kui esialgu kavandatud. Põhimõtteliselt loetakse ka isikukaitsevahendi kasutamist ajutiseks lahenduseks; neid töid, kus tehnoloogia ei võimalda 100% ohutuid tingimusi ilma isikukaitsevahenditeta, on tegelikult väga vähe.
 • Eelistada tuleks lahendusi, millest võidab rohkem töötajaid. Näiteks ühe töötaja töökohale laualambi muretsemise asemel oleks otstarbekas parandada kogu ruumi valgustust.
 • Tõsisemaid tervisehäireid põhjustavad tegurid tuleb maandada eelisjärjekorras. Näiteks kui mõne mehhanismi liikuvad osad on vastava kaitsekatteta ja samas on ka valgustustingimused töökohal nigelad, siis tuleks alustada seadmele kaitsekatte paigaldamisest. Ent lõpuks peab ka valgustus korda saama.
 • Tegevuskava peab paratamatult arvestama realistlike võimalustega. Seetõttu tuleb kulukamad tegevused planeerida ajajärku, kus vahendite leidmine on realistlik. Esmalt tuleb teha ära hädavajalik. Siiski ei saa vahendite puudumine olla ebatervislike töötingimuste vabanduseks või õigustuseks. Töö peab saama tehtud nii, et selle tegija jääb täie tervise juurde.

Töökeskkonna ohutegurite mõõtmine

Paljude tegurite puhul on teada, millistes väärtustes need tervist ohustavad. Osa tegureid esinevad töökeskkonnas vaid episoodiliselt, seetõttu pole ühekordne teguri mõõdistamine pahatihti piisavalt informatiivne. Parim lahendus oleks tegurite seire (pidev mõõdistamine mingi ajaperioodi vältel). Viimane võib olla küll keerukas, ent mitmete tegurite osas siiski teostatav ja mitte alati ülemäära kallis.

Vahel võib juhtuda, et ohuteguri toime realiseerub alles siis, kui töötaja organism on selle ohuteguriga kokkupuutest saanud mingi aja vältel kindla „teguri" koguse ehk doosi. Sellisel juhul on mõistlikum mõõta just nimelt doosi, mille töötaja on saanud. Levinumaks meetodiks on ioniseeriva kiirgusega kokkupuutuvatel töötajatel kasutatavad kiirguse dosimeetrid, mis muudavad oma värvi kiirguse koguhulga ehk saadud kiirguse doosi järgi. Analoogselt on võimalik määrata mitmete kemikaalide (kemikaalid, mis erituvad organismist väga aeglaselt ning võivad nö kuhjuda ning selle tõttu mõju avaldada) doosi. Veel on võimalik mõõdistada töötajale mõjuvat müradoosi. Doosi mõõdistamise kasuks räägib asjaolu, et ühekordne mõõdistamine mingis ruumiosas ei pruugi hõlmata kõiki töö tegemise kohti (ruume) ega ka kõiki protsessi etappe. Seetõttu võib kujuneda oht, et mõned sündmused ja sellega kaasnevad tegurid võivad jääda õigesti hindamata. Samuti on võimalik, et mõni tegur esines juhuslikult vaid mõõtmise perioodil, mistõttu see võib saada hoopis üle hinnatud.

Mõõdistamised on üldiselt objektiivsed, ent seda siiski vaid juhul, kui mõõtmisel kasutatud metoodika on täpselt kirjeldatud ning neid meetodeid järgitakse rangelt. Mõõdistamise puhul kehtib nõue, et mõnede ohutegurite mõõtetulemused peavad olema tõendatult jälgitavad Mõõteseaduse tähenduses. See tähendab, et mõõteprotokollis kirjeldatud meetodil korduv mõõtmine annab sama tulemuse lubatud vea piires. Seega eeldab nii mõõtmine (mis omakorda eeldab nähtuse ja selle mõõtmiseks kasutatava aparatuuri ning mõõtemetoodika tundmist) kui ka tulemuste protokollimine pädevust. Mõistlikuks ei saa lugeda praktikat, kus lähtutakse seisukohast, et kui on olemas mõõteriist, siis võib igaüks teostada mistahes mõõtmisi. Sageli on olulisem mitte aparaadi headus, vaid protseduurireeglite tundmine ja järgimine.

Miks lasta mõõtmised läbi viia akrediteeritud laboril?

Mõõtmise usaldusväärsust ei taga mitte ainult kalibreeritud või taadeldud mõõteriist vaid ka pädev mõõtja, kes oskab mõõteriistaga mõõdetud tulemusi asjakohaselt tõlgendada ning võrrelda õigusaktis või standardis toodud normidega. Mõõtmise tulemusi võib olla vaja kasutada hilisemalt kohtuvaidluses näiteks kutsehaigestumise asja arutamisel ning kohus arvestab tõendina ainult akrediteeritud labori poolt läbi viidud mõõtmiste tulemusi.

Akrediteeritud laborite nimekiri on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel www.eak.ee.

Müra mõõtmise puhul on oluline teada, et kui ise mõõtmisi läbi viies on mõõtetulemus üle 80 dB, peab mõõtmised läbi viima akrediteeritud labor st mõõtetulemused peavad olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse tähenduses. Vibratsiooni mõõtmisi võib läbi viia ainult akrediteeritud labor.

Müra mõõtmisel ei ole oluline mitte ainult müratase (detsibellid) vaid ka müra sagedus. Mida rohkem infot mürtaseme ja müra sageduse kohta on, seda paremini on võimalik töötajat müra eest kaitsta sest on võimalik soetada sobivad kuulmiskaitsevahendid arvestades konkreetset töötamise kohta ja selle eripärasid. Korraldades müra mõõtmisi tuleks kaaluda müra mõõtmist mitte ainult neil töötamiskohtadel, kus kasutatakse müra tekitavaid seadmeid, vaid ka eemal asuvatel töötamiskohtadel, kus müra võib ületada piirnormi.

Perioode, mille möödumisel tuleb müra uuesti mõõta, õigusaktidega kehtestatud ei ole. Müra mõõtmist tuleb korrata, kui töökohas tehtavad muudatused võivad mürataset suurendada. Samas on oluline müra mõõta ka juhul, kui müra vähendatakse piirnorme ületavas keskkonnas. Näiteks ostetakse uuem seade, mis on vanast vaiksem. Sellisel juhul on mõõtmine oluline, kui tööandjal on vaja aastaid hiljem tõendada, et töötaja kuulmiskahjustus ei ole tingitud tema ettevõtte töökeskkonnast.

Elektromagnetväljadega kokkupuute taset hinnatakse mõõtmise või arvutamise alusel, mõõtmised või arvutused tellib tööandja pädevalt mõõtjalt või lähtub mõõtmisel ja arvutamisel järgmistest nõuetest:  

 1. mõõtmisi või arvutusi tegeval isikul peab olema selleks vajalik väljaõpe;  
 2. elektromagnetväljade mõõtmise või arvutamise metoodika peab järgima asjakohaseid standardeid või rahvusvahelisi teaduspõhiseid juhiseid;  
 3. mõõteseadmed peavad olema asjakohased ja kalibreeritud;  
 4. mõõtmised või arvutused peavad olema dokumenteeritud, esitatud koos mõõtemääramatusega ning sisaldama kogu informatsiooni, mis on vajalik töötaja elektromagnetväljadega kokkupuute taseme ja sellest tuleneva terviseriski hindamiseks.

Kui töötajad puutuvad kokku optilise kiirgusega, peab tööandja hindama ja vajaduse korral mõõtma või arvutama optilise kiirgusega kokkupuute taset. Optilise kiirguse mõõtmisel peavad mõõtetulemused olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse tähenduses.

Kui töökohas kasutatakse ohtlikke kemikaale on tööandjal kohustus riskianalüüsi käigus mõõta töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisaldust. Töökeskkonna õhu ohtlike kemikaalide sisaldust võib mõõta Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud või erialase kompetentsuse kinnitust omav mõõtelabor.

Temperatuuri võib mõõta tööandja ise, kasutades selleks sobivat mõõteriista (termomeeter).

Kui on kahtlusi, kas valgustus vastab nõuetele võib tööandja ka valgustuse mõõtmised ise läbi viia. Valgustuse puhul on lisaks mõõtmistulemusele oluline arvestada töökohal töötava töötaja hinnanguga valgustuse piisavuse kohta.

Mõõtmiste läbiviimisel on oluline dokumenteerida mõõtmiste käik – kes mõõtmised läbi viis, millist mõõteriista kasutati (kas mõõteriist oli taadeldud/kalibreeritud), millistel töökohtadel mõõtmised läbi viidi. Temperatuuri mõõtmise puhul võiks kirja panna, milline oli mõõtmise hetkel välistemperatuur. 

Vahel on võimalik töökeskkonna tegureid mõõta kaudselt. Lihtsaimaks näiteks on siin kronomeetria, mille puhul loetakse teatud laadi liigutuste arvu ajaühikus, ehkki eesmärk on hinnata hoopiski teatud lihaste töökoormust.

Järgnevalt veel mõningad hindamist hõlbustavad selgitused „mõõtmaks", kas istuv (tänapäeval enamasti töö kuvariga) tööasend võib kujuneda probleemiks või mitte:

 • Pea asend monitori (vaadeldava objekti) suhtes peaks olema pingevabalt püstine või kergelt ettepoole painutatud. Nii peaks kuvari ülemine serv asetsema maksimaalselt mugavalt istuva (pool-lamaskil asend ei ole mugavaim asend kehale) töötaja silmade kõrgusel. Sellise asendi puhul ühtib parima nägemisulatuse sektori keskpunkt – ca 15° silmade kõrgusel olevast horisontaaljoonest allpool ‑ ekraani keskkohaga. Kui töötaja jälgib silmadega klaviatuuri ja lauaplaadil asetsevaid dokumente, töötab ta kergelt langetatud peaga, ning sellisel juhul peaks kuvar paiknema eelkirjeldatust pisut madalamal. Monitor peab paiknema otse töötaja ees. Juba mõnetunnine töö, kus töötaja on sunnitud hoidma pead pööratuna ühele või teisele poole, mõjub väsitavalt, kaelalihaste valulikkus aga kujuneb esimese-teise tööpäeva lõpuks.
 • Käte mugavaim asend on järgmine: õlavars ripub vabalt, õla‑ ja küünarvarre vaheline nurk on nüri‑, äärmisel juhul täisnurk. Seega peaksid nii klaviatuur kui hiir paiknema vabalt rippuva käe küünarnukist ca 10 cm madalamal. Laud, mida kasutatakse ka käsitsi kirjutamiseks, peaks olema vabalt rippuva käe küünarnukist 10‑15 cm kõrgemal, sest kirjutamisel on vaja kätt kergelt lauale toetada; seega peaks taolise laua kasutamisel  arvutitöökohana olema olemas klaviatuurisahtel. Klaviatuur ja hiir peavad sellisel juhul mõlemad mahtuma klaviatuurisahtlile, et järgida alati nõuet – hiir ja klaviatuur asetsegu ühel tasapinnal.
 • Tool peab pakkuma mugava asendi istumiseks, st a) jalatallad toetuvad tervenisti põrandale, samas kui b) reie ja sääre vahel on nürinurk; c) seljatugi pakub seljale mõnusat tuge ja võimaldab mõningat asendite vahetust, st on reguleeritava kaldenurga ja kõrgusega. Ehkki tooli kõrguski võiks olla reguleeritav, ei rahulda ainuüksi selle nõude täitmine töölaua õige kõrguse vajadust: tooli reguleerimine ülikõrgesse või ülimadalasse asendisse, mis tagaks küll kätele õige asendi lauapinna suhtes, välistab jalgade mugava asendi.

Psühhosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüs

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab tööandja tööstressile lähenema nii nagu igale teisele töökeskkonnast tulenevale ohutegurile, hinnates töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevat ohtu töötaja tervisele läbi riskianalüüsi.

Psühhosotsiaalsete riskide hindamisel saab lähtuda samasugusest viieastmelisest riskianalüüsi protsessist, mida kasutatakse ka näiteks füüsikaliste ohutegurite hindamisel.

 1. Teha kindlaks võimalikud ettevõtte töötajaid ohustavad ohutegurid. Selleks tuleks end esmalt kurssi viia erinevate psühhosotsiaalsete ohuteguritega, et osata märgata just enda ettevõttes olulist. Organisatsioonis esinevate võimalike ohutegurite määratlemisel võivad olla abiks vestlused töötajatega, juba teostatud rahulolu-uuringud või eelnevate riskianalüüside tulemused.
 2. Hinnata, missugused töötajate grupid on ohustatud. Selleks on võimalik kasutada erinevaid meetodeid, näiteks hinnata olemasolevaid andmeid töötajate haiguspäevadest või osakondade personalivoolavusest, kasutada ankeetküsitlusi, viia läbi individuaalseid või fookusgrupi intervjuusid, kasutada juba olemasolevaid andmeid arenguvestlustelt või rahulolu-uuringutest.
 3. Andmete analüüsi abil selgitada välja kõige olulisemad riskid ning sellele järgnevalt töötada välja võimalikud lahendused riskide maandamiseks. Pärast andmete analüüsi ja olulisemate üldiste riskitegurite määratlemist tuleks lahenduste väljatöötamisse kindlasti kaasata töötajad – nemad on oma töö osas parimad eksperdid. Võib juhtuda, et küsimustikus esile kerkinud laiem probleem ei ole esitatud lahenduste väljatöötamiseks piisava täpsusega või on töötajate abi vaja riski maandamise meetme tõhusal rakendamisel. Meeles tasub pidada, et kõige tõhusamad on organisatsiooni tasandil probleemi ennetamisele suunatud meetmed, kõige kallim aga on tegeleda tööstressi tagajärgedega.
 4. Analüüsi tulemused ning sellega seotud tegevuskava tuleb vormistada kirjalikult. Tegevuskava peab olema piisavalt konkreetne, hõlmates lisaks tegevustele ka vastutusi, määratud ressursse ning ajakava.
 5. Edaspidi tuleks jälgida tegevuskava täitmist ning analüüsi on kasulik regulaarselt korrata, kontrollimaks rakendatud meetmete tulemuslikkust ning leidmaks uusi tekkinud probleeme. Kohustus riskianalüüsi korrata on näiteks töötingimuste muutumisel või tööga seotud haiguste ilmnemisel.

Riskianalüüsi protsessis on esmatähtis tagada andmete konfidentsiaalsus ja küsimustikele vastajate ning intervjuudes osalejate anonüümsus – andmeid kogutakse ja analüüsitakse vaid grupitasandil. See on oluline, kuna muidu ei saa töötajatelt oodata oma seisukohtade ning probleemide avameelset väljendamist ning vältida konfliktialtides olukordades töötajate tagakiusamist. Väikeses organisatsioonis, kus anonüümsust ei ole võimalik tagada, tuleb töötajatele analüüsi käigus see ka selgelt teada anda.

Riskianalüüsi töövahend

Riskianalüüsi ja tegevuskava koostamiseks on üheks võimalikuks abimeheks Tööinspektsiooni riskianalüüsi digitaalne tööriist, mille leiad TEIS iseteeninduskeskkonnast. Tööriist on mõeldud eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning on mugavaks abimeheks töökeskkonna ohtude hindamisel ja tegevuste planeerimisel ning haldamisel. Täpsemalt loe siit.

Ohtlike ainete e-vahend

Ohtlike ainete e-vahend, mis koosneb lühemast ja pikemast küsimustikust, mille tulemuseks on individuaalne soovituste ja tegevuste loend.

Ohtlike ainete e-vahend annab ülevaate ohutus- ja terviseohtudest, mis kaasnevad ohtlike ainete ja keemiatoodetega teie ettevõtte töökohtades. Saate esitatud andmete põhjal kohandatud, ettevõttepõhist nõu, kuidas rakendada häid tavasid ja meetmeid ning kuidas järgida asjaomaseid eeskirju ja määruseid. Kui võtate soovitatud meetmed, vähendate oma töökohas tõhusalt ohtlikest ainetest ja keemiatoodetest tulenevaid riske.

Videomaterjalid